Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2013 Протокол № 15 / 18.06.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 15 / 18.06.2013 г.

Протокол №15 - 2012/2013

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 18.06.2013 г.

Днес, 18.06.2013 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Георги Николов, доц. д-р Пенка Рангелова, гл. ас. д-р Добринка Милушева-Бойкина, гл. ас. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Стефка Анева, гл. ас. Ваня Иванова, ас. Кирина Бойкова и доц. д-р Румяна Маврова.

Отсъстващи: проф. дпн Васил Милушев – по болест.

Дневен ред:

 1. Предложение за състав на научно жури по конкурса за избор на „професор“.
 2. Предложение за състав на научно жури по конкурса за избор на „доцент“.
 3. Предложение за дата на предзащита на дисертационен труд.
 4. Предложение за дата за зачисляване в докторантура.
 5. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет следния състав на научно жури по обявения конкурс за академичната длъжност „професор“ в ДВ, бр. 50 от 07.06.2013 г. по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“:

  1)  Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по математика.

  2)  Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по математика.

  3)  Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област  на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

  4)  Проф. д-р Илия Димитров Гюдженов – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по математика.

  5)  Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по информатика.

  6)  Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

  7)  Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“ (пенсионер), област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по математика.

  8)  (резервен член) Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

  9)  (резервен членДоц. д-р Георги Станчев Николов – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, научна специалност Методика на обучението по математика.
 2. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет следния състав на научно жури по обявения конкурс за академичната длъжност „доцент“ в ДВ, бр. 50 от 07.06.2013 г. по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност „Методика на обучението по математика“ към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“:

  1)  Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по математика.

  2)  Проф. д-р Марга Янкова Георгиева – от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по математика.

  3)  Проф. д-р Здравко Вутов Лалчев – от ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по математика.

  4)  Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

  5)  Доц. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по математика.

  6)  Доц. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

  7)  Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“ (пенсионер), област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по математика.

  8)  (резервен член) Проф. д-р Петър Динев Петров – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по математика.

  9)  (резервен член) Доц. д-р Георги Станчев Николов – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, научна специалност Методика на обучението по математика.
 3. Катедреният съвет на основание чл. 33 ал. 1 от ПРАСПУ открива процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд на Диана Руменова Стефанова, докторант към катедра “Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма „Методика на обучението по математика“, тема на дисертационен труд „Формиране на математическа култура при билингви“.
 4. Катедреният съвет гласува и определи процедурата за предварително обсъждане на дисертационния труд на Диана Руменова Стефанова (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“) да се проведе на разширен катедрен съвет на 08.07.2013 г. от 14.00 часа.
 5. Следващият катедрен съвет да се проведе на 08.07.2013 г. от 14 часа в 531 к.з., Нова сграда на ПУ, на който ще бъде открита процедура по зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка на Елиза Михран Петрова по област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма „Методика на обучението по математика“ към катедра „Обучение по матетатика, информатика и информационни технологии“.
 6. Катедреният съвет гласува и прие единодушно предложението за разширение на предстоящият катедрен съвет на 08.07.2013 г., съобразно което да бъдат включени към състава на катедрата следните лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“: проф. д.п.н. Сава Гроздев – от ИМИ на БАН, доц. д-р Румяна Маврова – от ФМИ на ПУ (пенсионер).
 7. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да обяви асистентско място, съгласно чл. 55. (2) от ПРАСПУ, по област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност: Английски език към катедра „Обучение по матетатика, информатика и информационни технологии“. Предлага се на това място да бъде назначена Деница Ангелова Шаркова, считано от 01.09.2013 г.

 

18.06.2013 г.                                                                                                Протоколчик:  ....................................................
гр. Пловдив                                                                                                                                       /гл. ас. д-р С. Анева/

                                                                                                                         Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                                                     /доц. д-р К. Гъров /

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ