Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2013 Протокол № 17 / 03.10.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 17 / 03.10.2013 г.

Протокол №17 - 2012/2013

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 03.10.2013 г.

Днес, 03.10.2013 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, гл. ас. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Стефка Анева, гл. ас. Ваня Иванова, ас. Кирина Бойкова, ас. Деница Шаркова, доц. д-р Румяна Маврова и докторант Нина Иванова.

Отсъстващи: проф. д.п.н. Васил Милушев – в болнични.

 Дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Диана Руменова Стефанова: 

  1)   Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;

  2)   Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;

  3)   Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“ (пенсионер), област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;

  4)   доц. д-р Наталия Христова Павловаот Шуменски университет, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по математика и информатика.

  5)   доц. д-р Галя Михайлова Кожухарова - от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, научна специалност Методика на обучението по математика.

  6)   (резервен член) проф. д-р Петър Динев Петров - Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, научна специалност Методика на обучението по математика.

  7)   (резервен член) Доц. д-р Георги Станчев Николов – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по математика.
 2. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Диана Руменова Стефанова пред научното жури датата 22.11.2013 г.
 3. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за  заемане на академичната длъжност „Професор”, съгласно чл. 75 от ПРАСПУ, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност Методика на обучението по математика към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

 

03.10.2013 г.                                                                                                Протоколчик:  ....................................................
гр. Пловдив                                                                                                                                       /гл. ас. д-р С. Анева/

                                                                                                                         Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                                                     /проф. д-р К. Гъров/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ