Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2013 Протокол № 20 / 27.11.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 20 / 27.11.2013 г.

Протокол № 20 - 2012/2013

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 27.11.2013 г.

Днес, 27.11.2013 г., в гр. Хисар се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика, информатика и информационни технологии на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, гл. ас. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Стефка Анева, гл. ас. Ваня Иванова, ас. Кирина Бойкова и ас. Деница Шаркова.

Отсъстващи: проф. д.п.н. Васил Милушев – в болнични.

Дневен ред:

 1. Избор на комисия за провеждане на конкурсен изпит за докторанти към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.
 2. Обсъждане и приемане на промени в учебните планове за магистърските програми: „Обучение по информационни технологии в началното училище“ и „Обучение по информационни технологии в прогимназията“.
 3. Обсъждане и приемане на промени в учебните програми за магистърските програми: „Обучение по информационни технологии в началното училище“, „Обучение по информационни технологии в прогимназията“, „Обучение по информатика и информационни технологии в училище" (1 година), „Обучение по информатика и информационни технологии в училище" (2 години), „Бизнес информатика с английски език" (1 година) и „Бизнес информатика с английски език" (2 години).

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет предлага следния състав на комисия за провеждане на конкурсен изпит на кандидати за докторанти в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“: към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“:
  Председател: Проф. д-р Коста Андреев Гъров
  Членове:           1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
                               2. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова
 2. Катедреният съвет гласува и прие единодушно предложените изменения в учебните планове на магистърските програми „Обучение по информационни технологии в началното училище“ и „Обучение по информационни технологии в прогимназията“.
 3. Катедреният съвет гласува и прие единодушно предложените изменения в учебните програми на магистърските програми: „Обучение по информационни технологии в началното училище“, „Обучение по информационни технологии в прогимназията“, „Обучение по информатика и информационни технологии в училище" (1 година), „Обучение по информатика и информационни технологии в училище" (2 години), „Бизнес информатика с английски език" (1 година) и „Бизнес информатика с английски език" (2 години).

27.11.2013 г.                                                                                                Протоколчик:  ....................................................
гр. Пловдив                                                                                                                                       /гл. ас. д-р С. Анева/

                                                                                                                         Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                                                     /проф. д-р К. Гъров/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ