Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2013 Протокол № 3 от 13.11.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 3 от 13.11.2013 г.

Протокол № 3 – 2013/2014

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 13.11.2013 г.

 

Днес, 13.11.2013 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика, информатика и информационни технологии при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, ас. Елена Тодорова.

Отсъстващи: проф. д-р Николай Кюркчиев, гл. ас. д-р Георги Шарков – извън страната, гл. ас. д-р Димитър Благоев – в неплатен отпуск.

Дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, съгласно чл. 6. (1) от ПРАСПУ, да бъдат заявени за нуждите на катедра „Компютърни технологии” следните места за обучение на докторанти за 2015 г.:
  • по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа­тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика – редовна форма 2 места и задочна форма 1 място;
  •  по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии – задочна форма 3 места.
 2. Катедреният съвет прие и предлага на Факултетния съвет да утвърди актуализираната учебна програма за магистърска специалност „Приложна математика”.
 3. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да гласува учебните програми за избираемите дисциплини, водени от преподаватели от катедрата, за семестър Б (зимен) от учебната 2013/2014 година, както следва: 
  • Нестандартни методи за решаване на задачи от числения анализ, лектор: проф. д-р Николай Кюркчиев (задочно обучение, за всички специалности).
  • Компютърно счетоводство, лектори: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Евгения Ангелова (редовно обучение, за всички специалности без БИТ).
  • Управление на качеството на процесите, лектор: гл. ас. д-р Георги Шарков (редовно и задочно обучение, за всички специалности).
  • Европейски структурни фондове, проф. д-р Антон Илиев, Ивайло Станиславов – държавен експерт в Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в МОН, (редовно обучение, за всички студенти от III и IV курс). 
  Катедреният съвет приема мнението за работата на докторант Елена Христова Тодорова през четвъртата година от подготовката (01.03.2013 г. – 13.11.2013 г.), предоставено от научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 4. Катедреният съвет приема отчета за четвъртата година от подготовката на докторант Елена Христова Тодорова, съгласно мнението на научния ръководител.
 5. Катедреният съвет предлага докторант Елена Христова Тодорова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през четвъртата година от подготовката.
 6. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторант Елена Христова Тодорова да бъде отчислена от докторантура с придобито право на защита, считано от 13.11.2013 г.
 7. Катедреният съвет, съгласно чл. 33, (1) и (2) от Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Елена Христова Тодорова (задочен докторант към катедра „Компютърни технологии”) на тема: „Рефлексията в обучението по информационни технологии”, да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии” при ФМИИТ на ПУ „Паисий Хилендарски”. Предварителното обсъждане да се проведе на разширен катедрен съвет на 22.11.2013 г.

 

 

13.11.2013 г.                                                             Протоколчик:

 

гр. Пловдив                                                                         /Гл. аc. д-р К. Стефанова/

 

 

 

                                                                                     Ръководител катедра:

                                                                                                /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ