Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2014 Протокол № 21 / 21.01.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 21 / 21.01.2014 г.

Протокол № 21 - 2013/2014

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 21.01.2014 г.

Днес, 21.01.2014 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, гл. ас. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Стефка Анева, ас. Кирина Бойкова и ас. Деница Шаркова.

Отсъстващи: гл. ас. Ваня Иванова – по семейни причини.

Дневен ред:

 1. Предложение за научно жури.
 2. Учебни.
 3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет следния състав на научно жури по обявения конкурс за академичната длъжност „професор“ в ДВ, бр. 108 от 17.12.2013 г. по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност „Методика на обучението по математика“ към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“:

  1)  Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по математика.

  2)  Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по математика.

  3)  Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област  на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

  4)  
  Проф. д-р Здравко Вутов Лалчев – от ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по математика.

  5)  Проф. д-р Илия Димитров Гюдженов – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по математика.

  6)  
  Проф. д-р Марга Янкова Георгиева – от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по математика.

  7)  Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“ (пенсионер), област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по математика.

  8)  (резервен член) Доц. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по математика.

  9)  (резервен членДоц. д-р Георги Станчев Николов – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, научна специалност Методика на обучението по математика.

 2. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да не се прекратява трудовия договор на доц. д-р Пенка Петрова Рангелова, считано от 08.03.2014 г. на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

   

21.01.2014 г.                                                                             Протоколчик:  ....................................................
гр. Пловдив                                                                                                                /гл. ас. д-р С. Анева/

                                                                                                 Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                          /проф. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ