Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2013 година Протокол № 27 / 11.12.2013    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 27 / 11.12.2013

ПРОТОКОЛ № 27/11.12.2013 г.

От Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 11 декември 2013 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултета по математика, информатика и информационни технологии.
Присъстват: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Пенка Петрова Рангелова, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ас. Елена Христова Тодорова, док-т Даниела Ваклушева Димитрова, док-т Мария Тонкова Василева, Тодор Георгиев Чаушев – ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев – в чужбина, доц. д-р Елена Петрова Сомова – в чужбина, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева – болнични, студентите – Цветомир Иванов Андреев и Орлин Атанасов Янакиев.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Избор на Факултетна комисия по атестация
 5. Разни.

РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски” на:
1) Актуализирани учебни планове за ОКС „Магистър”, влизащи в сила от учебната 2013/2014 година на следните специалности към Факултета по математика, информатика и ИТ;

 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията” (1 г.);
 • „Обучение по информационни технологии в началното училище” (1 г.);
 • „Софтуерни технологии" (за професионални бакалаври, завършили колежи по про­фе­сио­нално направление 4.6. Информатика и компютърни науки) (2 г.).

2) Актуализирани учебни планове за ОКС „Магистър”) за студентите, започнали обучението си в тези специалности през учебната 2012/2013 година (за ІІ курс) за следните специалности:

а) „Софтуерни технологии” (2 г.);
б) „Бизнес информатика с английски език” (2 г.);
в) „Софтуерни технологии" (за професионални бакалаври, завършили колежи по про­фе­сио­нално направление 4.6. Информатика и компютърни науки) (2 г.);
г) „Обучение по информатика и информационни технологии” (2 г.).

3) Актуализирани учебни планове за ОКС „Бакалавър” за спец. „Математика и информатика” (редовно обучение) за студентите, започнали обучението през:

а) учебната 2012/2013 година (за ІІ курс);
б) учебната 2011/2012 година (за ІІІ курс);
в) учебната 2010/2011 година (за ІV курс).

2. ФС прие комплекта учебни програмина следните магистърски специалности във Факултета по математика, информатика и информационни технологии: „БИАЕ” (1 г. и 2 г.); СТ (1 г. и 2 г.); ОИИТУ (1 и 2 г.); ОИТНУ (1 г.); ОИТП (1 г.); ОМУ (1 г.) и „Софтуерни технологии" (за професионални бакалаври, завършили колежи по про­фе­сио­нално направление 4.6. Информатика и компютърни науки) (2 г.).
3. ФС утвърди следните избираеми дисциплини за ОКС „Магистър”, записването за които ще се осъществява както за ОКС „Бакалавър”:
А) по направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., за магистърска програма „Обучение по математика в училище” (1 г.):

 • Нестандартни методи в задачите по елементарна математика, доц. д-р Пенка Рангелова;
 • Построителни задачи, доц. д-р Румяна Маврова;
 • Методи и методика за съставяне на задачи, проф. д.п.н. Васил Милушев.

Б)  по направления 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки:
Избираема №1

 • Архитектури и системи, ориентирани към услуги, проф. д-р Станимир Стоянов;
 • Предсказващи статистически техники, проф. д-р Снежана Гочева-Илиева;
 • Визуализация на данни, доц. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Александър Пенев.

Избираема №2

 • Стохастично моделиране, доц. д-р Веска Нончева;
 • Анализ на икономически модели, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева;
 • Семантичен уеб, проф. д-р Станимир Стоянов;
 • Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL, проф. д-р Антон Илиев, гл. ас. д-р Георги Чолаков.

Избираема №3

 • Практически финансов мениджмънт,доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева;
 • Актуални проблеми на софтуерните технологии,проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева;
 • Модели и средства за избор на инвестиционни решения, доц. д-р Анна Малинова;
 • Интелигентни агенти, проф. д-р Станимир Стоянов.
 • 4. ФС прие следното предложение от Катедрения съвет на катедра "Компютърни технологии": представеният от докторант ас. Елена Христова Тодорова дисертационен труд на тема „Рефлексията в обучението по информационни технологии” е готов за защита пред НЖ, след като отрази направените забележки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование  1. Педагогически науки, профе­сионално направление 1.3. Педагогика на обучението по инфор­матика и информационни технологии, докторска програма (научна специал­ност) Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

4. ФС прие отчета за третата година от подготовката (01.03.2012 г. – 01.02.2013 г.; 01.10.2013 – 31.10.2013 г.) на Вилислав Иванов Радев, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
5. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Компютърни технологии": да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) редовния докторант Вилислав Иванов Радев за работата си през третата година от подготовката.
6. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Компютърни технологии": на основание чл. 31, ал. 1 от ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура с право на защита докторант Вилислав Иванов Радев, считано от 01.11.2013 г.
7. ФС прие следното предложение от Катедрения съвет на катедра "Компютърни технологии": представеният от докторант ас. Елена Христова Тодорова дисертационен труд на тема „Рефлексията в обучението по информационни технологии” е готов за защита пред НЖ, след като отрази направените забележки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование  1. Педагогически науки, профе­сионално направление 1.3. Педагогика на обучението по инфор­матика и информационни технологии, докторска програма (научна специал­ност) Методика на обучението по информатика и информационни технологии.
8. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисерта­цион­ния труд на Елена Христова Тодорова, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии”: 

 • Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;
 • Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – от ФМИИТ на ПУ, пенсионер, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Пе­да­гогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;
 • Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика;
 • Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 • Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИИТ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Мето­дика на обучението по информатика и информационни технологии;
 • (резервен член) Доц. д-р Ангел Илиев Ангелов – от ФМИ на СУ, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика и информатика;
 • (резервен член) Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИИТ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Мето­дика на обучението по информатика и информационни технологии.

9.  ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Компютърни технологии": защитата на дисертационния труд на Елена Христова Тодорова, задочен докторант към катедра "Компютърни технологии" пред научното жури да бъде на 19.02.2014 г.
10. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Компютърни системи": да бъде избран доц. д-р Иван Ганчев Иванов за втори научен ръководител на Иван Марков Димитров, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи”, съгласно чл. 21 (4) от ПРАС на ПУ.
11. ФС прие  и предлага да бъдат утвърдени от АС на ПУ на следните предложения от катедрите за прием на докторанти през учебната 2014/2015 година: (виж Приложение 1).
12. ФС утвърди следния състав на комисията за изпита по Английски език за кандидат-докторанти за учебната 2013/2014 година:
Председател : Гл. ас. д-р Витана Василева Костадинова.
Членове:         Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков;
Гл. ас. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън.          
13. ФС прие предложението на ДС за: провеждането на студентска научна сесия на 12.01.2014 г., на която студентите ще участват с доклади, представляващи научни разработки по математика, информатика и информационни технологии и тяхното приложение в обучението и бизнеса. Всички доклади ще бъдат рецензирани от Програмния комитет. Най-добрите ще бъдат предложени за публикуване в списанието на ФМИИТ. На всички участници ще се издаде бележка за участие в Европейските стипендии и награди.
14. ФС избра следните хонорувани преподаватели за Зимния триместър на учебната 2013/2014 г.:
І. Хонорувани, провеждащи занятия през Зимния триместър:

 • Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – хорариум 360 часа  в упражнения за водене на ИД „Методи за решаване на математически задачи” през Зимния триместър, редовно обучение, лекции по дисциплината „Методика на обучението по математика” на спец. „Педагогика на обучението по математика и информатика”, семестриални изпити и научно ръководство и рецензиране на дипломни работи – (с двоен хонорар – 14 лв.);
 • Ивайло Станиславов Иванов (държавен експерт) – хорариум 100 часа за водене на ИД през Зимния триместър, редовно обучение – (с двоен хонорар – 14 лв.);
 • Светозар Манолов Гледачев (финансов консултант) – хорариум 100 часа за водене на ИД през Зимния триместър, редовно обучение;
 • Панайот Минчев Панайотов (магистър)хорариум 360 часа за водене на упражнения по дисциплината „Основи на графичния дизайн” (редовно и задочно обучение) на І курс, спец. „Софтуерни технологии и дизайн”;
 • Десислав Вълков Десев (магистър) – хорариум 180 часа за водене на упражнения на дисциплини от специалностите БИТ и  „Информатика” (редовно и задочно обучение);
 • Тодор Минков Рачовски (магистър) – хорариум 180 часа за водене на упражнения на дисциплини от специалностите БИТ и  „Информатика” (редовно и задочно обучение);
 • Евгения Максимова Алендарова (магистър) – хорариум 180 часа за водене на упражнения на дисциплини от специалностите БИТ и  „Информатика” (редовно и задочно обучение);
 • Ваня Емилова Лазарова (магистър) – хорариум 180 часа за водене на упражнения на дисциплини от специалностите БИТ и  „Информатика” (редовно и задочно обучение);
 • Александър Насков Трайков (магистър) – хорариум 180 часа за водене на упражнения на дисциплини от специалностите БИТ и  „Информатика” (редовно и задочно обучение);
 • Алиш Метков Алишов (студент, ІІІ к. МИ) – хорариум 360 часа за водене на упражнения по дисциплината „Компютърни архитектури” на спец. „Математика и информатика”;
 • Цветанка Димитрова Ланджева – хорариум 150 часа за водене на упражнения по дисциплината „Английски език” на студентите от І курс на специалностите във ФМИИТ.

ІІ. Ментори, провеждащи „Практика по специалността” с ІІІ курс, спец. „Информатика”:

 • Спаска Михайлова Ладжова – хорариум 180 часа;
 • Любомир Кирилов Методиев – хорариум 180 часа;
 • Димитър Александров Мазнеков – хорариум 180 часа;
 • Ангел Христов Вълков – хорариум 180 часа;
 • Огнян Петров Вълчинов – хорариум 180 часа;
 • Огнян Томов Зарев – хорариум 180 часа.

15. ФС утвърди следния състав на Факултетната комисия по атестация:
Председател : Проф. д-р Коста Андреев Гъров (зам. декан) – кат. ОМИИТ
Секретар: Надя Кръстева Милева – секретар на ФМИИТ
Членове:

 • Доц. д-р Анна Атанасова Малинова – катедра „Компютърни технологии”;
 • Гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова – катедра „Алгебра и геометрия”.

16. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на  „Приложна математика и моделиране”: да не бъде прекратяван трудовият договор на доц. д-р Люба Иванова Попова за срок от 1 (една) година, считано от 02.01.2014 г. 
17. ФС прие: в срок до 16.12.2013 г. (понеделник) ръководителите на катедри да предадат в Деканата график за отпуските за 2014 година на преподавателите от поверената им катедри.
18. Проф. Илиев информира членовете на ФС, че на конкурса за „студент на годината 2013”, до финалния кръг по направление „Природни науки, математика и информатика” са достигнали двама наши студенти (от 3-ма, 2-ма са от ФМИИТ) – док-т Атанас Вълев Иванов и Тони Пламенов Каравасилев, студент от ІІІ к., спец. „Информатика”.

19. Проф. Рахнев информира членовете на ФС, че на 17.12.2013 г. от 19:00 ч. ще се проведе Коледно парти на ФМИИТ в зала „България” на Конгресния център на Международен панаир - Пловдив.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ