Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2013 Протокол № 1 от 25.09.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1 от 25.09.2013 г.

Протокол № 1 – 2013/2014

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 25.09.2013 г.

 

Днес, 25.09.2013 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика, информатика и информационни технологии при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Николай Павлов, ас. Елена Тодорова.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Кремена Стефанова – в командировка.

Дневен ред:

  1. Готовност за започване на учебната 2013/14 год. 
  2. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет прие за протоколчик на текущото заседание да бъде избрана ас. Елена Тодорова, поради отсъствие на гл. ас. д-р Кремена Стефанова.
  2. Катедреният съвет, съгласно чл. 26. (1) от ПРАСПУ, предлага на Факултетния съвет да продължи докторантурата на Вилислав Иванов Радев, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”, прекъсната на 1.02.2013 г. за период от осем месеца, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ... ; докторска програма: Методика на обучението по информатика и информационни технологии, считано от 1.10.2013 г.

 

 

25.09.2013 г.                                                             Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                                        /Аc. Е. Тодорова/

 

                                                                                    Ръководител катедра:

                                                                                                             /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ