Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2013 Протокол № 21    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 21

ПРОТОКОЛ № 21 / 31.10.2013 г.

Днес, 31.10.2013 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хаджиколева, гл. ас. Иванова, гл. ас. Иванов.

Отсъстващи:

гл. ас. Хоптериев, ас. Инджов.

Дневен ред:

1. Докторанти
2. Хонорувани преподаватели
3. Разни

Решения:

1. По т. 1 катедреният съвет, въз основа на подадена молба и съгласно чл. 26. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да прекъсне докторантурата на Тодор Стоянов Костов, докторант в задочна форма на обучение към катедра „Компютърна информатика”, за срок от 1 (една) година по семейни причини, считано от 1.12.2013 г.

Гласували: 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0.

2. По т. 1 катедреният съвет предлага на Декана, съгласно чл. 10. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, да предложи на Ректора да назначи комисия за допускане до участие в конкурс на кандидатите за докторанти по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа­тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика, в следния състав:

доц. д-р Христо Крушков;
проф. дмн Георги Тотков;
доц. д-р Елена Сомова.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

3. По т. 1 катедреният съвет прие два конспекта за провеждане на изпит на кандидатите за докторанти.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

4. По т. 2 катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере Йордан Енев (докторант) за хоноруван преподавател, с хорариум 180 часа за водене на упражнения и ръководство на дипломни работи.

Гласували: 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се:

0. 5. По т. 3, доц. Сомова запозна членовете на катедрата с приетия от ДС график за приемното време на Деканата.

 

31.10.2013 г.

Ръководител на катедра:
(доц. д-р Е. Сомова)
Протоколирал:
(гл. ас. д-р С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ