Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2014 ПРОТОКОЛ № 3 / 17.02.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 3 / 17.02.2014 г.

ПРОТОКОЛ № 3 / 17.02.2014 г.

Днес 17.02.2014 г. /понеделник/ от 13 часа в Заседателна зала на Нова сграда (бул. „България“ 236) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ се проведе разширен катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към Факултета по математика, информатика и информационни технологии на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

Съгласно заповед № Р33-341/27.01.2014 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски" катедреният съвет е разширен еднократно с право на глас със следните лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“:

 1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИИТ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; научна специалност (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

 2. Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);

 3. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – от ФМИИТ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика);

 4. Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИИТ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

 5. Доц. д-р Галина Христова Сарафова-Векова – ФМИИТ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);

Присъстваха: доц. д-р Андрей Захариев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д.т.н Васил Ангелов, проф. д.м.н Степан Костадинов, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Георги Костадинов, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Теменужка Пенева, ас. Слав Чолаков, ас. Иванка Николова, ас. Милена Петкова.

Отсъстваха: няма

 

Дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС "Доктор" на ас. Милена Димова Петкова, редовен докторант към катедрата.

 2. Разни.

Предложения дневен ред бе подложен на гласуване.

Гласували за - 17, против – 0, въздържали се- 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 1.

Доц. д-р А. Захариев даде думата на ас. Милена Димова Петковаредовен докторант към катедра „Математически анализ“, за да представи своя проект за дисертационен труд на тема „Локална и полулокална сходимост на едноточковия и двуточковия метод на Вайерщрас за апроксимация на нули на полиноми“.

Изказвания:

Проф. дтн В. Ангелов отбеляза актуалността на темата и даде положителна оценка на работата.

Проф. д-р Н. Кюркчиев отбеляза българското участие в изследваното направление и даде положителна оценка на работата.

Проф. д-р А. Рахнев направи препоръки по техническото оформление на дисертационния труд.

Доц. д-р А. Захариев съобщи, че е постъпил предварителен отзив от доц, д-р Гюрхан Неджибов (от ШУ „Епископ Константин Преславски“) за дисертационния труд на ас. Милена Петкова и го прочете. Доц. Неджибов отбелязва в своя отзив, че приносите на дисертационния труд са от научен и научно-приложен характер и счита, че може да бъде допуснат до защита пред научно жури.

След обсъждане на проекта за дисертационен труд разширеният катедрен съвет прие единодушно следните решения:

 1. Разширеният катедрен съвет прие представеният от Милена Димова Петкова, редовен докторант към катедра „Математически анализ“ дисертационен труд на тема “Локална и полулокална сходимост на едноточковия и двуточковия метод на Вайерщрас за апроксимация на нули на полиноми“ да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури за присъждане на научна степен „доктор“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ.

 2. Разширеният катедрен съвет прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Милена Димова Петкова, редовен докторант към катедра „Математически анализ”:

Външни за Пловдивския университет членове:

 1. Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

 2. Доц. д-р Андрей Стефанов Андреев – от Институт по математика и информатика при БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;

 3. Доц. д-р Гюрхан Хюсеинов Неджибов – от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика.

Вътрешни за Пловдивския университет лица:

 1. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – от ФМИИТ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;

 2. Проф. д-р Петко Димитров Пройнов – от ФМИИТ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

Резервни членове:

 1. (резервен външен член) Доц. д-р. Тодор Стоянов Стоянов – от Икономически университет - Варна; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

 2. (резервен вътрешен член) Проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов – от ФМИИТ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

 1. Катедреният съвет прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на Милена Димова Петкова, редовен докторант към катедра „Математически анализ“ пред научно жури да бъде на 09.05.2014 г.

По точка 2. Разни.17.02.2014 г.

Ръководител катедра „Математически анализ”:………………...

/доц. д-р А. Захариев/

Протоколчик:………………………….

/доц. д-р А. Георгиева/

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ