Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2013 година Протокол № 24 / 25.09.2013    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 24 / 25.09.2013

ПРОТОКОЛ № 24/25.09.2013 г.

От Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 25 септември 2013 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика.
Присъстват: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Пенка Петрова Рангелова, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ас. Елена Христова Тодорова, док-т Даниела Ваклушева Димитрова, Тодор Георгиев Чаушев – ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: доц. д-р Коста Андреев Гъров, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, ас. д-р Десислава Стоянова Войникова, студентите – Цветомир Иванов Андреев и Орлин Атанасов Янакиев.
Общ състав: 35 души, присъстват 30; хабилитиран състав 27, отсъстват 2-ма души;
За избор за академични длъжности гласуват – 25 души, имащи право на глас.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.
 5. Избор на професор.
 6. Избор на доцент.
 7. Избор на главни асистенти.

РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие следното предложение: във връзка с предстоящата акредитация по професионално  направление 4.5. Математика и докторските програми: Алгебра и теория на числата и Математически анализ, ръководителите на катедри да са в готовност да подават необходимата информация и документация за поверената им катедра до 06.11.2013 г.

2. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди актуализираните учебни планове за следните магистърски програми към ФМИ, влизащи в сила от учебната 2013/2014 година:

 •  „Софтуерни технологии” (1 година);
 •  „Софтуерни технологии” (2 години).

3. ФС прие следните предложения за промяна в квалификационните характеристики на двугодишните магистърски програми от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки:

 • В квалификационните характеристики на магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“  и  „Софтуерни технологии“ от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, текстът  “… и 2 години за бакалаври по физически, икономически, инженерни и сродни на тях специалности”, да се промени на: “… и 2 години за бакалаври от всички други специалности”. 
 • Записани студенти бакалаври по инженерни и сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език – 2 години“ и „Софтуерни технологии – 2 години“ от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 430 лв.

4.  ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди актуализирания учебен план на магистърската програма „Приложна математика” (1 година), влизащ в сила от учебната 2013/2014 година.

5. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди учебния план и квалификационната характеристика на магистърска програма „Приложна математика” (2 години), влизаща в сила от учебната 2013/2014 година.

6.  ФС прие предложението: за магистърските програми „Приложна математика” (1 година) и „Приложна математика” (2 години) отговарят следните катедри:„Алгебра и геометрия”, „Математически анализ”, „Приложна математика и моделиране”, „Компютърни технологии” и „Компютърни системи”.

7. ФС прие следното предложение за промяна в квалификационната характеристика на магистърската програма от професионално направление 4.5. Математика:

 • В квалификационната характеристика на магистърската програма от професионално направление 4.5. „Математика“ текстът:
  „Приемат се кандидати, които притежават бака­ла­вър­ска или магистърска степен по специалност от професионални направления „Математика”, „Ин­форматика и компютърни науки”, „Физически науки”; педагогически специалности „Ма­те­ма­ти­ка и информатика”, „Физика и математика”; инженерни и икономически специалности или дру­ги, сходни на тях (в които е изучавана достатъчно математика).“,

  да се промени на:
  „За обучение в магистърската програма от професионално направление 4.5. „Математика“:
  1. „Приложна математика – 1 година“ се приемат кандидати, които притежават бака­ла­вър­ска или магистърска степен по:
  2. – професионални направления 4.5. „Математика“, 4.6. „Ин­форматика и компютърни науки“, 4.1. „Физически науки“;
   – професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по...“, специалност „Ма­те­ма­ти­ка и информатика”, „Физика и математика” и сродни;
   – област на висше образование 5. „Технически науки“;
  3. „Приложна математика – 2 години“ се приемат кандидати, които притежават бака­ла­вър­ска или магистърска степен, различна от изброените в 1)“
 • Решението влиза в сила от учебната 2013/2014 г.  

8. ФС прие следното предложение: за всички магистърски програми избираемите дисциплини ще се провеждат по едно и също време и ще се избират така, както при бакалавърските  програми. По този начин ще се изпълнят препоръките на НАОА и ще могат да се включат повече хабилитирани преподаватели в общия списък на участниците в магистърските програми.

9. ФС утвърди следнитегрупи и подгрупи за задочно обучение през Есенния триместър на учебната 2013/2014 година:

 • за спец. „Информатика”:
  І курс – 1 гр., 2 подгр.;
  ІІ курс – 2 гр., 4 подгр.;
  ІІІ курс – 2 гр., 4 подгр.;
  ІV курс – 1 гр., 2 подгр.;
 • за спец. „Бизнес информационни технологии”:
  І курс – 2 гр., 4 подгр.;
  ІІ курс – 2 гр., 4 подгр.;
  ІІІ курс – 2 гр., 3 подгр.;
  ІV курс – 1 гр., 3 подгр.;
 • за спец. „Софтуерни технологии и дизайн”:
  І курс – 2 гр., 4 подгр.

10.  ФС прие: групите и подгрупите за задочно обучение за Зимния и Пролетния триместри ща се гласуват на следващия ФС, когато ще се гласуват групите и подгрупите и за редовно обучение.
11.  ФС прие следното предложение на ДС за разписанията на учебния процес за даден триместър:

 • Разписанията на учебния процес за даден триместър да са за два периода – 1-6 седмица и 7-10 седмица.
 • Преподавателите да бъдат инструктирани от Ръководителите на катедри да преструктурират, там където е възможно, учебното съдържание така, че компютърна техника да се използва активно през първите 6 седмици на триместъра.
 • Звено УКЗ да има готовност за инсталиране на две мобилни компютърни зали по време на практическото обучение.

12.  Проф. Рахнев запозна членовете на ФС с решенията на АС от 15.07.2013 г. и по-специално с решението (2. Решение), отнасящо се до промените в правилата за организация на учебния процес през учебната 2013/2014 година.
13. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: съгласно чл. 26. (1) от ПРАС на ПУ да се продължи от 01.10.2013 г. докторантурата на редовния докторант Вилислав Иванов Радев, която бе прекъсната на 01.02.2013 г. за срок от 8 (осем) месеца.

14. ФС избра следните хонорувани преподаватели за Есенния триместър на учебната 2013/2014 година:

І. Ментори.

 •  Стоян Николов Черешаров (Лайт Софт 2005) – хорариум 360 часа за провеждане на „Практики по специалността” като ментор със студентите от ІІІ к., БИТ, задочно обучение и водене на избираеми дисциплини;
 •  Тодор Бойков Паскалев (СД УНИТЕХ - ХРИСТЕВ И СИЕ) – хорариум 180 часа за провеждане на „Практики по специалността” като ментор със студентите от ІІІ к., БИТ, задочно обучение;
 •  инж. Диляна Георгиева Радева (МБАЛ-ХАСКОВО АД) – хорариум 180 часа за провеждане на „Практики по специалността” като ментор със студентите от ІІІ к., БИТ, задочно обучение;
 •  Георги Харалампиев Хворев (УНИКРЕДИТ КОНСЮМЪР ФАЙНЕНСИНГ АД) – хорариум 180 часа за провеждане на „Практики по специалността” като ментор със студентите от ІІІ к., БИТ, задочно обучение;
 •  Цветелина Йорданова Георгиева (ЕТ АНАХИМ) – хорариум 180 часа за провеждане на „Практики по специалността” като ментор със студентите от ІІІ к., БИТ, задочно обучение;
 •  Мариета Кръстева Узунова (ФИН КОНСУЛТ 1 ООД) – хорариум 180 часа за провеждане на „Практики по специалността” като ментор със студентите от ІІІ к., БИТ, задочно обучение;
 •  Борислава Ганева Славова (ЛОТОС АДВЪРТАЙЗИНГ ООД) – хорариум 180 часа за провеждане на „Практики по специалността” като ментор със студентите от ІІІ к., БИТ, задочно обучение;
 •  Иванка Йозова Танчовска (ЕТ ИВАН ГАЙДАДЖИЙСКИ 2002) – хорариум 180 часа за провеждане на „Практики по специалността” като ментор със студентите от ІІІ к., БИТ, задочно обучение.
 •  Дарина Методиева Хаджиева (ЕТ РОЗАЛИНА КОСЕВА) – хорариум 180 часа за провеждане на „Практики по специалността” като ментор със студентите от ІІІ к., БИТ, задочно обучение;
 • Георги Василев Пешев (ХАЙ-ТЕК САЛУШАНС ООД) – хорариум 180 часа за провеждане на „Практики по специалността” като ментор със студентите от ІІІ к., БИТ, задочно обучение;
 • Надежда Русева Динева (ЕЛТРЕЙД) – хорариум 180 часа за провеждане на „Практики по специалността” като ментор със студентите от ІІІ к., БИТ, задочно обучение;
 • Иванка Борисова Колева (БОРИСОВА ЕООД) – хорариум 180 часа за провеждане на „Практики по специалността” като ментор със студентите от ІІІ к., БИТ, задочно обучение;
 • Стефан Димитров Ставрев (ТРАЙ СОФТ) – хорариум 360 часа за провеждане на „Практики по специалността” като ментор със студентите от ІІІ к., БИТ, задочно обучение и водене на избираема дисциплина „Агентни системи” през Есенния триместър, редовно и задочно обучение;
 • Иво Недялков Кръстев (ВИСКОМП) – хорариум 180 часа за провеждане на „Практики по специалността” като ментор със студентите от ІІІ к., БИТ, задочно обучение;
 • Герман Георгиев Гачевски (TSD Servises) – хорариум 180 часа за провеждане на „Практики по специалността” като ментор със студентите от ІІІ к., БИТ, задочно обучение.

ІІ. Хонорувани, провеждащи занятия през Есенния триместър (редовно и задочно).

 • Проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев – хорариум 130 часа за водене на лекции по дисциплината „Алгебра”, ІІ курс, сп. МИ, редовно обучение; дипломанти, изпитани студенти (двоен хонорар – по 12 лв. на час);
 • Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – хорариум 360 часа за провеждане на избираема дисциплина „Методи за решаване на екстремални задачи”, редовно и задочно обучение (двоен хонорар – по 12 лв. на час);
 • Радка Паскова Колева (магистър) – хорариум 60 часа в упражнения за водене на упражнения по дисциплината „Алгебра 2”, с ІІІ к., М, редовно обучение, изпитване на студенти и проверка на курсови работи;
 • Стефан Илиев Божков (магистър) – хорариум 60 часа в упражнения за водене на упражнения по дисциплината „Алгебра и теория на числата, ІІ к., ФМ, редовно обучение, изпитване на студенти и проверка на курсови работи;
 • Д-р Тодорка Атанасова Глушкова – хорариум 70 часа за: водене на упр. по „Програмиране чрез .NET”, ІІ к., БИТ, задочно; „Електронна търговия”, ІV к., БИТ, изпитване на студенти по тези дисциплини;
 • Даниела Ваклушева Димитрова (магистър) - хорариум 70 часа за: водене на упр. по „Увод в информационните технологии”, І к., СТД и І к., БИТ, задочно и „Информационни технологии”, ІІ к., Инф., задочно, изпитване на студенти по тези дисциплини;
 • Вилислав Иванов Радев (магистър) – хорариум 70 часа за: водене на упр. по „Увод в информационните технологии”, І к., СТД и І к., БИТ, задочно и „Информационни технологии”, ІІ к., Инф., задочно, изпитване на студенти по тези дисциплини;
 • Диляна Иванова Тоцева (магистър) – хорариум 40 часа за водене на дисциплината „Разпределени приложения”, ІV к., Инф., задочно и изпитване на студенти;
 • Георги Илиев Соколов (магистър) – хорариум 50 часа за водене на избираема дисциплина през Есенния триместър, задочно обучение;
 • Мариана Огнянова Баракова (магистър) – хорариум 50 часа за водене на упражнения по дисциплината +Увод в информационните технологии”, І к., СТД, задочно и І к., БИТ, задочно и изпитване на студенти;
 • Теодора Петрова Гаджева (студентка, ІІІ к., БИТ, фак. №1001562005) – хорариум 70 часа за водене на упражнения „Програмиране чрез .NET”, ІІ к, БИТ, задочно и изпитване на студенти;
 • Владимир Божилов Темелков – хорариум 260 часа за водене на избираема дисциплина през Есенния триместър, редовно обучение;
 • Тони Пламенов Каравасилев (студент от ІІІ к, Инф.) –  хорариум  360 часа за водене на упражнения по дисциплините „Програмиране” и „Увод в програмирането” с І к., СТД и МИ, редовно и задочно обучение; водене на избираема дисциплина.

15. ФС прие следното предложение от Катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии” до Ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”:  съгласно чл. 17 от ЗРАСРБ, чл. 44, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл. 55 (2) от ПРАС на ПУ да бъде назначен магистър Стоян Николов Черешаров на академичната длъжност „асистент” за срок от 4 (четири) години по: област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика към катедра „Софтуерни технологии”, считано от 01.10.2013 година.
16. ФС прие следното предложение: да се утвърди допълнително още една факултативна дисциплина за Есенния триместър „Java Script в дълбочина”, с лектор Михаил Петров (служител в Телерик).
17. ФС прие предложението: в срок до следващия ФС, т. е. до 09.10.2013 г. всички преподаватели, отговарящи за учебните дисциплини по актуализираните магистърски програми СТ (1 г. и 2 г.), БИАЕ (1г. и 2г.) и ПМ (1г. и 2г.), да предадат на проф. Илиев и доц. Крушков учебните програми по тези дисциплини.
18. Доц. Крушков информира членовете на ФС за предстоящия конкурс за административен секретар, поради напускането на Ивелина Чепилска.
19. ФС прие предложението: в срок до 08.10.2013 г. (вторник) ръководителите на катедри да актуализират справката за учебници и учебни помагала на членовете от поверената им катедра за периода 01 юли 2011 г. – 31.10.2013 г. Същото се отнася и за справката за акредитация в частта „учебници и учебни помагала”.
20. ФС прие предложението: в срок до 04.10.2013 г. ръководителите на катедри да предадат в Деканата информация за приемното време на преподавателите от поверената им катедра за Есенния триместър на учебната 2013/2014 година, като се има предвид, че за хабилитираните преподаватели е 1 час седмично, а за нехабилитираните е 2 часа.
21.  ФС прие предложението: Факултетът по математика и информатика да бъде съорганизатор на WMTC-Europe, който ще се проведе от 2 до 6 юни 2014 г. в гр. Пловдив.
22. ФС прие следното предложение на ДС за Елиза Михран Петрова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: ако Елиза Михран Петрова представи дисертационния си труд до края на първата година от подготовката си, Факултета по математика и информатика ще поеме разноските по нейната защита.
23. Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” избра доц. д-р Коста Андреев Гъров за академичната длъжност „професор” по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии по обявения конкурс в ДВ, брой 50 от 7.06.2013 г.
24. Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” избра гл. ас. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина за академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика по обявения конкурс в ДВ, брой 50 от 07 юни 2013 г.
25. Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” избра д-р Тодорка Атанасова Глушкова за академичната длъжност „главен асистент” в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика  към катедра „Компютърни технологии” на Факултета по математика и информатика.
26. Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” избра д-р Георги Иванов Шарков за академичната длъжност „главен асистент” в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика  към катедра „Компютърни технологии” на Факултета по математика и информатика.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ