Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2014 Протокол № 5 - 13/14    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5 - 13/14

П Р О Т О К О Л   № 5-  13/14

        Днес 19.02.2014г. (сряда) от 11 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл. ас. д-р Генчо Стоицов, гл.ас.д-р Георги Чолаков, , ас. Владимир Вълканов.

Отсъстваха: доц. д-р Иван Ганчев – в неплатен отпуск          

  ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

По точка 1:

Във връзка с предложението на катедра „Компютърни системи” до Факултетния съвет за избор на докторанти към катедрата по Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; Докторска програма: Информатика. След обсъждане КС взе следното РЕШЕНИЕ:

1)

 • Ирена Здравкова Кехайова да бъде зачислена в редовна докторантура по: Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; Докторска програма: Информатик
 • Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов да бъде научен ръководител на Ирена Здравкова Кехайова, редовен докторант към катедрата;
 • Утвърди следната тема на дисертацията: "Интелигентни персонални асистенти на студенти";
 • Утвърди приложения три годишен индивидуален план на докторанта.

2)

 • Константина Павлова Граматова да бъде зачислена в редовна докторантура по: Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; Докторска програма: Информатика
 • Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов да бъде научен ръководител на Константина Павлова Граматова, редовен докторант към катедрата;
 • Утвърди следната тема на дисертацията: "Електронно тестване във виртуално образователно пространство";
 • Утвърди приложения три годишен индивидуален план на докторанта

2)

 • Константина Павлова Граматова да бъде зачислена в редовна докторантура по: Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; Докторска програма: Информатика
 • Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов да бъде научен ръководител на Константина Павлова Граматова, редовен докторант към катедрата;
 • Утвърди следната тема на дисертацията: "Електронно тестване във виртуално образователно пространство";
 • Утвърди приложения три годишен индивидуален план на докторанта

 

Подпис на ръководител катедра:………………

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/гл.ас.д-р А. Стоянова/

 

16.01.2014г.

гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ