Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2013 ПРОТОКОЛ № 74/09.10.2013    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 74/09.10.2013

 

ПРОТОКОЛ № 74/09.10.2013

от катедрен съвет при катедра ПММ

 

Присъстват: проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, проф. дмн Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Веска Нончева, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. Иван Русинов, гл. ас. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, ас. д-р Десислава Войникова

Отсъстват: -

Дневен ред:

1.      Актуализация на разпределението на часовете (спрямо новите групи и подгрупи)

2.      Предложение за обявяване на конкурс за главен асистент

3.      Разни

 Решения:

По точка 1: Упражненията по КЧМ за спец. Информатика (редовно обучение) се поемат от гл. ас. д-р Христина Кулина, а гл. ас. д-р Павлина Атанасова ще обяви избираема дисциплина за допълване на хорариума си.

 По точка 2: По предложение на Ръководителя на катедрата бе проведено гласуване за обявяване на конкурс за главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5 Математика, научна специалност Математическо моделиране и приложениe на математиката към катедра “Приложна математика и моделиране” на факултета по Математика, информатика и информационни технологии с потенциален кандидат ас. д-р Десислава Войникова. Решението бе прието с пълно болшинство.

  

 

09.10.2013 г.                                     Научен секретар на кат. ПММ: ……………….............

/ас. д-р Д. Войникова/

                                                           Ръководител катедра ПММ: ……………………..........

                                                                                                          /доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ