Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2014 ПРОТОКОЛ № 2 / 10.02.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 2 / 10.02.2014 г.

ПРОТОКОЛ №2 / 10.02.2014 г.

  Днес 10.02.2014 г. /понеделник/ от 13 ч. в с.з. 441 на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към ФМИИТ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

   Присъстват следните членове на катедрата: доц. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Атанаска Георгиева, ас. Слав Чолаков, ас. Иванка Николова, ас. Милена Петкова

 Отсъстват: доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Атанаска Георгиева

Дневен ред: 

  1. Докторанти
  2. Разни.

 По точка 1. Доц. А. Захариев направи следните предложения:

   1. Откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Стоил Иванов Иванов  (редовен докторант към катедра „Математически анализ“) на тема: „Сходимост на итерационния метод на Халей за индивидуална и едновременна апроксимация на нули на полиноми“ по предложение на научния ръководител, който даде положителна преценка за готовността за защита. Предварителното обсъждане да се проведе на разширен катедрен съвет на 17.02.2014 г. от 14 ч. в Заседателна зала на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски”.

    2. В състава на предстоящия катедрен съвет на 17.02.2014 г. да бъдат включени следните лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“:  

1. Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София;

2. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИИТ при ПУ „Паисий Хилендарски”;

3. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – от ФМИИТ при ПУ „Паисий Хилендарски”;

4. Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИИТ при ПУ „Паисий Хилендарски”;

5. Доц. д-р Галина Христова Сарафова-Векова – от ФМИИТ при ПУ „Паисий Хилендарски”– пенсионер.

След проведено обсъждане направените предложения бяха подложени на гласуване.

Гласували за - 9, против – 0, въздържали се- 0.

Направените предложения бяха приети единодушно.

По точка 2. Доц. А. Захариев предложи да се гласува следното предложение до ФС на ФМИИТ:

Да не се прекратява трудовия договор на доц. д-р Недялка Казакова-Косатева, считано от 17.04.2014г. на основание чл.11 от ПЗР от ЗВО и чл.20, ал. 4 от КТД на ПУ.

Направеното предложение бе подложено на гласуване

Гласували за - 9, против – 0, въздържали се- 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

Доц. А. Захариев: Постъпила е молба от Лозанка Спиридонова Тренкова редовен докторант към катедрата за продължаване на доктурантурата й.

Доц. А. Захариев предложи да се гласува следното предложение до ФС на ФМИИТ:

 Предлагам на основание чл. 26, ал. 1 от ПРАСПУ да бъде продължена докторантурата, считано от  01.02.2014 г. на редовния докторант Лозанка Спиридонова Тренкова, прекъсната за срок от 1 година поради лични причини, считано от 01.02.2013 г.

Направеното предложение бе подложено на гласуване

Гласували за - 9, против – 0, въздържали се- 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

Доц. А. Захариев: На основание успешно положени изпити предложи  Магдалена Асенова Веселинова да бъде зачислена в редовна  докторантура към катедра „Математически анализ” в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5 Математика, докторска програма „Математически анализ”.

Доц. А. Захариев предложи да се гласува следното предложение до ФС на ФМИИТ:

  1. Магдалена Асенова Веселинова да бъде зачислена в редовна  докторантура към катедра „Математически анализ” в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5 Математика, докторска програма „Диференциални уравнения”.
  2. Да приеме за тема на дисертационния труд  „Фракционни диференциални уравнения с разпределено закъснение ”.
  3. Да избере за научни  ръководители проф. дмн Степан Костадинов и доц. д-р Андрей Захариев .

Направеното предложение бе подложено на гласуване

Гласували за - 9, против – 0, въздържали се- 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

Катедреният съвет разгледа отчета за работата по дисертационния труд за първата година от подготовката на докторанта Мария Тонкова Василева и предоставеното писмено мнение от научния ръководител на докторанта - проф. д-р Петко Димитров Пройнов. След обсъждане на представения отчет и мнение, доц. А. Захариев подложи на гласуване следните РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторанта Мария Тонкова Василева през първата година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Петко Димитров Пройнов.
  2. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторанта Мария Тонкова Василева съгласно мнението на научния ръководител.
  3. Катедреният съвет предлага докторантът Мария Тонкова Василева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

 

10.02.2014 г.

Рък. катедра „Математически анализ”:

/доц. д-р А. Захариев/

Протоколчик:

/ас.  М. Петкова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ