Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2014 Протокол № 1 / 20.01.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1 / 20.01.2014 г.

ПРОТОКОЛ №1 / 20.01.2014 г.

Днес 20.01.2014 г. /понеделник/ от 13 ч. в с.з. 441 на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към ФМИИТ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

Присъстват следните членове на катедрата: доц. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Атанаска Георгиева, ас. Слав Чолаков, ас. Иванка Николова, ас. Милена Петкова

Отсъстват: доц. д-р Теменужка Пенева,  доц. д-р Недялка Казакова

Дневен ред:
1. Докторанти
2. Разни.

По точка 1. Доц. А. Захариев направи следните предложения:
I. Откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на на докторант Милена Димова Петкова (редовен докторант към катедра „Математически анализ“) на тема: Локална и полулокална сходимост на едностъпковия и двустъпковия метод на Вайерщрас за едновременна апроксимация на нули на полиноми“ по предложение на научния ръководител, който даде положителна преценка за готовността за защита. Предварителното обсъждане да се проведе на разширен катедрен съвет на 17.02.2014 г. от 13 ч. в Заседателна зала на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски”.
II. В състава на предстоящия катедрен съвет на 17.02.2014 г. да бъдат включени следните лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“:  
1. Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София;
2. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИИТ при ПУ „Паисий Хилендарски”;
3. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – от ФМИИТ при ПУ „Паисий Хилендарски”;
4. Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИИТ при ПУ „Паисий Хилендарски”;
5. Доц. д-р Галина Христова Сарафова-Векова – от ФМИИТ при ПУ „Паисий Хилендарски”– пенсионер.

След проведено обсъждане направените предложения бяха подложени на гласуване.
Гласували за - 10, против – 0, въздържали се- 0.
Направените предложения бяха приети единодушно.

По точка 2. Разисквани бяха текущи проблеми, свързани с изборните курсове за В триместър.

20.01.2014 г.

Рък. катедра „Математически анализ”:
/доц. д-р А. Захариев/

Протоколчик:
/доц.  д-р  А. Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ