Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2014 ПРОТОКОЛ № 78/19.02.2014    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 78/19.02.2014

ПРОТОКОЛ № 78/19.02.2014

от катедрен съвет при катедра ПММ

 

Присъстват: проф. Гочева, проф. Христова, доц. Попова, доц. Бояджиев, доц. Нончева, гл. ас. Русинов, гл. ас. Копанов, гл. ас. Атанасова, ас. Войникова

Отсъстват: гл. ас. Кулина

 

Дневен ред:

  1. Докторантури
  2. Разни

Решения: По т. 1:

 

1.1. Приема предложението на проф. Христова да се предложи на ФС да зачисли Ива Пъхлева за редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Диференциални уравнения, тема „Устойчивост на някои видове функционално-диференциални уравнения”, научен ръководител: проф. д.м.н Снежана Христова.

1.2. Приема предложението на проф. Христова да се предложи на ФС да зачисли Красимира Маркова за редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Диференциални уравнения, тема „Динамични модели чрез диференциални уравнения”, научен ръководител: проф. д.м.н Снежана Христова.

1.3. Приема предложението на доц. Нончева да се предложи на ФС да зачисли Василка Събева за редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката, тема „Статистически модели и методи в oфталмологията”, научен ръководител: доц. д-р Веска Нончева.

1.4. Приема предложението на доц. Нончева да се предложи на ФС да зачисли Мария Добрева за задочен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката, тема „Непараметрични модели и методи за анализ на сдвоени извадки”, научен ръководител: доц. д-р Веска Нончева.

 

По т. 2: Приема представените учебни планове както следва:

 

2.1 Оптимизационни модели и алгоритми – доц. д-р Дойчин Бояджиев

2.2 МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ – гл. ас. д-р Петър Копанов

2.3 Изкуството на стратегията чрез теория на игрите – проф. дмн Снежана Христова

2.4 НЕСТАНДАРТНИ ЗАДАЧИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ (факултатив) – гл. ас. д-р Петър Копанов

 

 

 

19.02.2014                                                                      Протоколчик: ……………………..............

                                                                                                          /ас. д-р Войникова/

 

                                                                 Ръководител катедра ПММ: ……………………...

                                                                                                          /доц. д-р Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ