Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Проекти Проект № BG051РО001-3.1.07-0009 Цели    English
Факултет по математика и информатика - Цели

Цели на проекта

Общата цел на проекта е свързана със създаване на пряка връзка между ръководствата и факултетните съвети на висшите училища, в това число и ПУ "Паисий Хилендарски" чрез Факултет по математика и информатика, от една страна, и ръководствата на работодателските организации, големи предприятия и ключови експерти от друга, в това число БАСКОМ, които съвместно да предефинират и актуализират образователните програми в системата на висшето образование. По този начин ще се преведе на езика на образованието социалната поръчка на бизнеса за нови специалисти.

Специфични цели на проекта:

  1. Включване на бизнеса в образователния процес на Факултет по математика и информатика чрез участие на БАСКОМ в осъвременяване на учебните планове и програми в ОКС Бакалавър и в ОКС Магистър.
  2. Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС Бакалавър и в ОКС Магистър на ФМИ.
  3. Включване на 1461 студенти от ФМИ в обучение по актуализираните учебни планове и програми.
  4. Сключване на споразумение между факултета и партньора за съвместно бъдещо партньорство.

Проектът е в пряка връзка с целите на приоритетна ос 3 на ОП "РЧР", както и с области на интервенция 3.1."Подобряване качеството на услугите в образованието и обучението" и 3.3. "Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса."

 

Целеви групи

Целевите групи по проекта са:
- целева група студенти с представители 1233 студенти от ОКС Бакалавър, "Информатика", "Бизнес информационни технологии" , "Математика и информатика" , от които 767 са мъже и 466 жени;
- целева група студенти: с представители  228 студенти в ОКС Магистър, специалности "Софтуерни технологии" , "Бизнес информатика с английски език" , "Обучение по информатика и информационни технологии в училище", "Обучение по информационни технологии в началното училище", "Обучение по информационни технологии в прогимназията",  от които 120 са мъже и 108 жени;
- целева група преподаватели с представители: 25 преподаватели, от които 18 са мъже и 7 жени;

Целите на настоящия проект са насочени създаване на пряка връзка между ръководството на Факултет по математика и информатика, от една страна, и работодателските организации, големи предприятия и ключови експерти от друга, в лицето на БАСКОМ, които съвместно да предефинират и актуализират образователните програми в системата на ФМИ в съответствие с изискванията на трудовия пазар в страната. Проектът третира проблеми и предизвикателства,  свързани с необходимостта от осъвременяване на учебни планове и програми, които да отговарят на динамиката и развитието на икономиката и обществото като цяло; с  повишаване  качеството на преподаване и учене по ИКТ във Факултет по математика и информатика и съответно с подобряване на образователните стандарти, предлагани от ПУ "Паисий Хилендарски" чрез ФМИ.
Действащите в момента учебни програми на ФМИ по съдържание са на сравнително добро теоретично ниво и съгласно ежегодното проучване на студентското мнение полученото образование е оценено общо като много добро. Учебните планове по всички специалности са разработени и съответстват много добре на европейските критерии и ESTS еврокредити за обучението по математика и информатика. В частност ще споменем градирането на дисциплините и големият брой избираеми дисциплини (до 30% от всеки план). Тези и други принципи са залегнали в TUNING проекта на Европейската комисия, разработил системата за кредити, в който ФМИ участва активно и непрекъснато от самото начало (от 2000 г. насам), като единствен представител на Източна Европа.  В същото време, отчитайки реализацията на дипломираните студенти се налага заключението, че полученото образование, знания и умения като цяло не отговарят на критериите на пазара на труда. За това свидетелства степента на реализация на завършилите студенти. Съгласно провежданите ежегодни анкети със завършили студенти на ФМИ (от 6-8 месеца след дипломирането им) за изминалите 5 години, се проследява, че от дипломираните бакалаври по специалността работят по-малко от 40%, а работещите не по специалността са също около 40%  При дипломираните магистри работещите по специалността са почти 65%, а работещите не по специалността са от 15-33% . Оттук произтича първият проблем, че не малка част от завършилите работят не по специалността си, т.е. не са се реализирали според образованието и квалификацията си.
Съществува и друг проблем, а именно, че всяка година се отчита и съществен процент на незавършили образованието си, в рамките на 18-22% от приетите в първи курс студенти.
Освен това, резултатите от проучване на ФМИ сред представители на бизнеса показват, че сериозен проблем е  незадоволителната практическа подготовка на студентите. Това се вижда и от мнението на работодателите и фирмите партньори на ФМИ, които дават като цяло ниска оценка на знанията и уменията на новопостъпилите на работа при тях специалисти от ФМИ на ПУ "Паисий Хилендарски".
Посочените проблеми засягат  следните заинтересовани страни: от една страна, това са студентите в  ОКС Бакалавър, специалности "Информатика", "Бизнес информационни технологии" , "Математика и информатика"  и тези в ОКС Магистър, специалности "Софтуерни технологии" , "Бизнес информатика с английски език",  "Обучение по информатика и информационни технологии в училище", "Обучение по информационни технологии в началното училище", "Обучение по информационни технологии в прогимназията",  във ФМИ, тъй като те не получават необходимите умения, квалификации и достатъчна практическа подготовка, които очакват работодателите в бранша. Това води до трудно намиране на работа и като цяло на професионална реализация. В този смисъл, студентите са заинтересовани от решаване на посочените проблеми и осъществяването на този проект. В национален мащаб този проблем се изостря, тъй като университетите подготвят кадри, които или не се търсят от бизнеса, или нямат адекватна практическа подготовка, която да им позволи възможно най-бързо да навлязат в работния процес и да носят добавена стойност за работодателя.
От друга страна, заинтересована страна са представителите на работодателските организации в областта на ИКТ индустрията, каквито са  БАСКОМ. Те са пряко засегнати от проблема, тъй като в сегашната си форма учебните планове и програми във ФМИ не предоставят адекватна подготовка на бъдещите специалисти по информационни технологии. Бизнесът се нуждае  от достатъчно подготвени кадри, които да развиват приложения за българската индустрия и особено за малкия и среден бизнес, да участват в амбициозните специализирани задачи в областта на ИТК и специално в разработка на софтуер за големите държавни проекти. 
Не на последно място, заинтересована страна по посочените проблеми е и ФМИ, тъй като важна функция на висшето образование е качествена подготовка на кадри за нуждите на икономиката на знанието -предпоставка за конкурентоспособност, както за висшето училище, така и за страната като цяло. Динамичното развитие на науката, технологиите и икономиките налага университетите да бъдат  активни участници в създаване на икономика на знанието-както по отношение на осъществяването на изследователска дейност, образование и обучение, така и в областта на иновациите  и директно взаимодействие с бизнеса.
Един от начините за преодоляване на посочените проблеми и предизвикателства, както и за въвеждане на нови образователни системи за качество, е създаването и прилагането на устойчив модел за актуализация на учебните програми във ФМИ чрез взаимодействие между работодатели и академична общност. Именно това е предмет на настоящия проект, чиито цели кореспондират пряко с идентифицираните нужди на целевите групи: студенти и преподаватели.
Реализацията на този проект ще допринесе за  укрепване на връзката между факултета, подготвящ млади специалисти в областта на информатиката, информационните технологии, от една страна, и техните бъдещи работодатели, от друга; за съвместно да преразгледане и актуализиране на учебните програми за основните специалности във ФМИ.  Това би довело до  рязко подобряване качеството на съществуващите учебни планове програми, по всички направления на образователния процес, чрез цялостно осъвременяване на съдържанието на програмите, методите на преподаване и оценяване, привеждането им в съответствие с реалните нужди на пазара на труда на микрониво и по-нататъшно въвеждане на най-добрите български и европейски практики, свързани с учебните програми.
Проектът предвижда и апробиране на актуализирани учебни програми, с ангажиране на бизнес партньорите в проекта, активно участие на експерти от партньорските организации при подготовката и апробацията на програмите и др.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ