Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2013 ПРОТОКОЛ № 76/29.11.2013    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 76/29.11.2013

ПРОТОКОЛ № 76/29.11.2013

 от катедрен съвет при катедра ПММ,
проведен в делови порядък по електронната поща

 

Присъстват: (отговорили на предложенията) проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, проф. дмн Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Веска Нончева, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. Иван Русинов, гл. ас. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, ас. д-р Десислава Войникова

Отсъстват: (не са отговорили) докторант Атанас Иванов

 

Дневен ред:

1.      Предложение за удължаване на срока на трудовия договор на доц. д-р Люба Попова поради придобиване правото на пенсия

2.      Приемане на съставите на комисии за провеждане на кандидат-докторантски изпити

3.      Разни

 

Решения:

 

По точка 1: С пълно болшинство КС реши да се предложи на ФС да не се прекратява трудовия договор на доц. д-р Люба Попова за срок от една година, считано от датата на придобиване на правото на пенсия.

 

По точка 2: Предлага на ФС да утвърди комисии за провеждане на кандидат-докторантски изпите към катедрата както следва:

  • За редовната докторантура по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, проф. направление 4.5 Математика, докторска програма Диференциални уравнения комисия в състав: Проф. д-р Манчо Манев, проф. дмн Снежана Христова и доц. д-р Неделчо Милев;
  • За редовните и задочна докторантури по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, проф. направление 4.5 Математика, докторска програма Приложна математика и моделиране комисия в състав: Проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Дойчин Бояджиев и доц. д-р Веска Нончева.

 

 

 

29.11.2013 г.                                     Научен секретар на кат. ПММ: ……………….............

/ас. д-р Д. Войникова/

 

                                                           Ръководител катедра ПММ: ……………………..........

                                                                                                          /доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ