Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2014 година Протокол № 32 / 07.05.2014    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 32 / 07.05.2014

 ПРОТОКОЛ № 32/07.05.2014 г.

 От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

        Днес, 7 май 2014 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

       Присъстват: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Пенка Петрова Рангелова, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ас. д-р Елена Христова Тодорова, док-т Мария Тонкова Василева, Орлин Атанасов Янакиев - студент; Тодор Георгиев Чаушев – рък. звено УКЗ и Васил Костадинов Костадинов - студент.

       Отсъстват: доц. д-р Теменужка Пенева Пенева - майчинство, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Кирил Христов Коликов, док-т Даниела Ваклушева Димитрова и Цветомир Иванов Андреев - студент.

Списъчен състав: 35.

Хабилитирани: 27.

Редуциран състав: 34.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1)   Докторанти.

2)   Хонорувани преподаватели.

3)   Предложение за обявяване на конкурс за академич­ната длъжност "Професор".

4)   Предложение за обявяване на конкурс за академич­ната длъжност "Доцент".

5)   Разни.

 

РЕШЕНИЯ: 

1. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисерта­цион­ния труд на Елиза Михран Петрова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: 

     Външни членове за Пловдивския университет:

1)      Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика)

2)      Проф. д-р Здравко Вутов Лалчев – от ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски”, София; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика);

3)      Доц. д-р Галя Михайлова Кожухарова – Тракийски университет, Стара Загора; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика).

 

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)       Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски” (пенсионер); област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика);

2)       Проф. д-р Коста Андреев Гъров – ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление  1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

Резервни членове:

1)       (външен) Доц. д-р Маргарита Генова Върбанова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика);

2)      (вътрешен) Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски” (пенсионер); област на висше образование 1. Педагогически науки;  професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика).

2. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии": защитата на дисертационния труд на Елиза Михран Петрова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" пред научното жури да бъде на 07.07.2014 г.

3. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Иван Марков Димитров, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи”, съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Станимир Недялков Стоянов и доц. д-р Иван Ганчев Иванов.

4. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Иван Марков Димитров за работата си през третата година от подготовката.

5. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: да бъде отчислен от докторантура с право на защита Иван Марков Димитров, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи“, считано от 07.05.2014 г.

6. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Слав Иванов Чолаков, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Петко Димитров Пройнов.

7. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Слав Иванов Чолаков за работата си през третата година от подготовката.

8. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: да бъде отчислен от докторантура с право на защита Слав Иванов Чолаков, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ“, считано от 08.05.2014 г.

9. ФС избра следните хонорувани преподаватели за Пролетния триместър на учебната 2013/2014 г:

 • Доц. д-р Иванка Михайлова Касандрова -Терзиева (пенсионер от ФМИ) – с хорариум
  220 часа в упражнения за водене на лекции по ИД "Преобразование на Лаплас и приложения" и ОДУ на ІІ курс, ПМ (редовно и задочно обучение), изпитани студенти от семестриални изпити (с двоен хонорар - 12,00 лв.);
 • Георги Димчев Спасов (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплината "Обектно ориентирано програмиране" с І курс, БИТ (редовно и задочно) и изпитани студенти от семестриални изпити;
 • Теодора Петрова Гарджева (студентка ІІІ курс, БИТ, фак. № 1001562005) – с хорариум
  190 часа за водене на упражнения по дисциплината "Обектно ориентирано програмиране" с І курс, БИТ (редовно и задочно) и изпитани студенти от семестриални изпити;
 • Мая Василева Стоева (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплината "Уеб дизайн", на ІІІ курс, БИТ (редовно и задочно) и изпитани студенти;
 • Лиляна Васкова Ванкова – с хорариум 190 часа за водене на упражнения по дисциплините "Бизнес информационни системи" и "Издателски системи", с ІV курс, БИТ (редовно и задочно) и изпитани студенти;
 • Деян Милчев Караиванов (управител на БанкСофт ООД)с хорариум 160 часа за водене на упражнения по дисциплината "Банково дело и банкови информационни системи" на І курс, БИТ;
 • Златина Богомилова Симова (студентка, БИТ, 3-ти курс) – хорариум 160 часа за водене на часове по дисциплината „Обектно ориентирано програмиране”, с І курс, спец. "Бизнес информационни технологии" и "Уеб дизайн", с І курс СТД (редовно и задочно обучение).
 • Александър Мирославов Александров (студент, 4 курс, БИТ, фак. 1001561024) – с хорариум 160 часа за водене на упражнения по дисциплината "Увод в уеб програмирането"

10. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност “Професор”, съгласно чл. 75 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения) към катедра „Математически анализ“ със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

11. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност “Доцент”, съгласно чл. 66, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) към катедра „Математически анализ“ със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

12. Проф. Манев информира членовете на ФС за предстоящата среща (7-9 май 2014 г.) на ЕГ от НАОА за оценка на професионалното направление 4.5. Математика и докторските програми „Алгебра и теория на числата“ и „Математически анализ“.

13. ФС прие: в срок до 12 ч. на 16.05.2014 г. (петък) ръководителите на катедри да изпратят по електронната поща в Деканата обобщени предложения за избираеми и факултативни дисциплини (редовно и задочно) за Есенния триместър на учебната 2014/2015 година.

14. Доц. Крушков информира членовете на ФС за предстоящото анкетиране на студентите от ФМИ във връзка с рейтинговото оценяване на висшите училища. За целта е необходимо съдействие от преподавателите, които ще провеждат занятия  на 2 и 3 курс. Анкетирането ще се извършва по определен график в периода 17-21 май 2014 г.

15. Проф. Гъров информира членовете на ФС за предстоящата среща (13-14 май 2014 г.) на ЕГ от НАОА за оценка на докторските програми по професионалното направление 1.3. Педагогика на обучението по ...

16. ФС прие: в срок до 31.05.2014 г. (събота) да се подадат заявки в Деканата за предстоящата изпитна сесия за Пролетния триместър и ликвидационната сесия, за специалностите във ФМИ (редовно обучение). За ликвидационната сесия е желателно изпитите да са до 10.09.2014 г.

17. Проф. Рахнев напомни, че на 9 май 2014 г. (петък) ще се проведат публичните защити на дисертационните трудове на редовните докторанти Милена Петкова и Стоил Иванов.

 

Подпис: /п/

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ                                                                     

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ