Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2014 Протокол № 3    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 3

ПРОТОКОЛ № 03 / 14.03.2014 г.

Днес, 14.03.2014  г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хоптериев, гл. ас. Иванова.

Отсъстващи:

Гл. ас. Енков и гл. ас. Иванов – в болнични, ас. Инджов – в неплатен отпуск, гл. ас. Хаджиколева – в командировка.

Дневен ред:

1.  Докторанти

2.  Разпределение на часовете за трети триместър

3.  Разни

 

Решения:

 1. По т. 1 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на задочния докторант към катедрата Тодор Минков Рачовски, съгласно мнението на научния ръководител.
 2. Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0

   

 3. По т. 1 КС предлага докторанта Тодор Минков Рачовски да бъде атестиран с оценка Много добър (5.00) за работата си през втората година от подготовката.
 4. Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0

   

 5. По т. 1 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на редовния докторант към катедрата Десислав Вълков Десев, съгласно мнението на научния ръководител.
 6. Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0

   

 7. По т. 1 КС предлага докторанта Десислав Вълков Десев да бъде атестиран с оценка Много добър (5.00) за работата си през втората година от подготовката.
 8. Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0

   

 9. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовната докторантка към катедрата Евгения Максимова Алендарова, съгласно мнението на научния ръководител.
 10. Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0

   

 11. По т. 1 КС предлага докторантката Евгения Максимова Алендарова да бъде атестирана с оценка Много добър (5.00) за работата си през първата година от подготовката.
 12. Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0

   

 13. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Александър Насков Трайков, съгласно мнението на научния ръководител.
 14. Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0

   

 15. По т. 1 КС предлага докторанта Александър Насков Трайков да бъде атестиран с оценка Много добър (5.00) за работата си през първата година от подготовката.
 16. Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0

   

 17. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Йордан Божидаров Енев, съгласно мнението на научния ръководител.
 18. Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0

 19.  По т. 1 КС предлага докторанта Йордан Божидаров Енев да бъде атестиран с оценка Много добър (5.00) за работата си през първата година от подготовката.
 20. Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0

   

 21.  По т. 1 КС прие годишния отчет за третата година от подготовката на редовната докторантка към катедрата Ваня Емилова Лазарова, съгласно мнението на научния ръководител.
 22. Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0

   

 23. По т. 1 КС предлага докторантката Ваня Емилова Лазарова да бъде атестирана с оценка Много добър (5.00) за работата си през третата година от подготовката, поради това, че докторантката е извършила достатъчна по обем научноизследователска и учебна дейност, изпълнява задълженията си по чл. 22. ал. 1. на Правилника на ПУ за РАС.
 24. Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0

   

 25. По т. 1 КС предлага на Факултетния съвет докторантката Ваня Емилова Лазарова да бъде отчислена с право на защита, считано от 01.04.2014 г.
 26. Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0

   

 27. По т. 1 КС прие годишния отчет за третата година от подготовката на редовната докторантка към катедрата Надежда Иванова Ангелова, съгласно мнението на научния ръководител.
 28. Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0

   

 29. По т. 1 КС предлага докторантката Надежда Иванова Ангелова да бъде атестирана с оценка Много добър (5.00) за работата си през третата година от подготовката, поради това, че докторантката е извършила достатъчна по обем научноизследователска и учебна дейност, изпълнява задълженията си по чл. 22. ал. 1. на Правилника на ПУ за РАС.
 30. Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0

   

 31. По т. 1 КС предлага на Факултетния съвет докторантката Надежда Иванова Ангелова да бъде отчислена с право на защита, считано от 01.04.2014 г.
 32. Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0

   

 33. По т. 1 КС прие годишния отчет за третата година от подготовката на редовната докторантка към катедрата Габриела Георгиева Кирякова, съгласно мнението на научния ръководител.
 34. Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0

   

 35. По т. 1 КС предлага докторантката Габриела Георгиева Кирякова да бъде атестирана с оценка Много добър (5.00) за работата си през третата година от подготовката, поради това, че докторантката е извършила достатъчна по обем научноизследователска и учебна дейност, изпълнява задълженията си по чл. 22. ал. 1. на Правилника на ПУ за РАС.
 36. Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0

   

 37. По т. 1 КС предлага на Факултетния съвет докторантката Габриела Георгиева Кирякова да бъде отчислена с право на защита, считано от 01.04.2014 г.
 38. Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0

   

 39. По т. 1 КС предлага да бъде сменен единия научен ръководител на редовната докторантка  Силвия Николаева Гафтанджиева по чл. 21 (3) от ПРАС на ПУ, като избира проф. дмн Г. Тотков на мястото на доц. Е. Сомова. След промяната, научните ръководители на докторантката са проф. дмн Г. Тотков и проф. Р. Донева.
 40. Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0

   

 41. По т. 1 КС прие индивидуалните планове за работа на докторантите Тодор Ангелов Ангелов, Георги Петров Пашев, Силвия Николаева Гафтанджиева и Лиляна Иванова Русенова.
 42. Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0

   

 43. По т. 3 КС реши всички докторанти към катедра „Компютърна информатика” ежегодно да участват с доклад в научен семинар, организиран от катедрата, където да представят работата по дисертационното си изследване.
 44. Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0

   

 45. По т. 3 катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере редовните докторанти Георги Петров Пашев и Тодор Ангелов Ангелов за хонорувани преподаватели, с хорариум 50 часа за водене на упражнения по Операционни системи.
 46. Гласували: 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0.

   

   

   

   

  14.03.2014 г.                                                 Ръководител на катедра:

                                                                                                  (доц. д-р Е. Сомова)

   

                                                                           Протоколирал:

                                                                                                  (гл. ас. д-р Е. Хаджиколев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ