Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2013 Протокол № 16 / 08.07.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 16 / 08.07.2013 г.

Протокол №16 - 2012/2013

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 08.07.2013 г.

Днес, 08.07.2013 г., се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Присъстваха следните външни лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“, с които катедрения съвет е разширен със заповед № Р33-2555/27.06.2013 г. на Ректора на ПУ:

 1. Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;
 2. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 3. Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – от ФМИ на ПУ (пенсионер), област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;

и членовете на катедрата: доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Георги Николов, доц. д-р Пенка Рангелова, гл. ас. д-р Добринка Милушева-Бойкина, гл. ас. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Стефка Анева, гл. ас. Ваня Иванова, докторант Нина Иванова и докторант Диана Стефанова.

Отсъстващи: проф. д.п.н. Васил Милушев – в болнични, ас. Кирина Бойкова – в отпуск.

Дневен ред:

 1. Процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд.
 2. Процедура по зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка.
 3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторанта Диана Руменова Стефанова през първата година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев и доц. д-р Пенка Петрова Рангелова.
 2. Катедреният съвет прие отчета за първата година от подготовката на докторанта Диана Руменова Стефанова съгласно мнението на научните ръководители проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев и доц. д-р Пенка Петрова Рангелова.
 3. Катедреният съвет предлага докторантът Диана Руменова Стефанова да бъде атестиран с оценка Мн. добър (5.00) за работата си през първата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторантът Диана Руменова Стефанова да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 10.07.2013 г.
 5. Катедреният съвет прие, че представеният от докторант Диана Руменова Стефанова дисертационен труд на тема „Формиране на математическа култура при билингви” е готов за защита пред НЖ, след отразяване на направените забележки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по ..., докторска програма: Методика на обучението по математика.
 6. Материалът е достатъчен за зачисляване на Елиза Михран Петрова в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма „Методика на обучението по математика“.
 7. Прие за тема на дисертационния труд на Елиза Михран Петрова: „Формиране на математически умения у ученици 1.-4. клас с увредено зрение“;
 8. Избра за научен ръководител на Елиза Михран Петрова: проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев;
 9. Прие индивидуалния учебен план на Елиза Михран Петрова за работата през трите години от подготовката по докторантурата.
 10. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, във връзка с постъпилата от докторанта молба, съгласно чл. 26, ал. 1 от ПРАСПУ да бъде прекъсната по семейни причини докторантурата на Нина Иванова Иванова,  редовен докторант към катедра ОМИИТ, за срок от три месеца, считано от 01.09.2013 г. до 30.11.2013 г.
 11. Катедреният съвет избра проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев за втори научен ръководител на Станислава Тодорова Колева, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по математика с тема на дисертационен труд: „Създаване на интерес към обучението по математика у ученици от ромски произход“.
 12. Във връзка с предстоящото пенсиониране на доц. д-р Георги Станчев Николов, катедрения съвет избра гл. ас. д-р Добринка Милушева-Бойкина за материално отговорно лице на катедра ОМИИТ.

 

08.07.2013 г.                                                                                                Протоколчик:  ....................................................
гр. Пловдив                                                                                                                                       /гл. ас. д-р С. Анева/

                                                                                                                         Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                                                     /доц. д-р К. Гъров/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ