Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2013 ПРОТОКОЛ № 75/06.11.2013    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 75/06.11.2013

ПРОТОКОЛ № 75/06.11.2013

 от катедрен съвет при катедра ПММ

 

Присъстват: проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, проф. дмн Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Веска Нончева, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. Иван Русинов, гл. ас. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, ас. д-р Десислава Войникова, проф. дмн Христо Семерджиев, докторант Атанас Иванов

Отсъстват: няма

Дневен ред:

1.      Предложения за докторантури за учебната 2014/2015 година

2.      Приемане на индивидуалните планове за 2013/2014 година

3.      Разни

 Решения:

 По точка 1:

1.1. Предложения за нови докторантури:

·         2 редовно обучение, Диференциални уравнения

·         1 задочно обучение, Педагогика (предложение към проф. Гъров)

·         2 редовно обучение, Приложна математика и моделиране

1.2. Приемане на актуализирани конспекти за кандидат-докторантски изпит по специалностите ДУ и ПММ.

1.3. Предложение за смяна на темата на дисертационен труд на докторант Атанас Иванов от „Моделиране със структурно уравнение” на „Статистическо моделиране качеството на въздуха”.

 По точка 2: Срокът за предаване на индивидуалните планове е 20.11.2013 година (в два екземпляра).

 По точка 3:

3.1             Да се направи предложениe до деканата за признаване на 10 часа лекции и 10 часа упражнения за индивидуално обучение на студент 3-ти курс, Приложна математика.

3.2             Приема учебните планове за спец. ПМ – магистри (1 и 2 години на обучение), основни и избираеми дисциплини.

3.3             Избираеми дисциплини за зимния триместър:

·        Методи за решаване на екстремални задачи, проф. дмн Христо Семерджиев, задочно обучение, за студенти от всички специалности

·        Аналогия и обобщение в математиката, проф. дмн Христо Семерджиев, редовно обучение, за студенти от всички специалности

·        Числено моделиране в нанофизиката, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, редовно обучение, за студенти от всички специалности.

·        Интерактивна математика, гл. ас. д-р Христина Кулина, задочно обучение, за студенти от всички специалности.

 

 

06.11.2013 г.                                     Научен секретар на кат. ПММ: ……………….............

/ас. д-р Д. Войникова/

 

                                                           Ръководител катедра ПММ: ……………………..........

                                                                                                          /доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ