Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2013 Протокол №19    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №19

ПРОТОКОЛ №19
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 23.09.2013 г. от 10:00 ч. в 235 с. з. на ФМИ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.

Присъстват членовете на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов и гл. ас. Иванка Градева.

Освен това присъстват без право на глас: проф. дмн Тодор Моллов и проф. дмн Нако Начев.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разпределение учебната натовареност през 2013/14 учебна година.
 2. Докторанти.
 3. Други.

По точка 1.
Обсъдено бе предложеното разпределение на учебната натовареност за 2013/14 учеб¬на година към настоящия момент. Предложени бяха следните избираеми дисциплини за редовно обучение:

 • за Б триместър:
  „Математически основи на микроикономиката”, лектор гл. ас. д-р А. Христов;
  „Нули на полиномите”, лектор проф. дмн Н. Начев;
 • за В триместър:
  „Приложение на математиката в икономиката”, лектор доц. д-р Д. Грибачева;
  „Приложение на алгебрични методи в елементарната математика”, лектор проф. дмн Т. Моллов.
  Единодушно беше гласувано предложеното разпределение.

По точка 2.
Ръководителят на катедрата проф. М. Манев съобщи, че редовните докторанти към ка¬тедрата Стефан Божков и Радка Колева с научен ръководител доц. К. Коликов са взели докторантския си минимум с оценка Отличен 5,75.
Проф. Манев информира катедрата за тримесечните отчети на редовните докторанти.
Доц. К. Коликов съобщи, че статията „Electrostatic interaction between two conductive spheres” с автори К. Коликов, Д. Иванов, Г. Кръстев, Й. Епитропов, С. Божков, публикувана в Journal of Electrostatics, 70 (2012) 91-96, с импакт-фактор IF 1.000, е в топ 25 на най-теглените статии от J. Electrostat. за 2012 година (на 11-то място).
Ръководителят на катедрата попита доц. Коликов дали статиите на докторантите (с кодове според Mathematics Subject Classification) са по научната специалност „Алгебра и теория на числата”, по която е докторската им програма. Доц. Коликов съобщи, че според разговора му със заместник-ректора проф. Тотков, това не е проблем за защитата на дисертации по тези докторантури.

По точка 3.
Ръководителят на катедрата проф. М. Манев:

 • Напомни, че на 12.10.2013 г. предстои държавен изпит и според двуседмичния срок дипломните работи трябва да бъдат представени при ръководителя на катедра най-късно на 27.09.2013 г.;
 • Поиска сведение дали е завършило преместването на кабинетите. Проф. Моллов съобщи, че се е разбрал с доц. Голев да остане да ползва стария си кабинет, а гл. ас. Христов изчаква проф. Милушев, който беше в болнични, да освободи кабинета си, за да се премести той;
 • Изиска членовете на катедрата да предоставят на секретаря часовете си за учебни занятия и консултации за А триместър със срок до края на седмицата;
 • Предложи на членовете на катедрата да направят заявки за научния семинар към катедрата, като предложи той да направи първия доклад за учебната година;
 • Напомни, че откриването на учебната година е на 27.09.2013 г. от 11:00 ч. в Спортната зала на ПУ и след това посрещането на първокурсниците във Факултeта е от 12:30 ч. във 2. аула.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ