Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2014 ПРОТОКОЛ № 79/13.03.2014    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 79/13.03.2014

ПРОТОКОЛ № 79/13.03.2014

от катедрен съвет при катедра ПММ

 

Присъстващи: проф. Гочева, проф. Христова, доц. Попова, доц. Бояджиев, доц. Нончева, гл. ас. Русинов, гл. ас. Копанов, гл. ас. Атанасова, гл. ас. Кулина, ас. Войникова

Отсъстващи: няма

Дневен ред:

  1. Изпитна сесия
  2. Докторанти
  3. Разни

Решения:

По точка 1:

Определя следните комисии за привеждане на изпитите от Б триместър (редовно обучение):

Маркетингови изследвания БИТ I                                   Гочева, Войникова

Софтуерни системи по математика СТД I                      Гочева, Войникова

ТВМС МИ ІІ                                                                       Нончева, Копанов

КЧМ Инф. ІІІ                                                                      Бояджиев, Кулина и Попова

Теория на игрите ПМ IV                                       Христова, Копанов

Статистически софтуер ПМ IV                             Нончева

По точка 2:

2.1 Приема тримесечния отчет на докторант Атанас Иванов

2.2 Приема годишния отчет на Атанас Иванов за третата година от докторантската му програма с оценка Отличен

2.3 Предлага на ФС докторант Атанас Иванов да бъде отчислен с право на защита

2.4 Катедреният съвет прие индивидуален план за обучение на докторант:

1. Ива Пъхлева, редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Диференциални уравнения.

2. Красимира Маркова, редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Диференциални уравнения.

3. Василка Събева, редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката.

4. Мария Добрева, задочен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката.

По точка 3:

 3.1 За КСК’2014 всички, които не са на академична длъжност „професор”, подлежат на квесторство.

 

 

13.03.2014 г.                                                                  Научен секретар: ……………………........................

                                                                                                          /ас. д-р Д. Войникова/

 

                                                                     Ръководител катедра ПММ: ……………………........................

                                                                                                          /доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ