Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2013 Протокол № 2 - 13/14    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2 - 13/14

П Р О Т О К О Л   № 2 -  13/14

        Днес 31.10.2013г. (четвъртък) от 11.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл.ас.д-р Георги Чолаков, гл. ас д-р Александър Пенев, ас. Владимир Вълканов, ас. д-р Емил Дойчев.

Отсъстваха: доц. д-р Иван Ганчев – в неплатен отпуск,

            ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

По точка 1:

Проф. д-р Станимир Стоянов направи предложение съгласно чл.58.(1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“, да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика към катедра „Компютърни системи“ със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

            След обсъждане катедреният съвет прие следното РЕШЕНИЕ:

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 58. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за  заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика към катедра „Компютърни системи“ със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването им в Държавен вестник.

По точка 2:

 1.    Проф. д-р Станимир Стоянов направи предложение да се направи заявка за 1 бройка редовна докторантура към катедрата за учебната 2014/2015г.

След обсъждане катедреният съвет прие предложението единодушно.

2.    Проф. д-р Станимир Стоянов направи предложение съгласно чл.21. (4) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“, гл. ас. д-р Александър Пенев да бъде избран за втори научен ръководител на редовен докторант Васил Василев. Проф. Стоянов направи уточнение, че това се прави поради естеството на темата на докторантурата. Проф. Стоянов, също така уточни, че според чл. 14 (3) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“, гл.ас. д-р Александър Пенев може да бъде научен ръководител на докторанти.

 

След обсъждане катедреният съвет прие единодушно следното РЕШЕНИЕ:

 Катедреният съвет, съгласно чл. 21. (4) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски” и във връзка с чл. 14 (3) от същия правилник, предлага на Факултетния съвет, гл. ас. д-р Александър Пенев да бъде избран за втори научен ръководител на Васил Василев редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

 

 По точка 3:

 1. Катедреният съвет  гласува единодушно и предлага на Факултетния съвет следните избираеми дисциплини за втория триместър на учебната 2013/2014г. редовно обучение :

 1. Семантичен уеб – проф. д-р Станимир Стоянов и ас. д-р Емил Дойчев;
 2. Разработване на портални приложения -  проф. д-р Станимир Стоянов и ас. д-р Емил Дойчев;
 3. Уикипедия и уики  технологии -  проф. д-р Станимир Стоянов, хон. ас. д-р Вася Атанасова;
 4. Анализ и оптимизация на софтуерни приложения – гл.ас. д-р А. Пенев и докторант В. Василев;
 5. Ray tracing на фотореалистични приложения – гл.ас. д-р А. Пенев и докторант Х. Лесев.
 6. Шаблони за дизайн със C# -  проф. д-р Снежана Гочева и докторант Радослав Радев.

 2. Катедреният съвет  гласува единодушно и предлага на Факултетния съвет следните хонорувани преподаватели:

 1. д-р Вася Атанасова  - 300 часа;
 2. докторант Васил Василев – 100 часа;
 3. докторант Христо Лесев – 200 часа;
 4. докторант Радослав Радев – 100 часа.

 

3.  Проф. С. Стоянов постави срок за представяне на индивидуалните планове на членовете на катедрата – 15.11.2013г.

 

 

Подпис на ръководител катедра:………………

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

 

Подпис на протоколчик :………………………….

/гл.ас.д-р А. Стоянова/

31.10.2013г.

Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ