Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2014 година Протокол № 29 / 19.02.2014    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 29 / 19.02.2014

ПРОТОКОЛ № 29/19.02.2014 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика, информатика и информационни технологии
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 Днес, 19 февруари 2014 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика, информатика и информационни технологии.
Присъстват: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Пенка Петрова Рангелова, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Даниела Ваклушева Димитрова, док-т Мария Тонкова Василева, Тодор Георгиев Чаушев – ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: доц. д-р Теменужка Пенева Пенева – майчинство, ас. д-р Елена Христова Тодорова, студентите – Цветомир Иванов Андреев и Орлин Атанасов Янакиев.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.

РЕШЕНИЯ:

1. ФС утвърди следните избираеми (28 за редовно и 7 за задочно обучение) и факултативни дисциплини за бакалавърските специалности, за Пролетен триместър на учебната 2013/2014 година:

А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 • Алгебрични и трансцендентни уравнения и неравенства, проф. Тодор Желязков;     
 • Приложна алгебра, проф. Стоил Миховски;
 • Различни подходи в геометрията, доц. Пенка Рангелова;
 • Приложение на математиката в икономиката, доц. д-р Добринка Грибачева;
 • Науката в еволюцията на човечеството, доц. Кирил Коликов, гл. ас. Йордан Епитропов;
 • Итерационни методи за корени на полиноми, проф. Петко Пройнов, ас. Слав Чолаков;
 • Теория на неподвижните точки, проф. Петко Пройнов;
 • Метрични пространства, доц. д-р Боян Златанов;
 • Преобразование на Лаплас и приложения, доц. Иванка Касандрова, доц. Атанаска Георгиева;
 • Приложен функционален анализ, проф. Степан Костадинов, доц. Андрей Захариев, доц. Атанаска Георгиев;
 • Векторен анализ, доц. Георги Костадинов;
 • Приложна теория на игрите, доц. Андрей Захариев, доц. Атанаска Георгиева;
 • Математически проблеми в добавена реалност, доц. Дойчин Бояджиев, гл.ас.д-р Петър Копанов;
 • Оптимизационни модели и алгоритми, доц. Дойчин Бояджиев;
 • Системи уравнения, доц. Румяна Маврова;
 • Програмиране в среда Arduino за напреднали, проф. Георги Тотков, гл.ас.д-р Светослав Енков;   
 • Приложна финансова математика, проф. д-р Николай Кюркчиев;
 • Апроксимации и синтез на антени в програмната среда MATHEMATICA, проф. Николай Кюркчиев;
 • Компютърни презентации с LaTeX,доц. Ангел Голев, гл. ас. д-р Кремена Стефанова;
 • Киберсигурност и устойчив бизнес, доц. Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Георги Шарков;
 • Техники за изграждане на „Front End” приложения, доц. Христо Крушков, ас. Стоян Черешаров;
 • Системен анализ, доц. Димчо Димов;
 • Графични стандарти: OpenGL, доц. Димчо Димов, гл. ас. д-р Александър Пенев;
 • Инвестиране и лични финанси, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Светлозар Гледачев;
 • Въведение в разработката на игри с UDK (Unreal 3 Game Engine), доц. Христо Крушков, хон. ас. Стефан Ставрев;
 • PHP за напреднали – 3 част, доц. Христо Крушков, Георги Гроздев(управител на фирма „Вискомп“ ЕООД), Атанас Василев (старши програмист във фирма „Вискомп“ ЕООД);
 • Нестандартни задачи за подготовка за математически олимпиади, доц. Дойчин Бояджиев, гл. ас. д-р Петър Копанов;
 • JAVA SCRIPT в дълбочина – 3 част, доц. Владимир Шкуртов, хон. ас. Михаил Петров.

Б) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 • Програмиране в среда Arduino, проф. Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков;
 • Въведение в биоинформатиката, проф. Антон Илиев;
 • Математически текстообработващи програми, доц. Ангел Голев, гл. ас. д-р Кремена  Стефанова;
 • Основи на РНР, доц. Елена Сомова, док-т Йордан Енев;
 • Киберсигурност и устойчив бизнес, доц. Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Георги Шарков;
 • Преобразование на Лаплас и приложения, доц. Иванка Касандрова, доц. Атанаска Георгиева
 • Приложна теория на игрите, доц. Андрей Захариев, доц. Атанаска Георгиева.

В) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

 • Руски език – 3 част, гл. ас. Петранка Савова.

2. ФС утвърди следните избираеми дисциплини за магистърските специалности за Пролетен триместър на учебната 2013/2014 година:

 • Равновесни икономически модели, проф. Манчо Манев, гл.ас.д-р Асен Христов;
 • Изкуството на стратегията чрез теория на игрите, проф. Снежана Христова.

3. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Мария Тонкова Василева, редовен докторант към катедра "Математически анализ", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Петко Димитров Пройнов;
4. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мария Тонкова Василева за работата си през първата година от подготовката.
5. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Ваня Валентинова Бизова-Лалева, задочен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров;
6. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Ваня Валентинова Бизова-Лалева за работата си през първата година от подготовката.
7. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Цветана Костадинова Димитрова, задочен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров;
8. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Цветана Костадинова Димитрова за работата си през първата година от подготовката.
9. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Компютърни технологии": съгласно чл. 21 (3) от ПРАС на ПУ и във връзка с чл. 14 (3) от същия правилник на мястото на проф. д-р Асен Кънчев Рахнев да бъде избран доц. д-р Ангел Атанасов Голев за научен ръководител на Мая Василева Стоева, редовен докторант към катедра "Компютърни технологии".
10. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Нина Иванова Иванова, редовен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев;
11. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Нина Иванова Иванова за работата си през третата година от подготовката.
12. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: на основание чл. 31, ал. 1 от ПРАСПУ да бъде отчислена от докторантура с право на защита Нина Иванова Иванова, считано от 01.03.2014 година.
13. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да бъде възстановена докторантурата на Боряна Любомирова Игнатова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”, съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ, считано от 01.03.2014 г.
14. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: да бъде възстановена докторантурата на Лозанка Спиридонова Тренкова, редовен докторант към катедра „Математически анализ”, съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ, считано от 01.02.2014 г.
15. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Математически анализ":Магдалена Асенова Веселинова да бъде зачислена в редовна докторантура по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения, към катедра „Математически анализ”;
16. ФС избра проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов и доц. д-р Андрей Иванов Захариев за научни ръководители на Магдалена Асенова Веселинова, редовен докторант към катедра „Математически анализ”;
17. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Магдалена Асенова Веселинова: "Дробни диференциални уравнения с разпределено закъснение”;
18. ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Магдалена Асенова Веселинова.
19. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Магдалена Асенова Веселинова, редовен докторант към катедра „Компютърни системи” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения, с научни ръководители проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов и доц. д-р Андрей Иванов Захариев.
20. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Алгебра и геометрия":Христо Манчев Манев да бъде зачислен в редовна докторантура по: област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Геометрия и топология, към катедра „Алгебра и геометрия”;
21. ФС избра проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров за научен ръководител на Христо Манчев Манев, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия”;
22. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Христо Манчев Манев: „Диференциална геометрия на почти контактни В-метрични многообразия от ниски размерности”;
23.  ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Христо Манчев Манев.
24. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Компютърни системи":Ирена Здравкова Кехайова да бъде зачислена в редовна докторантура по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи”;
25. ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за научен ръководител на Ирена Здравкова Кехайова, редовен докторант към катедра „Компютърни системи”.
26. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Ирена Здравкова Кехайова: „Интелигентни персонални асистенти на студенти”;
27.  ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Ирена Здравкова Кехайова.
28. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Ирена Здравкова Кехайова, редовен докторант към катедра „Компютърни системи” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, с научен ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.
29. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Компютърни системи":Константина Павлова Граматова да бъде зачислена в редовна докторантура по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи”;
30. ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за научен ръководител на Константина Павлова Граматова, редовен докторант към катедра „Компютърни системи”;
31. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Константина Павлова Граматова: „Електронно тестване във виртуално образователно пространство”;
32.  ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Константина Павлова Граматова;
33. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Константина Павлова Граматова, редовен докторант към катедра „Компютърни системи” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, с научен ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.
34. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Компютърни системи":Пенчо Йорданов Малинов да бъде зачислен в редовна докторантура по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи”;
35. ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за научен ръководител на Пенчо Йорданов Малинов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи”;
36. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Пенчо Йорданов Малинов: „Интелигентни персонални асистенти на преподаватели”;
37.  ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Пенчо Йорданов Малинов;
38. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Пенчо Йорданов Малинов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, с научен ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.
39. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Компютърни технологии":Георги Димчев Спасов да бъде зачислен в редовна докторантура по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни технологии”;
40. ФС избра проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и гл. ас. д-р Николай Величков Павлов за научни ръководители на Георги Димчев Спасов, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”;
41. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Георги Димчев Спасов: „Разпределени потребителски приложения”;
42.  ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Георги Димчев Спасов;
43. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Георги Димчев Спасов, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, с научни ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и гл. ас. д-р Николай Величков Павлов.
44. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Компютърни технологии":Георги Илийчев Илиев да бъде зачислен в задочна докторантура по: област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни технологии”;
45. ФС избра доц. д-р Ангел Атанасов Голев и проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев за научни ръководители на Георги Илийчев Илиев, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии”;
46. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Георги Илийчев Илиев: „Мобилни приложни системи и услуги”;
47. ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Георги Илийчев Илиев.
48. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Компютърна информатика":Лиляна Иванова Русенова да бъде зачислена в задочна докторантура по: област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика”;
49. ФС избра проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за научен ръководител на Лиляна Иванова Русенова, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика”;
50. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Лиляна Иванова Русенова: „Модел и система за е-обучение на работното място”;
51. ФС определи 4-годишен срок на обучение на редовния докторант Лиляна Иванова Русенова.
52. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Компютърна информатика":Тодор Ангелов Ангелов да бъде зачислен в редовна докторантура по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика”;
53. ФС избра проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за научен ръководител на Тодор Ангелов Ангелов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”;
54. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Тодор Ангелов Ангелов: „Автоматизирано генериране на тестове за диагностика и развитие на когнитивни умения”;
55.  ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Тодор Ангелов Ангелов.
56. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Компютърна информатика":Георги Петров Пашев да бъде зачислен в редовна докторантура по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика”;
57. ФС избра проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за научен ръководител на Георги Петров Пашев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”;
58. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Георги Петров Пашев: „Динамично генериране и управление на оптимални потоци от дейности и ресурси за провеждане на електронно обучение”;
59. ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Георги Петров Пашев.
60. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Компютърна информатика":Силвия Николаева Гафтанджиева да бъде зачислена в редовна докторантура по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика”;
61. ФС избра проф. д-р Росица Желязкова Донева и доц. д-р Елена Петрова Сомова за научни ръководители на Силвия Николаева Гафтанджиева, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”;
62. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Силвия Николаева Гафтанджиева: „Модел и система за динамично оценяване на качеството във висшето образование”;
63. ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Силвия Николаева Гафтанджиева.
64. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Приложна математика и моделиране":Василка Димова Събева да бъде зачислена в редовна докторантура по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката, към катедра „Приложна математика и моделиране”;
65. ФС избра доц. д-р Веска Пенчева Нончева за научен ръководител на Василка Димова Събева, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране”;
66. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Василка Димова Събева: „Статистически модели и методи в офталмологията”;
67. ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Василка Димова Събева.
68. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране”:Мария Добрева Добрева-Георгиева да бъде зачислена в задочна докторантура по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката, към катедра „Приложна математика и моделиране”;
69. ФС избра доц. д-р Веска Пенчева Нончева за научен ръководител на Мария Добрева Добрева-Георгиева, задочен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране”;
70. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Мария Добрева Добрева-Георгиева: „Непараметрични модели и методи за анализ на сдвоени извадки”;
71. ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Мария Добрева Добрева-Георгиева.
72. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране”:поради това, че има неусвоена бройка за редовна докторантура по докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката се предлага явилата се кандидатка Красимира Василева Маркова по докторска програма Диференциални уравнения Красимира Василева Маркова да бъде зачислена в редовна докторантура по: област на висше образо­ва­ние 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения, към катедра „Приложна математика и моделиране”;
73. ФС избра проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова за научен ръководител на Красимира Василева Маркова, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране”;
74. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Красимира Василева Маркова: „Динамични модели чрез диференциални уравнения”;
75. ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Красимира Василева Маркова.
76. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране”:Ива Георгиева Пъхлева да бъде зачислена в редовна докторантура по: област на висше образо­ва­ние 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения, към катедра „Приложна математика и моделиране”;
77. ФС избра проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова за научен ръководител на Ива Георгиева Пъхлева, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране”.
78. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Ива Георгиева Пъхлева: „Устойчивост на някои видове функционално-диференциални уравнения”;
79. ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Ива Георгиева Пъхлева.
80. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Компютърни технологии":Фикри Шабанов Хърлов да бъде зачислен в задочна докторантура по: област на висше образование
1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Компютърни технологии”;
81. ФС избра доц. д-р Евгения Делчева Ангелова за научен ръководител на Фикри Шабанов Хърлов, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии”.
82. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Фикри Шабанов Хърлов: „Активизиране на познавателната дейност на учениците в обучението по информатика”;
83. ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Фикри Шабанов Хърлов.
84. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”:Ангел Стоянов Ангелов да бъде зачислен в задочна докторантура по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”;
85. ФС избра проф. д-р Коста Андреев Гъров за научен ръководител на Ангел Стоянов Ангелов, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”;
86. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Ангел Стоянов Ангелов: „Компетентностен модел за развитие на изчислителното мислене на учениците”;
87. ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Ангел Стоянов Ангелов;
88. ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторантурата на Ангел Стоянов Ангелов, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с научен ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
89. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”:Ламбри Йовков Йовков да бъде зачислен в редовна докторантура по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”;
90. ФС избра проф. д-р Коста Андреев Гъров за научен ръководител на Ламбри Йовков Йовков, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”;
91. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Ламбри Йовков Йовков: „Методика на електронното обучение по информатика и информационни технологии”;
92. ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Ламбри Йовков Йовков;
93. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Ламбри Йовков Йовков, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с научен ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
94. ФС прие: новозачислените докторанти, които не са представили индивидуалните си планове за работа да ги представят на следващия ФС за утвърждаване.
95. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисерта­цион­ния труд на Милена Димова Петкова, редовен докторант към катедра „Математически анализ”: 
   Външни за Пловдивския университет членове:

 • Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;
 • Доц. д-р Андрей Стефанов Андреев – от Институт по математика и информатика при БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
 • Доц. д-р Гюрхан Хюсеинов Неджибов – от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика.

Вътрешни за Пловдивския университет лица:

 • Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – от ФМИИТ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
 • Проф. д-р Петко Димитров Пройнов – от ФМИИТ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

Резервни членове:

 • (резервен външен член) Доц. д-р Тодор Стоянов Стоянов – от Икономически университет - Варна; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;
 • (резервен вътрешен член) Проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов – от ФМИИТ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

96. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Математически анализ": защитата на дисертационния труд на Милена Димова Петкова, редовен докторант към катедра "Математически анализ" пред научното жури да бъде на 09.05.2014 г.
97. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисерта­цион­ния труд на Стоил Иванов Иванов, редовен докторант към катедра „Математически анализ”: 
Външни за Пловдивския университет членове:

 1. Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;
 2. Доц. д-р Андрей Стефанов Андреев – от Институт по математика и информатика при БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
 3. Доц. д-р Гюрхан Хюсеинов Неджибов – от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика.
  Вътрешни за Пловдивския университет лица:
 4. Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИИТ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
 5. Проф. д-р Петко Димитров Пройнов – от ФМИИТ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.
  Резервни членове:
 6. (резервен външен член) Доц. д-р Тодор Стоянов Стоянов – от Икономически университет - Варна; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;
 7. (рзервен вътрешен член) Проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов – от ФМИИТ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

98. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Математически анализ": защитата на дисертационния труд на Стоил Иванов Иванов, редовен докторант към катедра "Математически анализ" пред научното жури да бъде на 09.05.2014 г.
99. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисерта­цион­ния труд на Христо Марчов Инджов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”:

Външни за Пловдивския университет членове:

 1. Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, катедра „Информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 2. Проф. д-р Веселка Димитрова Боева – от ТУ, Пловдив, ФЕА, катедра КСТ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 3. Доц. д-р Иван Колев Койчев – от ФМИ на СУ, катедра „Софтуерни технологии”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.
  Вътрешни за Пловдивския университет лица:
 4. Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков – от ФМИИТ при ПУ „Паисий Хилендарски”, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 5. Доц. д-р Елена Петрова Сомова – от ФМИИТ при ПУ „Паисий Хилендарски”, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

Резервни членове:

 • (резервен външен член) Доц. д-р Юлияна Пенева Пашкова– от департамент Информатика на НБУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • (резервен вътрешен член) Проф. д-р Росица Желязкова Донева – от ФФИТ на ПУ „Паисий Хилендарски”, катедра ЕКИТ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

100. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Компютърна информа­тика": защитата на дисертационния труд на Христо Марчов Инджов, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика" пред научното жури да бъде на 14.04.2014 г.
101. ФС прие: с цел да се оптимизира работата във факултета е желателно да се подава в определените срокове исканата документация; да се качат в сайта решенията от КС на катедра „Приложна математика и моделиране” (отговорник доц. Д. Бояджиев).
102. Проф. Рахнев информира членовете на ФС за предстоящата акредитация по направления 4.6.  Информатика и компютърни науки и 1.3. Педагогически науки от 10.03.2014 г. до 14.03.2014 г.
103.  ФС избра следните хонорувани преподаватели за Зимния триместър на учебната 2013/2014 г.:

І. Хонорувани, провеждащи занятия през Зимния триместър:

 • Радка Паскова Колева (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по "Алгебра 2" за спец. "Математика", Есенен триместър;
 • Стефан Илиев Божков (магистър) – с хорариум 150 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по "Алгебра и теория на числата" за спец. "Физика и математика", І семестър и водене на избираема дисциплина "Приложение на математиката в електростатиката", редовно обучение, Зимен триместър;
 • Христо Манчев Манев (магистър) – хорариум 120 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по "Геометрия" за спец. "Информатика", през Б триместър и по "Диференциална геометрия", спец. "Математика" и "Приложна математика" редовно обучение, Зимен триместър;
 • Вилислав Иванов Радев (магистър)хорариум 360 часа за водене на упражнения по дисциплини в Педагогическия факултет;
 • Мария Тонкова Василева (магистър) – хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплината „Математически анализ 1”, сп. Химия и Химия и физика с І курс, редовно обучение.

ІІ. Ментори, провеждащи „Практика по специалността” с ІІІ курс, спец. „Информатика”:

 • Ана Василева Диварова – хорариум 180 часа;
 • Атанаска Василева Григорова – хорариум 180 часа;
 • Радостина Янкова Минчева – хорариум 180 часа;
 • Стефан Димитров Ставрев – хорариум 180 часа;
 • Ленко Симеонов Ангелов – хорариум 180 часа;
 • Димитър Атанасов Аргиров – хорариум 180 часа;
 • Андрей Николов Николов – хорариум 180 часа;
 • Атанас Костадинов Костадинов – хорариум 180 часа;
 • Георги Илиев Соколов – хорариум 180 часа;
 • Димитър Пламенов Павлов– хорариум 180 часа;
 • Димитър Николов Бозовски – хорариум 180 часа;
 • Владимир Денчев Кантарджиев – хорариум 180 часа;
 • Деян Сашев Спасов – хорариум 180 часа;
 • Иво Недялков Кръстев – хорариум 180 часа;
 • Слави Иванов Иванов – хорариум 180 часа;
 • Станимир Петров Каравелинов – хорариум 180 часа.

104. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ": да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Недялка Георгиева Казакова - Косатева за срок от 1 (една) година, считано от 17.04.2014 г., на основание чл. 11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.
105. ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра "Компютърни технологии" за обявяване на конкурс за академичната длъжност "главен асистент", съгласно чл. 58. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски” по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика към катедра „Компютърни технологии“ със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.
106. ФС прие: в срок до 04.03.2014 г. (вторник) да се подадат в Деканата заявки за предстоящата изпитна сесия, за редовно обучение.
107. ФС прие предложението: за секретар на Факултетната комисия по акредитация да се избере новата колежка Гергана Колева на мястото на напусналата колежка Ивелина Чепилска.
108. ФС прие годишния отчет на звено „Учебни компютърни зали”.
109. ФС прие: в срок до 26.02.2014 г. ръководителите на катедри да подпишат в Деканата актуализираните учебни програми за бакалавърските и магистърски специалности.
110. ФС прие следното предложение: проф. д-р Антон Илиев Илиев да бъде избран за член на Управителния съвет на поделение "Научна и приложна дейност" към ПУ „Паисий Хилендарски“ на мястото на доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов.
111. ФС прие предложението: следващото заседание на ФС да бъде на 26.03.2014 г.

Подпис: /п/
ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИИТ                                                     

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ