Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2014 Протокол № 22 / 19.02.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 22 / 19.02.2014 г.

Протокол № 22 - 2013/2014

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 19.02.2014 г.

Днес, 19.02.2014 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, гл. ас. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Стефка Анева, гл. ас. Ваня Иванова, ас. Кирина Бойкова и ас. Деница Шаркова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Ваня Валентинова Бизова-Лалева през първата година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 2. Катедреният съвет прие отчета за първата година от подготовката на докторант Ваня Валентинова Бизова-Лалева, съгласно мнението на научния ръководител.
 3. Катедреният съвет предлага докторантът Ваня Валентинова Бизова-Лалева да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Цветана Костадинова Димитрова през първата година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 5. Катедреният съвет прие отчета за първата година от подготовката на докторант Цветана Костадинова Димитрова, съгласно мнението на научния ръководител.
 6. Катедреният съвет предлага докторантът Цветана Костадинова Димитрова да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 7. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Нина Иванова Иванова през третата година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев.
 8. Катедреният съвет прие отчета за третата година от подготовката на докторант Нина Иванова Иванова, съгласно мнението на научния ръководител.
 9. Катедреният съвет предлага докторантът Нина Иванова Иванова да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 10. Катедреният съвет предлага докторантът Нина Иванова Иванова да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 01.03.2014 г.
 11. Катедреният съвет прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторантурата на Ангел Стоянов Ангелов, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с научен ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 12. Катедреният съвет прие за тема на дисертационния труд на Ангел Стоянов Ангелов:  „Компетентностен модел за развитие на изчислителното мислене на учениците”.
 13. Катедреният съвет прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Ламбри Йовков Йовков, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с научен ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 14. Катедреният съвет прие за тема на дисертационния труд на Ламбри Йовков Йовков: „Методика на електронното обучение по информатика и информационни технологии”.   

 

19.02.2014 г.                                                                        Протоколчик:  ....................................................
гр. Пловдив                                                                                                            /гл. ас. д-р С. Анева/

                                                                                                 Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                          /проф. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ