Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2014 Протокол № 23 / 25.03.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 23 / 25.03.2014 г.

Протокол № 23 - 2013/2014

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 25.03.2014 г.

Днес, 25.03.2014 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, гл. ас. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. Ваня Иванова, ас. Деница Шаркова.

Отсъстващи: ас. Кирина Бойкова – в командировка.

Дневен ред:

  1. Докторанти.
  2. Предложение за обявяване на конкурс за академична длъжност.
  3. Учебни.
  4. Разни.

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Станислава Тодорова Колева през първата година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев и проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев.
  2. Катедреният съвет прие отчета за първата година от подготовката на докторант Станислава Тодорова Колева, съгласно мнението на научните ръководители.
  3. Катедреният съвет предлага докторантът Станислава Тодорова Колева да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
  4. Катедреният съвет на основание чл. 33 ал. 1 от ПРАСПУ открива процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд на Елиза Михран Петрова, докторант към катедра “Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма „Методика на обучението по математика“, тема на дисертационен труд „Формиране на математически умения у ученици 1.-4. клас с увредено зрение“, научен ръководител проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев.
  5. Катедреният съвет гласува и определи процедурата за предварително обсъждане на дисертационния труд на Елиза Михран Петрова (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“) да се проведе на разширен катедрен съвет на 15.04.2014 г. от 11.00 часа.
  6. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, съгласно чл. 66, ал. 1 от ПРАСПУ, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

 

25.03.2014 г.                                                                        Протоколчик:  ....................................................
гр. Пловдив                                                                                                            /гл. ас. д-р С. Анева/

                                                                                                 Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                          /проф. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ