Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2013 Протокол № 14 от 09.07.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 14 от 09.07.2013 г.

Протокол № 14 – 2012/2013

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 09.07.2013 г.

 

Днес, 09.07.2013 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев,  проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, ас. Елена Тодорова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

  1.  Уточнения на разпределението на часовете за учебнaта 2013/14 година. 
  2. Разни

 

РЕШЕНИЯ:

1. Катедреният съвет, съгласно чл. 59. (1) от ПРАСПУ, предлага на Факултетния съвет за потенциални членове на комисия за допускане на кандидати до участие в обявения в ДВ бр. 50/07.06.2013 г. конкурс към катедра „Компютърни технологии“ за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика:

  • Председател: доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – ръководител катедра;
  • Членове: 
  1. проф. д-р Антон Илиев Илиев;  
  2. доц. д-р Анна Атанасова Малинова.

2. Катедреният съвет, съгласно чл. 60. (1) и чл. 60. (2) от ПРАСПУ, предлага на Факултетния съвет за потенциални членове на състава на научното жури по обявения в ДВ бр. 50/07.06.2013 г. конкурс към катедра „Компютърни технологии“ за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика:

1) Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;

2) Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;

3) Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – от ФМИ на СУ „Св. Св. Климент Охридски“; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;

4) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;

5) Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;

6) (резервен член) Проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – от ИМИ на БАН; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика;

7) (резервен член) Доц. д-р Анна Атанасова Малинова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика.

 

09.07.2013 г.                                                             Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                          /Гл. аc. д-р К. Стефанова/

 

                                                                                     Ръководител катедра:

                                                                                              /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ