Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2013 Протокол № 3 - 13/14    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 3 - 13/14

П Р О Т О К О Л   № 3 -  13/14

        Днес 27.11.2013г. (сряда) от 11.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл.ас.д-р Георги Чолаков, , ас. Владимир Вълканов.

Отсъстваха: доц. д-р Иван Ганчев – в неплатен отпуск, ас. д-р Емил Дойчев, гл. ас д-р Александър Пенев

            ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докторанти.
  2. Разни.

 По точка 1:

  1. Във връзка провеждане на кандидат-докторантски изпит към катедрата  в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; докторантска програма: Информатика,, проф. Стоянов предложи изпитна комисия в следния състав:
  •  Проф. д-р Антон Илиев Илиев - председател
  • Проф. д-р  Станимир Недялков Стоянов
  • Доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов

 

В същата връзка проф. Стоянов предложи дата за провеждане на изпита 9.01.2014 от 9.00часа в 542 кабинет и конспект по специалността.

След обсъждане КС прие единодушно предложението и взе следното РЕШЕНИЕ:

Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет кандидат- докторантски изпит към катедрата  в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; докторантска програма: Информатика, да бъде проведен на 9.01.2014г. от 9.00 часа в 542 кабинет, с комисия в състав: Проф. д-р Антон Илиев Илиев – председател, Проф. д-р  Станимир Недялков Стоянов, Доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов и конспект по специалността.

 

  1. Проф. Стоянов направи предложение по чл. 21 (4) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендрски“,за втори научен ръководител на гл.ас. Иван Димитров – докторант на самостоятелна подготовка към катедрата, да бъде избран доц. д-р Иван Ганчев Иванов.

След обсъждане КС прие единодушно предложениетои взе следното РЕШЕНИЕ:

Катедреният съвет, съгласно чл. 21. (4) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски, предлага на Факултетния съвет, доц. д-р Иван Ганчев Иванов да бъде избран за втори научен ръководител на гл. ас. Иван Марков Димитров докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи“.

 

По т. 2: 

1.Бяха разисквани разпределението на часовете и дисциплините в катедрата. 

2. Беше обсъждано усъвършенстването и провеждането на магистърската програма „софтуерни технологии“

 

 

Подпис на ръководител катедра:………………

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/гл.ас.д-р А. Стоянова/

 

 27.11.2013г.

Гр. Хисар

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ