Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2013 година Протокол № 22 / 19.06.2013    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 22 / 19.06.2013

ПРОТОКОЛ № 22/19.06.2013 г.

От Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

        Днес, 19 юни 2013 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика.

        Присъстват: проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Коста Андреев Гъров, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Пенка Петрова Рангелова, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ас. Елена Христова Тодорова, ас. Десислава Стоянова Войникова, док-т Даниела Ваклушева Димитрова, студентите - Цветомир Иванов Андреев и Орлин Атанасов Янакиев, Тодор Георгиев Чаушев – ръководител звено УКЗ.

        Отсъстват: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова – служебна командировка, проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов – чужбина, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Кирил Христов Коликов – болнични.

        ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Утвърждаване на избираеми дисциплини за Есенния триместър на учебната 2013/2014 г.
 4. Избор на хонорувани преподаватели.
 5. Разни.

        РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие комплекта актуализирани учебни програми за бакалавърските специалности на задължителните дисциплини, отговарящи на новите учебни планове.

2. ФС прие: в срок до 30.09.2013 г. катедрите да актуализират и учебните програми на дисциплините за магистърските специалности.

3. ФС прие: в срок до 17.06.2013 г. (понеделник) ръководителите на катедри да изготвят и изпратят в Деканата актуализираното разпределение на часовете за учебната 2013/2014 година, като в това разпределение се включат и избираемите дисциплини.

4. ФС прие: във връзка с разпределението на часовете по катедри да бъдат преотстъпени на катедра „Компютърна информатика” следните дисциплини и часове за постоянно провеждане на обучението (приетите на ФС от 12.06.2013 г. и 4 нови от катедра „Компютърни системи”):

І. От катедра „Компютърни технологии”:

 1. „Информационни технологии”, ІІ курс, специалност „Математика” (30+0+30) и ІІ курс, специалност „Приложна математика” (30+0+30);
 2. „Операционни системи”, І курс, специалност „Математика” (30+0+30) и І курс, специалност „Приложна математика” (30+0+30);
 3. „Алгоритми и структури от данни”, ІІ курс, специалност „Приложна математика” (30+0+30);
 4. „Информатика 1”, І курс, втори семестър (15х2=30 часа лекции и 15х2=30 часа лабораторни упражнения), специалност „Физика и математика” при ФФИТ;
 5. „Информатика 2”, ІІ курс, първи семестър (15х2=30 часа лекции и 15х2=30 часа лабораторни упражнения), специалност „Физика и математика” при ФФИТ.

ІІ. От катедра „Компютърни системи”:

 1.  „Бази от данни”, ІІ курс, специалност „Бизнес математика” (20+0+20);
 2. „Бази от данни”, ІІІ курс, специалност „Математика” (30+0+30);
 3. „Бази от данни”, ІІІ курс, специалност „Приложна математика” (30+0+30);
 4. „Бази от данни”, ІІІ курс, специалност „Математика и информатика” (30+0+30).

ІІІ. От катедра „Софтуерни технологии”:

 1. „Алгоритми и обектно ориентирано програмиране”, ІІІ курс, специалност „Компютърна химия“, І семестър – 15 часа лекции и по 30 упражнения на група/подгрупа;
 2. „Бази от данни и основи на програмирането”, ІІ курс, специалност „Компютърна химия“, ІІ семестър – 30 часа лекции и по 30 упражнения на група/подгрупа;
 3. „Програмиране (Java)”, ІІ курс, специалност „Биоинформатика“, ІІ семестър – 45 часа лекции;
 4. „Операционни системи (Linux), ІІ курс, специалност „Биоинформатика”, ІІ семестър – 30 часа лекции.

5. ФС прие: да отпаднат преотстъпените на катедра „Компютърна информатика” дисциплини и часове, за еднократно провеждане на обучението за учебната 2013/2014 година, гласувани на ФС на 12.06.2013 г. (Протокол № 21).

6. Проф. Рахнев запозна членовете на ФС с резултатите от конкурса за административен секретар във ФМИ, който се проведе на 12.06.2013 г.; Ивелина Чепилска е новият административен секретар, а отговорник на Деканата – Надя Милева.

7. ФС прие представеният от Емил Христов Дойчев, задочен докторант към катедра „Компютърни системи” дисертационен труд, на тема „Среда за електронни образователни услуги” да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури за присъждане на научната степен „доктор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика.

8. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Емил Христов Дойчев, задочен докторант към катедра „Компютърни системи”:

1) Акад. Проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

2) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образо¬вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

3) Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от Института по математика и информатика на БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

4) Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – от ФМИ на Софийския университет, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

5) Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от Център по информатика и технически науки, Бургаски Свободен Университет, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

6) (резервен член-външен) Проф. д.т.н. инж. Тодор Атанасов Стоилов – от Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

7) (резервен член-вътрешен) Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специал-ност Информатика.

9. ФС прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на Емил Христов Дойчев, задочен докторант към катедра „Компютърни системи” пред научното жури да бъде на 02.08.2013 г.

10. ФС прие представеният от Георги Николов Чолаков, задочен докторант към катедра „Компютърни системи” дисертационен труд, на тема „Хибридна архитектура за изграждане на Разпределен център за електронно обучение (DeLC)” да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури за присъждане на научната степен „доктор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика.

11. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Георги Николов Чолаков, задочен докторант към катедра „Компютърни системи”:

1) Акад. Проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

2) Доц. д-р Олга Добрева Рахнева – от Университет по хранителни технологии, Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

3) Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от Института по математика и информатика на БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

4) Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

5) Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от Център по информатика и технически науки, Бургаски Свободен Университет, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

6) (резервен член-външен) Проф. д.т.н. инж. Тодор Атанасов Стоилов – от Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

7) (резервен член-вътрешен) Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специал-ност Информатика;

12. ФС прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на Георги Николов Чолаков, задочен докторант към катедра „Компютърни системи” пред научното жури да бъде на 02.08.2013 г.

13. ФС прие представеният от Александър Пламенов Пенев, задочен докторант към катедра „Компютърни системи” дисертационен труд, на тема „Отворени хибридни системи за геометрично моделиране” да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури за присъждане на научната степен „доктор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика.

14. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Александър Пламенов Пенев, задочен докторант към катедра „Компютърни системи”:

1) Акад. Проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

2) Доц. д-р Олга Добрева Рахнева – от Университет по хранителни технологии, Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

3) Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от Института по математика и информатика на БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

4) Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

5) Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от Център по информатика и технически науки, Бургаски Свободен Университет, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

6) (резервен член-външен) Проф. д.т.н. инж. Тодор Атанасов Стоилов – от Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

7) (резервен член-вътрешен) Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специал-ност Информатика.

15. ФС прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на Александър Пламенов Пенев, задочен докторант към катедра „Компютърни системи” пред научното жури да бъде на 02.08.2013 г.

16. ФС утвърди следните избираеми (допълнително една за редовно и 7 за задочно обучение) и две факултативни дисциплини за Есенния триместър на учебната 2013/2014 година:

А) Редовно обучение

 • Трудово право, Ненка Пъкова (началник отдел „Управление на човешките ресурси”);

Б) Задочно обучение

 • Програмиране в среда Arduino, проф. Георги Тотков, гл. ас. Светослав Енков;
 • Агентни системи, доц. Христо Крушков, хон. ас. Стефан Ставрев (управител на „Трай Софт ЕООД”);
 • Проектиране, изграждане и стилизиране на уеб страници, доц. Христо Крушков, ас. Христо Тошков;
 • Въведение в JQuery, доц. д-р Анна Малинова, хон.ас. Георги Соколов;
 • Иновационни технологии в обучението, доц. Елена Сомова, док-т Ваня Лазарова;
 • Трудово право, Ненка Пъкова (началник отдел „Управление на човешките ресурси”);
 • Методи за решаване на екстремални задачи, проф. Христо Семерджиев.

В) Факултативни дисциплини

 • Въведение в PHP. Обектно-ориентирано програмиране (Практикум), Георги Гроздев (Управител на Вискомп ЕООД, Атанас Василев и Димитър Ников, старши програмисти);
 • Руски език – 1 част (Практикум), гл. ас. Петранка Савова.

17. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2012/2013 година: гл. ас. д-р Мария Тодорова Стайкова - Касабова – с хорариум 140 часа в упражнения за водене на дисциплината „Математика” за студентите от Депар¬тବ¬¬мент за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти (ДЕСПЧС) – двоен хонорар (по 9 лв. за час).

18. ФС прие предложението за следния състав на научно жури, по обявения конкурс за академичната длъжност „професор“ в ДВ, бр. 50 от 07.06.2013 г. по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“:

1) Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност Методика на обучението по математика.

2) Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;

3) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

4) Проф. д-р Илия Димитров Гюдженов – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност Методика на обучението по математика;

5) Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност Методика на обучението по информатика;

6) Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

7) Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“ (пенсионер), област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност Методика на обучението по математика;

8) (резервен член) Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

9) (резервен член) Доц. д-р Георги Станчев Николов – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност Методика на обучението по математика.

19. ФС прие предложението за следния състав на научно жури по обявения конкурс за академичната длъжност „доцент“ в ДВ, бр. 50 от 07.06.2013 г. по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност „Методика на обучението по математика“ към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“:

1) Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, научна специалност Методика на обучението по математика.

2) Проф. д-р Марга Янкова Георгиева – от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност Методика на обучението по математика;

3) Проф. д-р Здравко Вутов Лалчев – от ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност Методика на обучението по математика;

4) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

5) Доц. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност Методика на обучението по математика;

6) Доц. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

7) Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“ (пенсионер), област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност Методика на обучението по математика;

8) (резервен член) Проф. д-р Петър Динев Петров – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност Методика на обучението по математика;

9) (резервен член) Доц. д-р Георги Станчев Николов – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност Методика на обучението по математика.

20. Проф. Илиев прочете имената на първите 12 преподаватели с най-много „точки наука”, а именно: проф. д-р Димитър Мекеров, проф. д-р Манчо Манев, проф. д-р Петко Пройнов, проф. д.м.н. Снежана Христова, проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, проф. д.п.н. Васил Милушев, доц. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Николай Кюркчиев, гл. ас. д-р Кремена Стефанова и проф. д.м.н. Георги Тотков, а с най-много точки са проф. д-р Снежана Гочева и проф. д.м.н. Снежана Христова.

21. ФС предлага на Ректора на Пловдивски университет „Паисий Хилен¬дарски” да назначи, съгласно чл. 17 от ЗРАСРБ, чл. 44, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл. 55. (2) от ПРАСПУ, магистър Деница Ангелова Шаркова на академичната длъжност “асистент” за срок от 4 (четири) години в област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ...; научна специалност Английски език в катедра “Обучение по математика, информатика и информационни технологии” на ФМИ, считано от 01.09.2013 г.

22. ФС прие следното предложение на Деканското ръководство: всички новоприети за учебната 2013/2014 година във ФМИ студенти от първи курс по специалности от професионалното направление 4.5. Математика получили конкурсна оценка за прием във ФМИ „Отличен“ да получават месечна стипендия от 100 лв. за първи семестър (от октомври 2013 г. до февруари 2014 г. вкл.).

23. ФС избра Ивелина Чепилска за секретар на Факултетната комисия по акредитация (на мястото на Константина Иванова, която от 01.05.2013 г. е инспектор в Учебен отдел).

24. ФС прие следното предложение от Факултетната комисия по наука: да бъде номиниран доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев за член на постоянната научно-експертна комисия по математика и информатика към „Фонд научни изследвания” на МОМН.

25. ФС прие следното предложение във връзка с разпределението на преподавателите по катедри: в срок до 15.07.2013 г. (понеделник) да се освободят кабинетите, за да може да се нанесат новите колеги. Изпратеното разпределение влиза в сила от 01.09.2013 г., като се има предвид, че каб. 341 ще е за хонорувани и пенсионери, а каб. 230 – за докторанти.

26. ФС прие: Председателите на журита да спазват процедурите за РАС, при провеждане на конкурсите за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени.

27. ФС прие: следващото заседание на ФС да е на 10.07.2013 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ