Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Проекти Проект № BG051РО001-3.1.07-0009 Дейности Актуализация на учебни планове и програми    English
Факултет по математика и информатика - Актуализация на учебни планове и програми

Дейност 3: Актуализация на учебни планове и програми

Изпълнител на дейността: Кандидатът - ФМИ и партньорът - БАСКОМ. Организацията по провеждането на работните конференции ще бъде възложена на подизпълнител.

Период на изпълнение: 8-17 месец включително.

Целта на дейността е да се актуализират и осъвременят учебните планове и програми в ОКС Бакалавър в три специалности: "Информатика", "Математика и информатика" и "Бизнес информационни технологии", както и в ОКС Магистър в пет специалности: "Софтуерни технологии", "Бизнес информатика с английски език", "Обучение по информатика и информационни технологии в училище", "Обучение по информационни технологии в началното училище", "Обучение по информационни технологии в прогимназията", в съответствие с изискванията на пазара на труда и работодателите в ИКТ индустрията.

Дейността е необходима с оглед постигане целите на проекта, свързани с предефиниране и актуализиране на учебни планове и програми във Факултет по математика и информатика. Методиката, която ще бъде използвана при актуализирането на учебните планове и програми в съответствие с изискванията на трудовия пазар, обхваща следните етапи:

 1. Уточняване на заданието от страна на БАСКОМ по отношение на всеки един учебен план в бакалавърски програми в три специалности: "Информатика", "Математика и информатика" и "Бизнес информационни технологии", както и на магистърски програми в пет специалности: "Софтуерни технологии", "Бизнес информатика с английски език", "Обучение по информатика и информационни технологии в училище", "Обучение по информационни технологии в началното училище", "Обучение по информационни технологии в прогимназията" - технически изисквания, цели, обхват;
 2. Промяна/актуализиране на учебния план. В този етап участват експертите от БАСКОМ и от ФМИ;
 3. Рецензия: извършва се от експерти от БАСКОМ;
 4. В резултат от рецензията, при необходимост, учебният план отново се преработва или допълва;
 5. Провеждане на семинар (конференция) между представителите на бизнеса и факултета, с цел финализиране на учебния план; при необходимост- допълнителната му доработка;
 6. Окончателен вариант на учебните планове и програми.

В рамките на Дейност 3 ще бъдат проведени още 3 работни конференции (семинари) между кандидата и партньора по проекта, както и общо 18 работни срещи на сформираните подекипи между конференциите, с цел подготовка на осъвременени учебни планове на бакалавърски програми в три специалности: "Информатика", "Математика и информатика" и "Бизнес информационни технологии", както и на магистърските програми в пет специалности: "Софтуерни технологии", "Бизнес информатика с английски език", "Обучение по информатика и информационни технологии в училище", "Обучение по информационни технологии в началното училище", "Обучение по информационни технологии в прогимназията".

 • • Втора работна конференция. Тема: „Постигнати междинни резултати на първи етап и обсъждане”. Акценти: обсъждане на всички подготвени към момента програми и материали по тях по направенота задение от страна на БАСКОМ, уточняване на възникнали проблеми и слаби страни в изпълнението, актуализация на работните ангажименти за следващия етап. Планиране на пилотен проект за реална апробация на учебна програма.
  Очаквани резултати: Начален вариант на всички планирани учебни планове и програми.
 • • Трета работна конференция. Тема: „Постигнати междинни резултати и обсъждане”. Акценти: обсъждане на всички подготвени към момента програми и материали по тях, обсъждане на резултатите от взаимната работа по пилотния проект, актуализация на работните ангажименти за следващия етап.
  Очаквани резултати: Начален вариант на всички планирани учебни програми. Оценка на пилотния проект и използване на добрата практика от него за по-нататъшната работа.
 • •Четвърта работ на конференция. Тема: „Постигнати крайни резултати и обсъждане”. Акценти: общ преглед на всички завършени по план програми и материали по тях, последни евентуални промени, оформяне на отчетната документация.

Очаквани резултати: Краен вариант на всички планирани учебни планове програми.

За всеки от сформираните подекипи се планират по най-малко 3 работни срещи между работни конференции, по следния план:

 1. 1-ва работна среща на подекип. Тема: Конкретни задачи на подекипа по проекта и разпределение по участници. Акценти: Запознаване с текущото състояние на програмата, изискванията на пазара на труда, проучване на подобни програми в европейски и др. водещи университети, формулиране на конкретните задачи на всеки експерт и начин на комуникация. Очаквани резултати: бързо стартиране на работата по проекта и оформяне на начален вариант на учебната програма, за която е отговорен съответният екип.
 2. 2-ра работна среща на подекип. Тема: Подготовка на краен вариант на учебната програма. Акценти: Обсъждане, доуточняване на програмата, оформяне на документация. Очаквани резултати: краен вариант на програмата.
 3. 3-та работна среща на подекип. Тема: Подготовка на краен вариант на учебната програма. Акценти: Обсъждане, доуточняване на програмата, оформяне на документация. Очаквани резултати: краен вариант на програмата.

 

Очакваните резултати от Дейност 3 са:

Актуализирани 8 учебни плана и програми в ОКС Бакалавър и ОКС Магистър във ФМИ, както следва: 3 учебни плана в ОКС Бакалавър в три специалности: "Информатика", "Математика и информатика" и "Бизнес информационни технологии"; 5 учебни плана в ОКС Магистър в специалностите: "Софтуерни технологии", "Бизнес информатика с английски език", "Обучение по информатика и информационни технологии в училище", "Обучение по информационни технологии в началното училище", "Обучение по информационни технологии в прогимназията", в съответствие с изискванията на пазара на труда и работодателите в ИКТ индустрията.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ