Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2013 Протокол № 5 от 11.12.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5 от 11.12.2013 г.

Протокол № 5 – 2013/2014

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 11.12.2013 г.

 

Днес, 11.12.2013 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика,  информатика и информационни технологии при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, ас. Елена Тодорова.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Георги Шарков – извън страната, гл. ас. д-р Димитър Благоев – в неплатен отпуск.

Дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.
   

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет приема мнението за работата на Вилислав Иванов Радев,  докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии”, през третата година от подготовката (01.03.2012 г. – 01.02.2013 г.; 01.10.2013 – 31.10.2013 г.), предоставено от научния ръководител проф. д-р Коста Гъров.
 2. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторант Вилислав Иванов Радев, съгласно мнението на научния ръководител.
 3. Катедреният съвет предлага докторант Вилислав Иванов Радев да бъде атестиран с оценка Много добър (5.00) за работата си през третата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет предлага  на Факултетния съвет докторант Вилислав Иванов Радев да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 11.12.2013 г.
 5. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторант Елена Христова Тодорова пред научното жури датата 19.02.2014 г.
 6. Катедреният съвет предлага за участие в комисия за провеждане на изпит по специалността на кандидат-докторанти по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа­тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика, следните хабилитирани преподаватели:
 7. Председател:    проф. д-р Асен Кънчев Рахнев

  Членове:             1. проф. д-р Антон Илиев Илиев

                                 2. доц. д-р Анна Атанасова Малинова

 8. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да гласува учебните програми за избираемите дисциплини, водени от преподаватели от катедрата, за магистърските програми по направление 4.5 Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки от учебната 2013/2014 година, както следва: 
  • Програмиране за ORACLE бази данни с PL/SQL, лектори: проф. д-р Антон Илиев, гл. ас. д-р Георги Чолаков.
  • Актуални проблеми на софтуерните технологии, лектори: проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева.
  • Модели и средства за избор на инвестиционни решения, лектор: доц. д-р Анна Малинова.

 

 

11.12.2013 г.                                                             Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                              /Гл. аc. д-р К. Стефанова/

 

                                                                                     Ръководител катедра:

                                                                                                   /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ