Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Проекти Проект № BG051РО001-3.1.07-0009 Индикатори    English
Факултет по математика и информатика - Индикатори

Индикатори за изпълнение на проекта:

- Актуализирани 8 учебни плана и програми в ОКС Бакалавър и ОКС Магистър във ФМИ, както следва: 3 учебни плана в бакалавърски програми в три специалности: "Информатика" , "Математика и информатика" и "Бизнес информационни технологии"; 5 учебни плана на магистърски програми в специалностите: "Софтуерни технологии", "Бизнес информатика с английски език" , "Обучение по информатика и информационни технологии в училище", "Обучение по информационни технологии в началното училище", "Обучение по информационни технологии в прогимназията", в съответствие с изискванията на пазара на труда и работодателите в ИКТ индустрията.
- 1233 студенти,  в ОКС "Бакалавър", специалности "Информатика" и "Бизнес технологии"и 228 студенти от ОКС Магистър, специалности "Софтуерни технологии" , "Бизнес информатика с английски език", "Обучение по информатика и информационни технологии в училище", "Обучение по информационни технологии в началното училище", "Обучение по информационни технологии в прогимназията" започнали обучението по новите, актуализирани програми;

Индикатори за резултат:

- 1461 студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми- представляват около 90 % от студентите във ФМИ.

Източниците на информация за проверка на индикаторите са: отчети по проекта, актуализирани  учебни планове  и програми в ОКС Бакалавър  (специалности "Информатика" , "Математика и информатика" и "Бизнес информационни технологии") и ОКС Магистър (специалности "Софтуерни технологии" , "Бизнес информатика с английски език",  "Обучение по информатика и информационни технологии в училище", "Обучение по информационни технологии в началното училище", "Обучение по информационни технологии в прогимназията"); договори и приемо-предавателни протоколи с подизпълнителите; документи, доказващи,започването на обучение по новите планове и програми.
Не се изискват допълнителни усилия и ресурси за събиране на информация за индикаторите - използват се заложената отчетност по проекта, както и документацията при изпълнение на външни услуги.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ