Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2014 година Протокол № 28 / 22.01.2014    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 28 / 22.01.2014

ПРОТОКОЛ № 28/22.01.2014 г.

От Факултетен съвет на Факултета по математика, информатика и информационни технологии,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 22 януари 2014 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултета по математика, информатика и информационни технологии.
Присъстват: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Пенка Петрова Рангелова, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ас. Елена Христова Тодорова, док-т Даниела Ваклушева Димитрова, док-т Мария Тонкова Василева, Тодор Георгиев Чаушев – ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева – болнични, студентите – Цветомир Иванов Андреев и Орлин Атанасов Янакиев.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Научни.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.

РЕШЕНИЯ:

1.ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хиленда рски” да утвърди разкриването на нова специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” (редовно обучение) за ОКС „Бакалавър”, към Факултета по математика и информатика, влизаща в сила от учебната 2014/2015 година.
2.ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди учебния план и квалификационната характеристика на специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” (редовно обучение) за ОКС „Бакалавър”.
3. Проф. Гъров запозна членовете на ФС с добавения нов текст за кандидатстудентския справочник за учебната 2014/2015 година, отнасящ се до рекламната част за факултета.
4.ФС прие предложението: незабавно да бъде възстановено незаконно смененото име на специалност „Математика и информатика“ във всички информационни  масиви и документи на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
5.ФС прие: в срок до 12.02.2014 г. (сряда) ръководителите на катедри да изпратят на имейла на Надя Милева предложенията за избираеми (редовно и задочно) и факултативни дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2013/2014 година.
6.ФС прие: в срок до 12.02.2014 г. (сряда) ръководителите на катедри да представят в Деканата предложения за участие в комисиите за държавни изпити за учебната 2013/2014 г., на членовете от поверената им катедра.
7.ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи": да бъде променена темата на дисертационния труд на Радослав Радев Радев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи”от „Средства за генериране на програмен код за многослойни архитектури по модел” на „Разширения на работните рамки за обектно-релационно свързване”.
8. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии": да бъде избран гл. ас. д-р Николай Величков Павлов за втори научен ръководител на Веселин Николаев Кюркчиев, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии”, съгласно чл. 21 (4) от ПРАС на ПУ.
9. ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „професор”, по обявения в ДВ, брой 108 от 17.12.2013 г. конкурс по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност „Методика на обучението по математика“ към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“:

 • Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогикана обучението по, научна специалност Методика на обучението по математика.
 • Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогикана обучението по; научна специалностМетодика на обучението по математика;
 • Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогикана обучението по;научна специалностМетодика на обучението по информатика и информационни технологии.
 • Проф. д-р Здравко Вутов Лалчев – от ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогикана обучението по; научна специалност Методика на обучението по математика;
 • Проф. д-р Илия Димитров Гюдженов – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогикана обучението по; научна специалностМетодика на обучението по математика;
 • Проф. д-р Марга Янкова Георгиева – от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогикана обучението по; научна специалност Методика на обучението по математика;
 • Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“ (пенсионер), област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогикана обучението по...;научна специалностМетодика на обучението по математика;
 • (резервен член) Доц. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогикана обучението по; научна специалност Методика на обучението по математика;
 • (резервен член)  Доц. д-р Георги Станчев Николов – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогикана обучението по; научна специалност Методика на обучението по математика.

10. ФС утвърди следния състав на научното жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „доцент”, по обявения в ДВ, брой 108 от 17.12.2013 г. конкурс по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и топология:

 • Чл.-кор. проф. д.м.н. Олег Кръстев Мушкаров – ИМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природ­ни науки, ма­те­матика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и топология
 • Проф. д.м.н. Грозьо Станилов Иванов – пенсионер, СУ „Св. Климент Охридски”, София; област на висше образование 4. При­род­ни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и топология;
 • Проф. д.м.н. Стефан Петров Иванов – СУ „Св. Климент Охридски”, София; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­матика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и топология;
 • Проф. д.м.н. Йохан Тодоров Давидов – ИМИ на БАН, София; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­ти­ка и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност  Геометрия и топология
 • Проф. д-р Веселин Тотев Видев – Тракийски университет, Стара Загора; област на висше образование 4. Природни нау­ки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и топология;
 • Проф. д-р Манчо Христов Манев – ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.5. Математика,  научна специалност Геометрия и топология;
 • Доц. д-р Георги Димитров Костадинов – ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­матика и информатика, професионално направление  4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология;
 • (резервен член) Доц. д-р Людмила Стефанова Филипова – ТУ, София, Филиал Пловдив; област на висше образование 4. Природни на­у­ки, математика и информатика, 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология;
 • (резервен член) Доц. д-р Пенка Петрова Рангелова – ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­матика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология.

11. ФС утвърди следния състав на научното жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „доцент”, по обявения в ДВ, брой 108 от 17.12.2013 г. конкурс по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Разпределени системи):

 • Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ПУ „Паисий Хилен­дарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. д.м.н. Стоян Недков Капралов – от ТУ, Габрово, област на висше образование
  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление
  4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление
  4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – от СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – отПУ „П. Хилендарски”, Факултет по математика и информатика; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • (резервен член) Профд.т.н. инж. Тодор Атанасов Стоилов – от ИИКТ на БАН, София, област на висше образование4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • (резервен член) Доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

12. ФС утвърди следния състав на научното жури за провеждане на конкурсен изпит за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по обявения в ДВ, бр.108 от 17.12.2013 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката:

 • Доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ФМИИТ, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
 • Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ФМИИТ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
 • Проф. дмн Христо Илиев Семерджиев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ФМИИТ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
 • Проф. д.м.н. Гено Петков Николов, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика, област на висше образование
  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление
  4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
 • Доц. д-р Мариян Иванов Илиев, Технически университет – София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
 • (резервен член) Проф. д-рСоня Стоянова Табакова, Технически университет, София – филиал Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Механика на флуидите;
 • (резервен член) Доц. д-р Люба Иванова Попова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ФМИИТ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Изчислителна математика.

13. ФС утвърди следния състав на научното жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по обявения в ДВ, бр. 108 от 17.12.2013 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика:

 • Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИИТ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от БСУ, Бургас; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • (резервен член) Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – от ФМИ на СУ, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • (резервен член) Доц. д-р Христо Димитров Крушков – от ФМИИТ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

14.ФС прие: за предстоящите конкурси за академични длъжности е необходимо да се изготвят справки за спазване на специфичните изисквания на факултета, които се подписват от Декана. За целта се прави цялостна проверка на документацията от проф. Илиев.
15.ФС прие: в срок до 28.02.2014 г. (вторник) ръководителите на катедри е необходимо да се изготвят актуализация на файловете за акредитация за наука, като за целта се отчита дейност до 31.03.2014 г.
16. ФС избра следните хонорувани преподаватели за Зимния триместър на учебната 2013/2014 г.:

 • Диляна Иванова Тоцева (магистър)– 80 часа упражнения (60 часа упражнения за водене на дисциплината „Информационно моделиране”, Информатика, 4 курс, редовно и задочно обучение; 20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини).
 • Десислава Андреева Захариева – 120 часа упражнения (100 часа упражнения за водене на дисциплината „Застрахователна математика”, БИТ, 2 курс, редовно и задочно обучение; 20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини).
 • Боряна Любомирова Игнатова 160 часа упражнения (120 часа упражнения за водене на дисциплината „Информационни технологии в математиката” за студенти от специалност Бизнес информационни технологии, 1 курс, редовно и задочно обучение; 40 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
 • Даниела Ваклушева Димитрова (магистър)– 40 часа упражнения (30 часа упражнения за водене на дисциплината „Информационни технологии”, Инфор­матика, 1 курс, редовно обучение; 10 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини).
 • Мариана Огнянова Баракова (магистър)– 80 часа упражнения (60 часа упражнения за водене на дисциплината „Информационни технологии”, Инфор­матика, 1 курс, редовно обучение; 20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини).
 • Вилислав Иванов Радев (магистър) - 80 часа упражнения (60 часа упражнения за водене на дисциплината „Информационни технологии”, Инфор­матика, 1 курс, редовно обучение; 20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини).

17. ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра "Компютърни системи" за обявяване на конкурс за академичната длъжност "главен асистент", съгласно чл. 58. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски” по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика към катедра „Компютърни системи“ със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.
18.ФС прие следното предложение от катедрения съвет на  катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии": да не бъде прекратяван трудовият договор на
доц. д-р Пенка Петрова Рангелова за срок от 1 (една) година, считано от 08.03.2014 г. 
19. Проф. Рахнев запозна членовете на ФС с постъпил от доц. Евгения Ангелова, ръководител на катедра „Компютърни технологии” доклад, относно преотстъпени часове на катедра „Компютърна информатика” по „Информационни технологии” за учебната 2013/2014 г. В тази връзка проф. Рахнев изказа благодарност на доц. Ангелова за експресното реагиране и предотвратяване провала на часовете и направи остра забележка на доц. Сомова за несериозната отношение към учебния процес във факултета                                           
20. Доц. Крушков информира членовете на ФС за проведената среща със Заместник-министъра на образованието и науката Иван Кръстев.
21. Проф. Манев благодари на ръководителите и секретарите на катедри за изпратената навреме информация, за приемното време на преподавателите за Зимния триместър.
22.  Проф. Гъров запозначленовете на ФС с отворено писмо на колегите от ФМИ на СУ "Климент Охридски", в което се апелира за подкрепа на предложението им за задължителен втори Държавен зрелостен изпит по математика. В тази връзка ФС на ФМИИТ взе следните решения:

 • Факултетният съвет подкрепя предложението да бъдат инициирани законодателни промени, с които математиката да бъде задължителен втори държавен зрелостен изпит за завършване на средно образование. 
 • Предлага на АС на ПУ "Паисий Хилендарски" да подкрепи предложението: да бъдат инициирани законодателни промени, с които математиката да бъде задължителен втори Държавен зрелостен изпит за завършване на средно образование.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ