Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Проекти Проект № BG051РО001-3.1.07-0009 Дейности Провеждане на финансов одит    English
Факултет по математика и информатика - Провеждане на финансов одит

Дейност 7: Провеждане на финансов одит

Изпълнител на дейността: Дейността ще бъде възложена на подизпълнител, избран по реда на ЗОП - сключване на договор, без провеждане на процедура за избор на изпълнител, тъй като прогнозната стойност на поръчката е по-малка от 20 000 лв. без ДДС (тя е 2000 лв. без ДДС).

Период на изпълнение: 19-20 месец.

Целта на дейността е провеждане на финансов одит на проекта и изотвяне на доклад от него.

Дейността включва провеждане на финансов одит и изготвяне на доклад от страна на независим експерт-счетоводител, който проверява дали декларираните от Факултет по математика и информатика към ПУ "Паисий Хилендарски" разходи са действително извършени и платени, точни и допустими в съответствие с договора за безвъзмездна помощ. Провеждането на финансов одит е част от ангажиментите на бенефициентите по ОП „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съгласно които доклад от външен одит на счетоводната документация по проекта, извършен от регистриран одитор, следва да се приложи към искането за окончателно плащане по проекта.

Очакваните резултати от Дейност 7 са:

Проведен финансов одит на проекта и изготвен доклад от него.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ