Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2014 Протокол № 4 - 13/14    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4 - 13/14

П Р О Т О К О Л   № 4 -  13/14

        Днес 16.01.2014г. (четвъртък) от 11.30 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл. ас. д-р Генчо Стоицов, гл.ас.д-р Георги Чолаков, , ас. Владимир Вълканов.

Отсъстваха: доц. д-р Иван Ганчев – в неплатен отпуск          

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Асистенти.
  2. Докторанти.
  3. Разни.

По точка 1:

Във връзка с провеждане на конкурса за гл. асистент, обявен в ДВ, бр. 108/17.12.2013 г., КС предлага на ФС следния състав на научното жури:

  1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – ФМИИТ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

Специалност:  01.01.12 Информатика

  1. Проф. д-р Антон Илиев Илиев – ФМИИТ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

Специалност:  01.01.12 Информатика

  1. Акад. Иван Петков Попчев – ФИСН, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

Специалност:  01.01.12 Информатика

  1. Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – ИМИ, БАН

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

Специалност:  01.01.12 Информатика

  1. Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – БСУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

Специалност:  01.01.12 Информатика

Резервни членове:

 

  1. Доц. д-р Христо Димитров Крушков – ФМИИТ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

Специалност:  01.01.12 Информатика

  1. Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – ФМИ, СУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

Специалност:  01.01.12 Информатика

 

След обсъждане предложеното жури беше прието единодушно.

По т. 1:

 

Проф. Стоянов направи предложение да се обяви конкурс за длъжност „главен асистент“ към катедрата. След обсъждане КС взе следното РЕШЕНИЕ:

Катедреният съвет, съгласно чл. 58. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за  заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика към катедра „Компютърни системи“ със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

По т. 2:

Проф. Стоянов предложи темата на дисертационния труд на редовен докторант Радослав Радев Радев да бъде сменена. След обсъждане КС прие единодушно следното РЕШЕНИЕ:

Темата на дисертацията на докторант Радослав Радев Радев да бъде променена както следва: „Разширения на работните рамки за обектно-релационно свързване”.

 

Подпис на ръководител катедра:………………

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/гл.ас.д-р А. Стоянова/

 

16.01.2014г.

гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ