Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2014 година Протокол № 30 / 26.03.2014    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 30 / 26.03.2014

 ПРОТОКОЛ № 30/26.03.2014 г.

 От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 Днес, 26 март 2014 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Пенка Петрова Рангелова, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ас. д-р Елена Христова Тодорова, док-т Даниела Ваклушева Димитрова, док-т Мария Тонкова Василева, Тодор Георгиев Чаушев – рък. звено УКЗ.

Отсъстват: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова - служебна командировка, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева - майчинство и студентите – Орлин Атанасов Янакиев и Цветомир Иванов Андреев.

 

ДНЕВЕН РЕД:

      1) Акредитация.

 • Доклади-самооценка за докторски програми; 
 • Доклади-самооценка за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация за ОНС "доктор"; 
 • Отчет на Факултетната комисия по акредитация за периода март 2013 – септември 2013;
 • Допълнение към "Регламент за прием на докторанти" на ФМИ при ПУ. 

      2)  Докторанти.

      3) Предложение за обявяване на конкурс за академич­ната длъжност "доцент".

      4)  Хонорувани преподаватели.

      5)  Разни.

      6) Избор за академични длъжности.

 

РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие Доклади-самооценка за програмна акредитация на ФМИ по професионални направления 4.5. „Математика” и 4.6. „Информатика и компютърни науки“ за ОНС „Доктор” по:

 • докторска програма "Диференциални уравнения";
 • докторска програма "Геометрия и топология";
 • докторска програма "Изчислителна математика";
 • докторска програма "Теория на вероятностите и математическа статистика";
 • докторска програма "Информатика";
 • докторска програма "Математическо моделиране и приложение на математиката".

2. ФС прие Доклади-самооценка за изпълнението на задължителните препоръки на ПКПНМИ към НАОА при програмната акредитация за ОНС „Доктор” във ФМИ по:

 • докторска програма "Диференциални уравнения";
 • докторска програма "Геометрия и топология";
 • докторска програма "Изчислителна математика";
 • докторска програма "Информатика";
 • докторска програма "Математическо моделиране и приложение на математиката".

3. ФС прие отчет на Факултетната комисия по акредитация за периода октомври 2013 – февруари 2014 година.

4. ФС прие следното допълнение към „Регламент за прием на докторанти“ на ФМИ при ПУ: „Докторантът се обучава под ръководството на научен ръководител на постоянен трудов договор към ФМИ. Докторантът може да има и втори научен ръководител“.

5. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика” за смяна на единият научен ръководител на Силвия Гафтанджиева:  съгласно чл. 21 (3) от ПРАС на ПУ на мястото на доц. д-р Елена Петрова Сомова да бъде избран проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за научен ръководител на Силвия Николаева Гафтанджиева, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”.

6. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Нели Тодорова Керанова-Иванова, задочен докторант към катедра "Алгебра и геометрия", съгласно мнението на научния ръководител проф. дмн Нако Ангелов Начев.

7. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Нели Тодорова Керанова-Иванова за работата си през третата година от подготовката.

8. ФС утвърди следната промяна на темата на дисертационния труд  на Нели Тодорова Керанова-Иванова, задочен докторант към катедра "Алгебра и геометрия": от „Циклични кодове над групови пръстени“  на „Групови алгебри на крайни р-групи с минимален комутант“.

9. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Валя Спасова Арнаудова, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии”, съгласно мнението на научния ръководител проф.
д-р Асен Кънчев Рахнев.

10. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00)  докторант Валя Спасова Арнаудова за работата си през първата година от подготовката.

11. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Анатоли Веселинов Карабов, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии”, съгласно мнението на научния ръководител проф.
д-р Асен Кънчев Рахнев.

12. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00)  докторант Анатоли Веселинов Карабов за работата си през първата година от подготовката.

13. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Ваня Ангелова Иванова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”, съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и проф. д-р Снежана Георгиева Гочева - Илиева.

14. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00)  докторант Ваня Ангелова Иванова за работата си през първата година от подготовката.

15. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Александър Петров Петров, редовен докторант към катедра „Компютърни системи”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.

16. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Александър Петров Петров за работата си през първата година от подготовката.

17. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Васил Георгиев Василев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи”, съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Станимир Недялков Стоянов и гл. ас. д-р Александър Пламенов Пенев.

18. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Васил Георгиев Василев за работата си през втората година от подготовката.

19. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Радослав Радев Радев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Снежана Георгиева Гочева - Илиева.

20. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Радослав Радев Радев за работата си през третата година от подготовката.

21. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да бъде отчислен от докторантура с право на защита Радослав Радев Радев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, считано от 01.04.2014 година.

22. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Христо Илиянов Лесев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Снежана Георгиева Гочева - Илиева.

23. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Христо Илиянов Лесев за работата си през третата година от подготовката.

24. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да бъде отчислен от докторантура с право на защита Христо Илиянов Лесев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, считано от 01.03.2014 година.

25. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Иван Марков Димитров, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи”, съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Станимир Недялков Стоянов и доц. д-р Иван Ганчев Иванов.    

26. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Иван Марков Димитров за работата си през втората година от подготовката.

27. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Чавдар Петров Кулин, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии”, съгласно мнението на научния ръководител проф.
д-р Снежана Георгиева Гочева - Илиева.

28. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00)  задочния докторант Чавдар Петров Кулин за работата си през първата година от подготовката.

29. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Диляна Иванова Тоцева, редовен  докторант към катедра „Компютърни технологии”, съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев и проф. д-р Антон Илиев Илиев.

30. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00)  докторант Диляна Иванова Тоцева за работата си през третата година от подготовката.

31. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да бъде отчислена от докторантура с право на защита Диляна Иванова Тоцева, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“, считано от 01.04.2014 година.

32. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Александър Насков Трайков, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.

33. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика”: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Александър Насков Трайков за работата си през първата година от подготовката.

34. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Евгения Максимова Алендарова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.

35. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика”: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Евгения Максимова Алендарова за работата си през първата година от подготовката.

36. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Йордан Божидаров Енев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”, съгласно мнението на научния ръководител доц.  д-р Елена Петрова Сомова.

37. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика”: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Йордан Божидаров Енев за работата си през първата година от подготовката.

38. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Тодор Минков Рачовски, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.

39. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика”: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Тодор Минков Рачовски за работата си през втората година от подготовката.

40. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Веселин Николаев Кюркчиев, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии”, съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и гл. ас. д-р Николай Величков Павлов.

41. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00)  докторант Веселин Николаев Кюркчиев за работата си през първата година от подготовката.

42. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Радка Паскова Колева, редовен докторант към катедра "Алгебра и геометрия", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Кирил Христов Коликов.

43. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Радка Паскова Колева за работата си през втората година от подготовката.

44. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Стефан Илиев Божков, редовен докторант към катедра "Алгебра и геометрия", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Кирил Христов Коликов.

45. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Стефан Илиев Божков за работата си през втората година от подготовката.

46. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Станислава Тодорова Колева, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”, съгласно мнението на научните ръководители проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев и проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев.

47. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Станислава Тодорова Колева за работата си през първата година от подготовката.

48. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Десислав Вълков Десев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.

49. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика”: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Десислав Вълков Десев за работата си през втората година от подготовката.

50. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Атанас  Вълев Иванов, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране”, съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Снежана Георгиева Гочева - Илиева и доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев.

51. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Атанас Вълев Иванов за работата си през третата година от подготовката.

52. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране”: да бъде отчислен от докторантура с право на защита Атанас Вълев Иванов, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“, считано от 01.04.2014 година.

53. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Ваня Емилова Лазарова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”, съгласно мнението на научните ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и проф. д-р Росица Желязкова Донева.

54. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика”: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Ваня Емилова Лазарова за работата си през третата година от подготовката.

55. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика”: да бъде отчислена от докторантура с право на защита Ваня Емилова Лазарова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“, считано от 01.04.2014 година.

56. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Габриела Георгиева Кирякова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”, съгласно мнението на научните ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и проф. д-р Росица Желязкова Донева.

57. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика”: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Габриела Георгиева Кирякова за работата си през третата година от подготовката.

58. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика”: да бъде отчислена от докторантура с право на защита Габриела Георгиева Кирякова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“, считано от 01.04.2014 година.

59. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Надежда Иванова Ангелова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”, съгласно мнението на научните ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и проф. д-р Росица Желязкова Донева.

60. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика”: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Надежда Иванова Ангелова за работата си през третата година от подготовката.

61. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика”: да бъде отчислена от докторантура с право на защита Надежда Иванова Ангелова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“, считано от 01.04.2014 година.

62. ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторантурата на Георги Илийчев Илиев, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“; докторска програма Информатика, с научни ръководители доц. д-р Ангел Атанасов Голев и проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев.

63. ФС прие индивидуалния план за работа, за четирите години на подготовка по докторантурата на Фикри Шабанов Хърлов, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по ...“; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

64. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Георги Петров Пашев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“; докторска програма Информатика.

65. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Христо Манчев Манев, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. „Математика“; докторска програма Геометрия и топология.

66. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Ива Георгиева Пъхлева, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление
4.5. „Математика“; докторска програма Диференциални уравнения.

67. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Красимира Василева Маркова, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. „Математика“; докторска програма Диференциални уравнения.

68. ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторантурата на Лиляна Иванова Русенова, задочен  докторант към катедра „Компютърна информатика” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“; докторска програма Информатика.

69. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Мария Добрева Добрева-Георгиева, задочен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. „Математика“; докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката.

70. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Силвия Николаева Гафтанджиева, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“; докторска програма Информатика.

71. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Тодор Ангелов Ангелов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“; докторска програма Информатика.

72. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Василка Димова Събева, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. „Математика“; докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката.

73. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент”, съгласно чл. 66, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии  към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

74. ФС избра следните хонорувани преподаватели за Пролетния триместър на учебната 2013/2014 г.:

         І. Хонорувани, провеждащи занятия през Пролетния триместър:

 • Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев (пенсионер от ФМИ) – с хорариум 190 часа в упражнения за водене на ППП, научно ръководство на докторанти и дипломанти, участие в комисии за докторантски изпити, изпитани студенти от семестриални изпити (с двоен хонорар);
 • Проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев (пенсионер от ФМИ) – с хорариум 60 часа в упражнения за научно ръководство на задочен докторант Нели Тодорова Керанова-Иванова (с двоен хонорар);
 • Доц. д-р Румяна Петкова Маврова (пенсионер от ФМИ) – с хорариум 30 часа за водене на ППП (с двоен хонорар);
 • Гл. ас. Гинка Стефанова Бизова – хорариум 30 часа за водене на ППП  (с двоен хонорар);
 • Гл. ас. Иван Стефанов Стоянов – хорариум 160 часа за водене на часове по дисциплината "Психология" на ІІ курс, спец. "Математика и информатика";
 • Иван Атанасов Гешев – хорариум 160 часа за водене на часове по дисциплината „Банково дело и банкови информационни системи”, спец. "Бизнес информационни технологии", с І курс, редовно и задочно обучение.
 • Тодорка Николова Петкова – хорариум 160 часа за водене на упражнения по дисциплината „Банково дело и банкови информационни системи”, спец. "Бизнес информационни технологии", с І курс, редовно и задочно обучение.
 • Александър Петров Петров (магистър) – с хорариум 150 часа за водене на упражнения по дисциплините в катедра "Компютърни системи", редовно обучение;
 • Магдалена Асенова Веселинова (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплините в катедра "Компютърни системи", редовно обучение;
 • Пенчо Йорданов Малинов (магистър) – с хорариум 150 часа за водене на упражнения по дисциплините в катедра "Компютърни системи", редовно обучение;
 • Васил Димитров Рангелов (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплините в катедра "Компютърни системи", редовно обучение;
 • Тодор Ангелов Ангелов (магистър) – с хорариум 80 часа за водене на упражнения по дисциплината "Операционни системи", редовно обучение;
 • Георги Петров Пашев (магистър) – с хорариум 80 часа за водене на упражнения по дисциплината "Операционни системи", редовно обучение;
 • Атанас Вълев Иванов (магистър) – с хорариум 60 часа за водене на упражнения по дисциплината "Иконометрия", редовно обучение;
 • Даниела Ваклушева Димитрова (магистър) – с хорариум 20 часа за изпитани студенти;

 

ІІ. Ментори, провеждащи „Стаж по специалността” с ІV курс, спец. „Информатика” и спец. "БИТ", задочно обучение:

 • Иван Йорданов Петров – хорариум 180 часа;
 • Елена Кирилова Колева – хорариум 180 часа;
 • Артур Владимиров Масарлиев – хорариум 180 часа;
 • Стефан Димитров Ставрев – хорариум 180 часа;
 • Васил Ангелов Вулджев – хорариум 180 часа;
 • Валентин Георгиев Петков – хорариум 180 часа;
 • Стойчо Николов Анадолиев – хорариум 180 часа;
 • Ралица Стефанова Христова – хорариум 180 часа;
 • Атанаска Георгиева Бикова – хорариум 180 часа;
 • Андрей Николов Николов– хорариум 180 часа;
 • Илчо Йорданов Вучков – хорариум 180 часа;
 • Бистра Сариева – хорариум 180 часа;
 • Калин Василев Василев – хорариум 180 часа;
 • Димитър Стефанов Петров – хорариум 180 часа;
 • Емануеле Меини – хорариум 180 часа;
 • Георги Петев Грозев – хорариум 180 часа;
 • Желязко Данчев Меранзов – хорариум 180 часа;
 • Любомир Людмилов Върбанов – хорариум 180 часа;
 • Саваш Зекеря Сюлейманов – хорариум 180 часа;
 • Неделчо Кирилов Цветков – хорариум 180 часа;
 • Богдан Иванов Мишевски – хорариум 180 часа;
 • Цветелина Иванов Вучкова – хорариум 180 часа;
 • Венцеслав Костадинов Димитров – хорариум 180 часа;
 • Иван Димитров Попов – хорариум 180 часа;
 • Митко Атанасов Митев – хорариум 180 часа;
 • Костадин Стефанов Дамянов – хорариум 180 часа;
 • Сандра Димкова Бошнакова – хорариум 180 часа;
 • Людмил Пенев Генев – хорариум 180 часа;
 • Иво Недялков Кръстев – хорариум 180 часа;
 • Янчо Тошев Георгиев – хорариум 180 часа.

75. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ": да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Петко Димитров Пройнов за срок от 1 (една) година, считано от 21.07.2014 г., на основание чл. 11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

76. ФС прие отчет на Факултетната комисия по наука за периода октомври 2013 – март 2014 година.

77. ФС прие отчет на изпълнение на годишен план за научноизследователска дейност на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" за 2013 година.

78. ФС прие годишен план за научноизследователска дейност на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" за 2014 година.

79. ФС прие следната промяна в "Регламент за дипломиране на студентите от бакалавърските и магистърски  програми":  "За допускане до държавен изпит студентът трябва да предаде в Учебен отдел заявление за явяване най-късно 1 седмица преди съответната дата на изпита. За допускане до защита на дипломна работа студентът трябва да предаде най-късно 1 седмица преди съответната дата на защитата на ръководителя на катедрата, към която е зачислен.", т. е. "2 седмици" се заменя с
"1 седмица".

80. ФС прие предложението за следната частична промяна на Академичния календар на ФМИ за Пролетния триместър на учебната 2013/2014 година, за ІV курс на всички специалности:

 • ЗА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ: редовната изпитна сесия да е от 14.06.2014 г. до 17.06.2014 г., а поправителната сесия да е от 18.06.2014 г. до 22.06.2014 г.;
 • ЗА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ: поправителната сесия да е от 09.06.2014 г. до 22.06.2014 г.

81. ФС прие следното допълнение към „Регламент за дипломиране на студентите от бакалавърските и магистърски  програми “ на ФМИ при ПУ: „Дипломантът се обучава под ръководството на научен ръководител на постоянен трудов договор към ФМИ. Дипломантът може да има и втори научен ръководител“.

82. ФС прие и предлага на Уважаемия Академичен съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да признае на Катерина Лазар Аневска диплом за ОКС „Магистър“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

83. ФС прие план за развитието на учебните компютърни зали на ФМИ за 2014 година.

84. ФС взе следните решения за ПУ-филиал гр. Смолян:

1)      За нуждите на учебния процес за 2 семестър на уч. 2013/2014 г. да се хоноруват:

 • доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева (90 ч. приведени към упражнения) за изпит и водене на избираемата дисциплина „Математически основи на автоматизираното управление“;
 • д-р Ивайло Пеев Старибратов (90 ч. приведени към упражнения) за изпит и водене на избираемата дисциплина „Увод в образователния мениджмънт“.

2) Комисията за провеждане на писмен държавен теоретичен и дипломни защити на специалност „Математика и информатика“ за 2014 г. да бъде в състав:

Председател: проф. д-р Антон Илиев Илиев

Членове:
      1. проф. д-р Асен Кънчев Рахнев

      2. проф. д-р Стоил Василев Миховски

      3. доц. д-р Боян Георгиев Златанов.

3) Комисията за провеждане на интегриран практико-приложен държавен изпит по „Математика и информатика“ за 2014 г. да бъде в състав:

Председател: проф. д-р Коста Андреев Гъров

Членове:
      1. доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина

      2. гл. ас. Пенка Колаклиева-Гунчева

      3. гл. ас. Илияна Чакърова

      4. Добринка Цолова – СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

      5. Дора Безергянова – СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

 

85.  Проф. Рахнев информира членовете на ФС за:

 • Конференция на СМБ - Боровец, от 02.04.2014 г. до 06.04.2014 г.;
 • Промоция на Випуск 2013, на 29.03.2014 г. от 15 ч. – Спортна зала;
 • от 24.02.2014 г. по решение на АС, името на факултета е вече "Факултет по математика и информатика".

86. Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски” избра гл. ас. д-р Николай Величков Павлов за академичната длъжност „доцент в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Разпределени системи)  към катедра „Компютърни технологии” на Факултет по математика и информатика.

87. Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски” избра ас. д-р Десислава Стоянова Войникова за академичната длъжност „главен асистент” в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката към катедра „Приложна математика и моделиране” на Факултет по математика и информатика.

88. Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски” избра ас. д-р Емил Христов Дойчев за академичната длъжност „главен асистент” в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика  към катедра „Компютърни системи” на Факултета по математика и информатика.

 

Подпис: /п/

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ

Декан на ФМИ                                                                     

 

Подпис: /п/

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ