Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2014 Протокол № 2    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2

ПРОТОКОЛ № 02 / 14.02.2014 г.

Днес, 14.02.2014 г., се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколева, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хоптериев, гл. ас. Иванова, гл. ас. Иванов, ас. Инджов и назначените със заповед на Ректора проф. Донева, проф. Боева и доц. Крушков.

Отсъстващи:

Няма.

Дневен ред:

1.  Предварително обсъждане на дисертационен труд на докторанта Христо Марчов Инджов.

2.  Разни

 Решения:

1.  По т. 1. се проведе предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Христо Марчов Инджов – редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” на ФМИ, на тема „Моделиране и управление на динамични проекти за е-обучение”. КС прие, че представеният от докторант Христо Марчов Инджов дисертационен труд е готов за защита пред научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.

Гласували: 13, За: 13, Против: 0, Въздържали се: 0.

2.  По т. 1. КС предлага за състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Христо Марчов Инджов следните потенциални членове:

-       Проф. дмн. Георги Атанасов Тотков от ФМИИТ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука) и 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;

-       Доц. д-р Елена Петрова Сомова от ФМИИТ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;

-       Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", катедра „Информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;

-       проф. д-р Веселка Димитрова Боева от ТУ Пловдив, ФЕА, катедра КСТ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;

-       Доц. д-р Иван Колев Койчев от ФМИ на СУ, катедра „Софтуерни технологии”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни наука;

-       (резервен член) Проф. д-р Росица Желязкова Донева от ФФИТ на ПУ, катедра ЕКИТ, по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука) и 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;

-       (резервен член) доц. д-р Юлияна Пенева Пашкова от департамент Информатика на НБУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки.

Гласували: 13, За: 13, Против: 0, Въздържали се: 0.

3.  По т. 1. КС предлага на ФС да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Христо Марчов Инджов пред научното жури датата 14.04.2014 г.

Гласували: 13, За: 13, Против: 0, Въздържали се: 0.

 

4.  По т. 2 КС прие за тема на дисертационния труд на редовния докторант Тодор Ангелов „Автоматизирано генериране на тестове за диагностика и развитие на когнитивни умения“ и научен ръководител проф. Г. Тотков.

Гласували: 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0.

5.  По т. 2 КС прие за тема на дисертационния труд на редовния докторант Георги Петров Пашев „Динамично генериране и управление на оптимални потоци от дейности и ресурси за провеждане на електронно обучение“ и научен ръководител проф. Г. Тотков.

Гласували: 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0.

6.  По т. 2 КС прие за тема на дисертационния труд на задочния докторант Лиляна Монова „Модел и система за е-обучение на работното място“ и научен ръководител проф. Г. Тотков.

Гласували: 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0.

7.  По т. 2 КС прие за тема на дисертационния труд на редовния докторант Силвия Гафтанджиева „Модел и система за динамично оценяване на качеството във висшето образование“ и научен ръководител проф. Р. Донева.

Гласували: 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0.

 

14.02.2014 г.                                                 Ръководител на катедра:

                                                                                                (доц. д-р Е. Сомова)

                                                                         Протоколирал:

                                                                                                (гл. ас. С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ