Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Софтуерни технологии и дизайн    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии и дизайн
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ)
Протокол на Академичния съвет № 24 / 20.05.2013

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност:

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН

Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: ЗАДОЧНА
Продължителност на обучението:  4 ГОДИНИ
 ДЕКАН на ФМИ:
(проф.д-р Асен Рахнев)
 Протокол на Факултетния съвет № 20 / 15.05.2013
   


Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 295 130 13 55 5,5 110 11 1505 1800 60        
Есенен триместър 110 45 4,5 35 3,5 30 3 550 660 22        
Увод в програмирането (С#) 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 1 Е 1
Увод в информационните технологии 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 ТО 1 Е 1
Линейна алгебра и аналитична геометрия 30 15 1,5 15 1,5 0 0 150 180 6 И 1 Е 1
Английски език 20 0 0 20 2 0 0 100 120 4 - 1 Е 1
Зимен триместър 95 40 4 20 2 35 3,5 505 600 20        
Създаване на ГПИ (С#) 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 1 З 2
Основи на графичния дизайн 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 1 З 2
Софтуерни системи по математика 20 10 1 0 0 10 1 130 150 5 ТО 1 З 2
Английски език 20 0 0 20 2 0 0 100 120 4 ТО 1 З 2
Пролетен триместър 90 45 4,5 0 0 45 4,5 450 540 18        
Обектно-ориентирано програмиране (С#) 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 1 П 3
Увод в уеб програмирането 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 1 П 3
Уеб дизайн 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 ТО 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 295 185 18,5 70 7 100 10 1505 1800 60        
Есенен триместър 105 65 6,5 20 2 40 4 495 600 20        
Бази от данни 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 2 Е 4
Събитийно програмиране 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 2 Е 4
Приложна математика 1 25 15 1,5 0 0 10 1 95 120 4 И 2 Е 4
Избираема дисциплина 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 2 Е 4
или практикум   0 0 20 2 0 0              
Зимен триместър 95 60 6 30 3 25 2,5 505 600 20        
Софтуерни технологии 1 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 2 З 5
Администриране на динамични уеб системи 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 ТО 2 З 5
Геометричен дизайн 25 15 1,5 10 1 0 0 155 180 6 И 2 З 5
Избираема дисциплина 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 2 З 5
или практикум   0 0 20 2 0 0              
Пролетен триместър 95 60 6 20 2 35 3,5 505 600 20        
Програмиране на JAVA 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 2 П 6
Обработка на цифрови изображения 20 10 1 0 0 10 1 130 150 5 ТО 2 П 6
Програмиране в Интернет с PHP и MySQL 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 2 П 6
Избираема дисциплина 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 2 П 6
или практикум   0 0 20 2 0 0              
ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 265 155 15,5 100 10 70 7 1535 1800 60        
Есенен триместър 100 40 4 60 6 20 2 560 660 22        
Издателски системи 20 10 1 0 0 10 1 130 150 5 И 3 Е 7
Практика по специалността 40 0 0 40 4 0 0 200 240 8 ТО 3 Е 7
Създаване и обработка на видео и анимации 20 10 1 0 0 10 1 130 150 5 И 3 Е 7
Избираема дисциплина 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 Е 7
или практикум   0 0 20 2 0 0              
Зимен триместър 95 65 6,5 20 2 30 3 565 660 22        
Създаване и обработка на векторни изображения 25 15 1,5 0 0 10 1 155 180 6 И 3 З 8
Софтуерни технологии 2 25 15 1,5 0 0 10 1 155 180 6 И 3 З 8
Компютърни мрежи и комуникации 25 15 1,5 0 0 10 1 155 180 6 И 3 З 8
Избираема дисциплина 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 З 8
или практикум   0 0 20 2 0 0              
Пролетен триместър 70 50 5 20 2 20 2 410 480 16        
Дизайн на приложения за мобилни устройства 25 15 1,5 0 0 10 1 155 180 6 И 3 П 9
Програмиране на приложения за мобилни устройства 25 15 1,5 0 0 10 1 155 180 6 И 3 П 9
Избираема дисциплина 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 П 9
или практикум   0 0 20 2 0 0              
ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 250 175 17,5 80 6 55 5,5 1570 1820 60        
Есенен триместър 95 60 6 20 2 35 3,5 505 600 20        
Електронна търговия 25 15 1,5 0 0 10 1 155 180 6 И 4 Е 10
Дизайн на 3D модели 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 ТО      
Приложна математика 2 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 4 Е 10
Избираема дисциплина 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 Е 10
или практикум   0 0 20 2 0 0              
Зимен триместър 95 75 7,5 20 2 20 2 535 630 21        
Информационни технологии в Интернет 25 15 1,5 0 0 10 1 155 180 6 И 4 З 11
Фреймуърк системи за уеб програмиране 25 25 2,5 0 0 0 0 155 180 6 И 4 З 11
Избираема дисциплина 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 З 11
или практикум   0 0 20 2 0 0              
Бизнес информационни системи 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 4 З 11
Пролетен триместър 60 40 4 40 2 0 0 530 590 19        
Преддипломен стаж 20 0 0 20 0 0 0 130 150 5 ТО 4 П 12
Избираема дисциплина 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 П 12
или практикум   0 0 20 2 0 0              
Обзорни лекции 20 20 2 0 0 0 0              
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 300 320 10 И 4 П 12
ОБЩО 1105 645 64,5 305 28,5 335 33,5 6115 7220 240        

 ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ