Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2014 Протокол № 24 / 15.04.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 24 / 15.04.2014 г.

Протокол № 24 - 2013/2014

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 15.04.2014 г.

Днес, 15.04.2014 г., се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“. Присъстваха следните външни лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“, с които катедрения съвет е разширен със заповед № Р33-1402/14.04.2014 г. на Ректора на ПУ:

 1. Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;
 2. Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – от ФМИ на ПУ (пенсионер), област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;
 3. Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – от ФМИ на ПУ (пенсионер), област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;

и членовете на катедрата: проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, гл. ас. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. Ваня Иванова, ас. Деница Шаркова, ас. Кирина Бойкова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд.
 2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторанта Елиза Михран Петрова през първата година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев.
 2. Катедреният съвет прие отчета за първата година от подготовката на докторанта Елиза Михран Петрова, съгласно мнението на научния ръководител.
 3. Катедреният съвет предлага докторантът Елиза Михран Петрова да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторантът Елиза Михран Петрова да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 23.04.2014 г.
 5. Катедреният съвет прие, че представеният от докторант Елиза Михран Петрова дисертационен труд на тема „Формиране на математически умения у ученици 1.-4. клас с увредено зрение” е готов за защита пред НЖ, след отразяване на направените забележки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по ..., докторска програма: Методика на обучението по математика.
 6. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Елиза Михран Петрова:

  1)   Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;

  2)   Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“ (пенсионер), област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;
 7. 3)   Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

  4)   Проф. д-р Здравко Вутов Лалчев – от ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, научна специалност Методика на обучението по математика.

  5)   доц. д-р Галя Михайлова Кожухарова - от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, научна специалност Методика на обучението по математика.

  6)  (резервен член) Доц. д-р Маргарита Генова Върбанова – от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;

  7)  (резервен член) Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“ (пенсионер), област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика.

 

15.04.2014 г.                                                                        Протоколчик:  ....................................................
гр. Пловдив                                                                                                            /гл. ас. д-р С. Анева/

                                                                                                 Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                          /проф. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ