Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2014 Протокол № 6 от 22.01.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6 от 22.01.2014 г.

Протокол № 6 – 2013/2014

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 22.01.2014 г.

 

Днес, 22.01.2014 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика, информатика и информационни технологии при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, ас. Елена Тодорова.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Георги Шарков – извън страната, гл. ас. д-р Димитър Благоев – в неплатен отпуск.

Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет, съгласно чл. 21 (4) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски” и във връзка с чл. 14 (3) от същия правилник, предлага на Факултетния съвет, гл. ас. д-р Николай Величков Павлов да бъде избран за втори научен ръководител на докторант Веселин Николаев Кюркчиев – докторант в задочна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии”.
  2. Катедреният съвет предлага, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСПУ, за потенциални членове на състава на научното жури за провеждане на избор на доцент по обявения в ДВ, брой 108 от 17.12.2013 г., по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика (Разпределени системи):

1) Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ПУ „Паисий Хилен­дарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компю­търни науки; научна специалност Информатика;

2) Проф. д.м.н. Стоян Недков Капралов – от ТУ, Габрово, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

3) Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

4) Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – от СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и инфор­матика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

5) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

6) Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

7) Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – от ПУ „П. Хилендарски”, Факултет по математика и информатика; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

8) (Резервен) Проф. д.т.н. инж. Тодор Атанасов Стоилов – от ИИКТ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

9)  (Резервен) Доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

 

 

22.01.2014 г.                                                              Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                          /Гл. аc. д-р К. Стефанова/

                                                                                      Ръководител катедра:

                                                                                                 /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ