Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми една година Обучение по математика в училище - старо    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по математика в училище - старо
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян Козлуджов)
Протокол на Академичния съвет № 27/14.10.2013

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ (1)
Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (1.3)
Специалност: ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ
Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 1 ГОДИНА
  ДЕКАН на ФМИ:
  (доц. д-р Асен Рахнев)
  Протокол на Факултетния съвет № 25/9.10.2013

ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
АКАДЕМИЧНА ГОДИНА                                      
Есенен триместър 170 110 11 60 6 0 0 430 600 20        
Избрани теми от алгебрата и математическия анализ в училище 60 40 4 20 2 0 0 120 180 6 И 1 Е 1
Съвременни тенденции в обучението по математика 60 40 4 20 2 0 0 120 180 6 И 1 Е 1
Методология и методика на педагогическите изследвания 20 10 1 10 1 0 0 100 120 4 ТО 1 Е 1
Елементи от Комбинаториката, Теория на вероятностите и Математическата статистиката в училище   30 20 2 10 1 0 0 90 120 4 И 1 Е 1
Зимен триместър 180 130 13 50 5 0 0 450 630 21        
Методи и методика за решаване на математически задачи 40 20 2 20 2 0 0 110 150 5 И 1 З 2
Избрани теми от геометрията в училище 60 40 4 20 2 0 0 120 180 6 И 1 З 2
Приложения на съвременни ИТ в обучението по математика 20 10 1 10 1 0 0 40 60 2 ТО 1 З 2
Избираема дисциплина или практикум (30+0 или 0+30) 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 1 З 2
Избираема дисциплина или практикум (30+0 или 0+30) 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 1 З 2
Пролетен триместър 50 40 4 10 1 0 0 580 630 21        
Моделирането в обучението по математика 20 10 1 10 1 0 0 40 60 2

ТО

1

П

3
Избираема дисциплина или практикум (30+0 или 0+30) 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 1 П 3
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 450 450 15

И

1

П

3
ОБЩО 400 280 28 120 12 0 0 1460 1860 62            
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ