Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2014 Протокол №23    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №23

ПРОТОКОЛ №23
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”На 12.02.2014 г. от 10:00 ч. в 236. с. з. на ФМИИТ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.
 
Присъстват членовете на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов и гл. ас. Иванка Градева.

Отсъстващи няма.

Освен това присъстват без право на глас: докторант Стефан Божков.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Учебни.
2. Докторанти.
3. Други.


По точка 1.
 
a) Ръководителят на катедрата запозна членовете на КС с постъпили предложения за избираеми дисциплини за предстоящия В триместър на учебната 2013/14 г.:

• „Алгебрични и трансцендентни уравнения и неравенства” за редовна и задочна форма на обучение с лектор проф. дмн Тодор Желязков Моллов;

• „Науката в еволюцията на човечеството” за редовна форма на обучение с лектори доц. д-р Кирил Коликов и гл. ас. Йордан Епитропов.

Относно дисциплината „Науката в еволюцията на човечеството” проф. Мекеров отбеляза, че такава избираема дисциплина има място във Факултета, тъй като е важно не само да има избираеми дисциплини, съобразени със спецификата на специалностите във ФМИ, но и такива, които разширяват човешкото знание.

И двете предложения за избираеми дисциплини бяха единодушно приети от членовете на КС.

b) Във връзка с провеждането на държавни изпити за 2013/2014 уч. г. ръководителят на катедрата попита кои от членовете на КС желаят да се включат в състава на държавните изпитни комисии. Всички членове на КС изразиха желание да участват, за което секретарят на катедрата ще изготви списък.

c) Предложения за хонорувани преподаватели за 2013/2014 уч. г. на редовните докторанти към катедрата:

• Радка Паскова Колева – с хорариум 80 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по „Алгебра 2” за специалност „Математика” през А триместър;

• Стефан Илиев Божков – с хоририум 150 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в из¬пити по „Алгебра и теория на числата” на специалност „Физика и математика” през I семестър и участие при преподаването на избираемата дисциплина „Приложение на математиката в електростатиката” през Б триместър;

• Христо Манчев Манев – с хорариум 120 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по „Геометрия” за специалност „Информатика” през Б триместър и по „Диференциална геометрия” за специалностите „Математика” и „Приложна математика” през В триместър.


По точка 2.

Ръководителят на катедрата съобщи, че Христо Манчев Манев e издържал успешно изпита по специалността и изпита по английски език за участие в конкурс за редовен докторант към катедрата.

Катедреният съвет единодушно реши:

Във връзка с избора на редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия” по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и топология; докторантска програма „Диференциална геометрия на многообразия с допълнителна тензорна структура” и съгласно чл. 14 (3) на ПРАСПУ, се предлага на Факултетния съвет за научен ръководител на кандидата Христо Манчев Манев да бъде одобрен проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, а темата на дисертационния труд да бъде „Диференциална геометрия на почти контактни В-метрични многообразия от ниски размерности”.


По точка 3.
 
Ръководителят на катедрата напомни на членовете на КС, че срокът за изпращане на попълнените справки за научна и учебна дейност на преподавателите във връзка с акредитацията на ФМИ е до 20.02.2014 г. Проф. Манев разясни критериите, които се отчитат в изискуемите файлове.Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.


гр. Пловдив
12.02.2014 г.
 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ