Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Проекти Проект № BG051РО001-3.1.07-0009 Дейности Включване на експерти от бизнеса при осъвременяване на учебни планове и програми    English
Факултет по математика и информатика - Включване на експерти от бизнеса при осъвременяване на учебни планове и програми

Дейност 2: Включване на експерти от бизнеса при осъвременяване на учебни планове и програми

Изпълнител на дейността: кандидатът - ФМИ и партньорът по проекта - БАСКОМ, както и подизпълнители за разработване на софтуерни системи, доставчик на компютърно оборудване и организатор на конференции.

Период на изпълнение: от 2-ри до 7-ми месец, включително.

Целта на тази дейност е ключови експерти от софтуерни компании в България в лицето на партньора по проекта - БАСКОМ, да бъдат привлечени и включени в образователния процес на Факултет по математика и информатика чрез приемане на мерки за осъвременяване на учебните планове в ОКС Бакалавър, специалности "Информатика", "Математика и информатика" и "Бизнес информационни технологии" и в ОКС Магистър, специалности "Софтуерни технологии", "Бизнес информатика с английски език", "Обучение по информатика и информационни технологии в училище", "Обучение по информационни технологии в началното училище", "Обучение по информационни технологии в прогимназията".

Дейността обхваща:

Дейност 2.1. Организиране и провеждане на работна конференция между Факултет по математика и информатика и БАСКОМ.
По време на конференцията ще бъдат поставени изискванията на бизнеса спрямо учебните планове и програми във ФМИ относно учебното съдържание в бакалавърските и магистърските програми, с оглед необходимостта от подготовка на кадри по конкретни длъжности по ИКТ, както и изисквания по отношение на компетентностите, касаещи съответните длъжности.
Акцентите на работната конференция са свързани с начина на работа и методиката при актуализирането на учебните планове в три бакалавърски и пет магистърски програми във ФМИ: запознаване с партньорите, уточняване на задачите, формиране на подекипи, разпределение на конкретните дейности и съставяне на подробен график за реализация с отговорници, срокове, начин на комуникация, документиране и отчитане.

Очаквани резултати: Уточняване на техническите изисквания и целите за всяка програма.

Дейност 2.2. Разработване на софтуерни системи, необходими за процеса по актуализация на учебните планове и програми. Дейността е свързана с възлагане на подизпълнители разработване и внедряване на 2 софтуерни системи:

1) Управление на документи:
Целта е изграждане и внедряване в експлоатация на софтуерна система за управление на документи за нуждите на проекта. Системата трябва да управлява жизнения цикъл на документите, създавани в рамките на проекта – как и от кого са създадени, редактирани, прегледани и одобрени и в крайна сметка публикувани. Системата трябва да е специално пригодена към организационната структура и начин на работа на екипа на проекта, за да може тя да удовлетворява в максимална степен потребностите на потребителите.
Предвидени са следните функционални характеристики:

 • Съхранение на електронни документи и сканирани хартиени документи. Освен самото съдържание, към документите ще се съхранява:
  • база данни с индексирано съдържание на документите за търсене на текст;
  • адаптирано съдържание на документите за бърз преглед, без изтегляне на целия документ.
 • Версии на документите – съхранение на пълна история на всеки документ oт неговото създаване до публикуване и възможност за извличане на стара версия.
 • Класификация на документите по няколко взаимно допълващи се критерии:
  • йерархична, съгласно структурата на организацията и структурата на дейността;
  • линейна, съгласно видовете документи.
 • Управление на жизнения цикъл на документите – създаване, редактиране/одобрение, публикуване (финализиране). Защита на публикувани документи от модификация. Дефиниране и контролиране изпълнението на процеси.
 • Система за управление правата на достъп до съдържание на документите и до операциите с тях.
 • Интеграция с Microsoft Office за ефективна и производителна работа с документи. Записване и отваряне на съществуващи документи директно в системата за управление на документи. Автоматично управление на версиите и жизнения цикъл от продуктите на Microsoft Office.
 • Поддръжка на различни типове файлове:
  • текстови документи във формат, поддържани от Microsoft Word;
  • PDF документи в режим съхранение, индексиране и извличане;
  • електронни таблици във формат, поддържани от Microsoft Excel;
  • презентации във формат, поддържани от Microsoft PowerPoint;
  • електронна кореспонденция при използване на Microsoft Outlook.
 • Поддръжка на шаблони за създаване на документи.

2) Система за провеждане на интерактивни онлайн конференции и електронни срещи: Webminars.

За подобряване на комуникациите и ефективността на работата на екипа ще бъде изградена система за провеждане на интерактивни онлайн конференции и електронни срещи. Системата ще включва набор от инструменти, които ще спомагат извършване на отдалечени презентации, обмяната на мнения и идеи, обсъждане и гласуване на предложения, провеждането на дискусии.
Системата ще използва утвърдени технологии за обмен на звук и видео. Фокусът е върху създаването на подходящ инструментариум.
Предвиждат се следните инструменти:

 • Инструмент за администрация – регистриране на участници и модератори, управление на семинари и достъп до тях.
 • Провеждане на презентация чрез представяне на последователност от изображения (slideshow).
 • Видео представяне в реално време или на запис.
 • Интерактивна дъска (whiteboard) – ще се поддържат различни режими на работа и достъп: както само от страна на водещия, така и от всички участници с разрешение на модератора.
 • Писмен разговор – провеждане на писмен разговор в реално време.
 • Анкети и гласуване – в реално време с ограничение на крайното време за гласуване, така и в offline за период от няколко дни/седмици.
 • Инструмент за записване на семинари/сесии – инструментът ще позволява записването на всеки семинар. Записаните сесии ще може да се гледат по-късно в оффлайн режим.

Повечето инструменти ще изискват персонален компютър за тяхното използване. Предвиждат се ограничени инструменти за участие/наблюдение на конференции и срещи през мобилни устройства – смартфони и таблети.

Дейност 2.3. Осигуряване на комютърно оборудване.
Дейността включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 22 компютърни конфигурации. Компютърното оборудване е необходимо за успешното изпълнение на Дейност 3 “Актуализация на учебни планове и програми“, тъй като е свързано с внедряването на описаните по-горе софтуерни системи, нужни за процеса на актуализиране на учебните планове и програми в ОКС Бакалавър и ОКС Магистър във ФМИ. В този смисъл осигуряването на компютърното оборудване е необходимо с оглед възможост за достъп на преподавателите и експерти до информацията във внедрените системи и работа с тях.

Очакваните резултати от Дейност 2 са:

Организирана и проведена работна конференция между представителите на софтуерни компании и ръководството на Факултета по математика и информатика, по време на която са поставени изискванията на софтуерния бизнес спрямо учебните планове и програми във ФМИ: учебното съдържание, подготовка на кадри по конкретни длъжности по ИКТ, както и изисквания по отношение на компетентностите, касаещи съответните длъжности.

Резултатите от дейността включват:

 • Формирани 4 подекипи, които да работят по съответния учебен план;
 • Разпределени са конкретните дейности и е съставен подробен график за реализация с отговорници, срокове, начин на комуникация, документиране и отчитане. Крайният резултат са уточнени технически изисквания и целите за всяка програма, както и методиката на работа при актуализацията.
 • Разработени и внедрени:
  1. софтуерна система за управление на документи за нуждите на проекта (при процеса на актуализиране на плановете);
  2. софтуерна система за провеждане на интерактивни онлайн конференции и електронни срещи (уебинар).
 • Осигурено компютърно оборудване, необходимо за успешното изпълнение на Дейност 3 "Актуализация на учебни планове и програми": доставени, монтирани и въведени в експлоатация 22 компютърни конфигурации.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ