Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2013 Протокол № 4 от 22.11.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4 от 22.11.2013 г.

Протокол № 4 – 2013/2014 

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 22.11.2013 г.

 

Днес, 22.11.2013 г., се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика, информатика и информационни технологии при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Катедреният съвет е разширен съгласно заповед Р33-5001/14.11.2013 г., според която във връзка с провеждането на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Елена Христова Тодорова, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии” при ФМИ, на тема „Рефлексията в обучението по информационни технологии”, към състава на катедра „Компютърни технологии” се включват еднократно и с право на глас следните външни лица, заемащи академичните длъжности „професор” и „доцент”:

  1. Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... ; научна специалност Методика на обучението по математика;
  2. Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... ; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии
  3. Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – пенсионер, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... ; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, ас. Елена Тодорова.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Георги Шарков – извън страната, гл. ас. д-р Димитър Благоев – в неплатен отпуск.

Дневен ред:

  1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „Доктор”.
  2. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

  1.  Катедреният съвет прие, че представеният от докторант Елена Христова Тодорова (задочен докторант към катедра „Компютърни технологии”) дисертационен труд на тема: „Рефлексията в обучението по информационни технологии” е готов за защита пред НЖ, след като бъдат отразени направените забележки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... ; докторска програма (научна специалност) Методика на обучението по информатика и информационни технологии. 
  2. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Елена Христова Тодорова:

1) Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... ; научна специалност Методика на обучението по математика;

2) Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... ; научна специалност Методика на обучението по информатика;

3) Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... ; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

4) Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... ; научна специалност Мето­дика на обучението по информатика и информационни технологии;

5) Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – пенсионер, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... ; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

6) (резервен член) Доц. д-р Ангел Илиев Ангелов – от ФМИ на СУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... ; научна специалност Методика на обучението по математика и информатика;

7) (резервен член) Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... ; научна специалност Мето­дика на обучението по информатика и информационни технологии.

 

 

 

22.11.2013 г.                                                             Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                         /Гл. аc. д-р К. Стефанова/

 

                                                                                    Ръководител катедра:

                                                                                                /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ