Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2013 Протокол №7 / 01.10.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №7 / 01.10.2013 г.

Днес 01.10.2013 г. /вторник/ от 11 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

Присъстват следните членове на катедрата: доц. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, , доц. д-р Атанаска Георгиева, ас. Слав Чолаков, ас. Иванка Николова, ас. Милена Петкова
Отсъстват: доц. д-р Теменужка Пенева

Дневен ред:

  1. Допълнително разпределение на часовете за А триместър на уч. 2013/14 г.
  2. Разни.

По точка 1. Доц. А. Захариев предложи примерно разпределение на часовете подготвено от доц. д-р Атанаска Георгиева и доц. д-р Андрей Захариев. След проведено обсъждане направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували за - 11, против – 0, въздържали се- 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 2. Доц. А. Захариев предложи да се гласува конспект за докторантски минимум по математически анализ и комисия за провеждане на изпита в състав:

  1. Проф. дмн Степан Костадинов 
  2. Проф. д-р Петко Пройнов 
  3. Доц. д-р Неделчо Милев

Гласували за – 11, против – 0, въздържали се – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

01.10.2013 г.

Рък. катедра „Математически анализ”:
/доц. д-р А. Захариев/

Протоколчик:
/доц.  д-р  А. Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ