Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2014 Протокол № 1    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1

ПРОТОКОЛ № 01 / 03.02.2014 г.

Днес, 03.02.2014  г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:  

Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколева, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хоптериев, гл. ас. Иванова, гл. ас. Иванов, ас. Инджов

Отсъстващи:

няма

Дневен ред:

1.  Докторанти

2.  Хонорувани преподаватели

3.  Разни

 

Решения:

  1. По т. 1 КС реши и предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Христо Марчов Инджов на тема: „Моделиране и управление на динамични проекти за е-обучение” да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”.

Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0

 

  1. По т. 3 КС реши да предложи следните избираеми дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2013/2014 година:

 

  • "Програмиране в среда Arduino" с преподаватели проф. дмн Георги Тотков и гл. ас. д-р Светослав Енков, за задочно обучение (БИТ и Информатика);
  • "Програмиране в среда Arduino за напреднали" с преподаватели проф. дмн Георги Тотков и гл. ас. д-р Светослав Енков, за редовното (БИТ и Информатика);
  • „Основи на РНР” с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и докторант Йордан Енев, за задочно обучение, за всички специалности.

 

 

03.02.2014 г.                                                 Ръководител на катедра:

                                                                                                 (доц. д-р Е. Сомова)

 

                                                                         Протоколирал:

                                                                                                (гл. ас. Н. Касъклиев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ