Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2013 година Протокол № 21 / 12.06.2013    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 21 / 12.06.2013

ПРОТОКОЛ № 21/12.06.2013 г.

От Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

    Днес, 12 юни 2013 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика.
    Присъстват: проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Пенка Петрова Рангелова, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ас. Елена Христова Тодорова, ас. Десислава Стоянова Войникова, док-т Даниела Ваклушева Димитрова, Тодор Георгиев Чаушев – ръководител звено УКЗ.
    Отсъстват: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, доц. д-р Коста Андреев Гъров, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, Цветомир Иванов Андреев – студент, Орлин Атанасов Янакиев – студент.

    ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Утвърждаване на избираеми дисциплини за Есенния триместър на учебната 2013/2014 г. 
 4. Избор на хонорувани преподаватели.
 5. Разни.


    РЕШЕНИЯ:\

1. ФС прие предложените от катедрите актуализирани учебни програми на задължителните дисциплини по новите учебни планове, а именно: за спец. „Математика и информатика” – 8; за спец. „Математика” – 3; за спец. „Бизнес математика” – 21; за спец. „Приложна математика” – 6; за спец. „Информатика” – 21; за спец. „Бизнес информационни технологии” – 20; за спец. „Софтуерни технологии и дизайн” – 25.

2. ФС прие: в срок до 17.06.2013 г. (понеделник) да се изпратят и представят в Деканата останалите 20 актуализирани учебни програми – 12 за спец. „Бизнес математика”; 1 за спец. „Информатика” и 7 за спец. „Софтуерни технологии и дизайн”.

3. ФС прие: в срок до 17.06.2013 г. (понеделник) ръководителите на катедри да изготвят и изпратят в Деканата актуализираното разпределение на часовете за учебната 2013/2014 година, като в това разпределение се включат и избираемите дисциплини.

4. ФС прие: във връзка с разпределението на часовете по катедри да бъдат преотстъпени на катедра „Компютърна информатика” следните дисциплини и часове:
        А) За постоянно провеждане на обучението следните дисциплини:
            І. От катедра „Компютърни технологии”:

 1.  
  1. „Информационни технологии”, ІІ курс, специалност „Математика” (30+0+30) и ІІ курс, специалност „Приложна математика” (30+0+30);
  2. „Операционни системи”, І курс, специалност „Математика” (30+0+30) и І курс, специалност „Приложна математика” (30+0+30);
  3. „Алгоритми и структури от данни”, ІІ курс, специалност „Приложна математика” (30+0+30);
  4. „Информатика 1”, І курс, втори семестър (30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения), специалност „Физика и математика” и „Информатика 2”, ІІ курс, първи семестър (30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения), специалност „Физика и математика” при ФФИТ.

            ІІ. От катедра „Софтуерни технологии”:

 1.  
  1. „Алгоритми и обектно ориентирано програмиране”, ІІІ курс, специалност „Компютърна химия“, І семестър – 15 часа лекции и по 30 упражнения на група/подгрупа;
  2. „Бази от данни и основи на програмирането”, ІІ курс, специалност „Компютърна химия“, ІІ семестър – 30 часа лекции и по 30 упражнения на група/подгрупа;
  3. „Програмиране”, ІІ курс, специалност „Биоинформатика“ съвместно със специалност „Компютърна химия“, ІІ семестър – 30 часа лекции.

        Б) Еднократно за учебната 2013/2014 година следните дисциплини:
            І. От катедра „Компютърни технологии”:

 1.  
  1. Гл. ас. Светослав Енков да води упражнения по дисциплината „Информационно моделиране”, ІV курс, специалност „Информатика”, редовно и задочно обучение (общо 50 часа).

            ІІ. От катедра „Софтуерни технологии”:

 1.  
  1. „Компютърни архитектури”, ІІ курс, специалност „Информатика“, редовно обучение, пролетен триместър В – по 20 часа лабораторни занятия за половината подгрупи;
  2. „Информационни технологии в интернет”, ІІ курс, специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно обучение, пролетен триместър В – по 20 часа лабораторни занятия за всички подгрупи;
  3. „Основи на графичния дизайн”, І курс, специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение, зимен триместър Б – по 20 часа лабораторни занятия за половината подгрупи;
  4. „Операционни системи”, І курс, специалност „Информатика“, редовно обучение, пролетен триместър В – по 20 часа лабораторни занятия за всички подгрупи;
  5. „Издателски системи”, ІV курс, специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно обучение, пролетен триместър В – по 20 часа лабораторни занятия за половината подгрупи;
  6. „Обектно-ориентирано програмиране”, І курс, специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение, пролетен триместър В – по 30 часа лабораторни занятия за половината подгрупи;
  7. „Операционни системи”, ІІ курс, специалност „Информатика “, редовно обучение, есенен триместър А – по 20 часа лабораторни занятия за всички подгрупи;
  8. „Операционни системи”, ІІ курс, специалност „Информатика “, задочно обучение, есенен триместър А – по 10 часа лабораторни занятия за всички подгрупи;
  9. „Програмиране”, І курс, специалност „Бизнес информационни технологии“, задочно обучение, зимен триместър Б – по 30 часа лабораторни занятия за всички подгрупи;
  10. „Операционни системи”, І курс, специалност „Информатика“, задочно обучение, пролетен триместър В – по 10 часа лабораторни занятия за всички подгрупи;
  11. „Издателски системи”, ІV курс, специалност „Бизнес информационни технологии“, задочно обучение, пролетен триместър В – по 10 часа лабораторни занятия за всички подгрупи;
  12. „Информационни технологии в Интернет”, ІІ курс, специалност „Бизнес инфор¬ма¬ционни технологии“, задочно обучение, пролетен триместър В – по 10 часа лабораторни занятия за всички подгрупи.

5. ФС прие отчета за първата година от подготовката на гл. ас. Стоян Георгиев Стоянов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ”, съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Андрей Иванов Захариев.

6. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) гл. ас. Стоян Георгиев Златев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ” за работата си през първата година от подготовката.

7. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: на основание чл. 31, ал. 1 от ПРАСПУ да бъде отчислен от докторантура с право на защита гл. ас. Стоян Георгиев Златев, считано от 01.07.2013 година.

8. ФС прие следното предложение от катедра „Компютърни технологии”: на основание
чл. 26, ал. 1 от ПРАСПУ, да бъде прекъсната докторантурата на Боряна Любомирова Игнатова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии” за срок от 8 (осем) месеца, по семейни причини, считано от 01.07.2013 г.

9. ФС прие предложението от катедра „Компютърни системи” за следната промяна на темата на дисертационния труд на Дамян Димитров Митев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи”: от „Адаптивни и колаборативни архитектури за електронно обучение” на „Развойна и симулационна среда за DeLC”, съгласно чл. 20, ал. (4).

10. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Иванка Андреева Николова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Петко Димитров Пройнов.

11. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Иванка Андреева Николова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ” за работата си през втората година от подготовката.

12. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Слав Иванов Чолаков, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Петко Димитров Пройнов.

13. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Слав Иванов Чолаков, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ” за работата си през втората година от подготовката.

14. ФС прие следното предложение от катедра „Компютърни системи”: на основание чл. 15.(1), (2) и (3) от ПРАСПУ, както и чл. 10.(1) и (4) от ППЗРАСРБ да бъде зачислен ас. Пеньо Георгиев Георгиев в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.

15. ФС избра проф. д-р Минчо Пенков Сандалски за научен ръководител на ас. Пеньо Георгиев Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи”.

16. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на докторант ас. Пеньо Георгиев Георгиев „Интернет портал за обучение и приложение на документи и норми за свободно движение на продуктите в Европейския Съюз.

17. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на ас. Пеньо Георгиев Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика, с научни ръководители акад. д.т.н. Иван Петков Попчев и проф. д-р Минчо Пенков Сандалски.

18. ФС прие представеният от Светослав Христосов Енков, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика” дисертационен труд, на тема „Методика и средства за осигуряване на Интернет достъпност за лица със специални образователни потребности” да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури за присъждане на научната степен „доктор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика.

19. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Светослав Христосов Енков, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика”:

 1. Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. При-ро䬬ни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Инфор¬ма¬тика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 2. Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов – от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 3. Доц. д-р Веселка Димитрова Боева – от ТУ Пловдив, ФЕА, катедра КСТ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 4. Доц. д-р Маргарита Радоева Бърнева – пенсионер, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 5. Проф. д-р Росица Желязкова Донева – от ФФИТ на ПУ, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 6. (резервен член) Доц. д-р Елена Петрова Сомова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика;
 7. (резервен член) Доц. д-р Николай Иванов Янев – от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика.

20. ФС прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на Светослав Христосов Енков, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика” пред научното жури да бъде на 23.09.2013 г.

21. ФС утвърди следните избираеми дисциплини за Есенния триместър на учебната 2013/2014 година (редовно обучение):

 • Приложни математически модели, проф. Снежана Христова;
 • Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ, проф. Николай Кюркчиев
 • Въведение във функционалния анализ, проф. Степан Костадинов, доц. Андрей Захариев, доц. Атанаска Георгиева;
 • Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика, доц. Боян Златанов;
 • Моделиране на еволюционни процеси, доц. Недялка Казакова;
 • Нестандартни математически задачи, доц. Пенка Рангелова; 
 • Идентифициране на аспекти в обектно-ориентиран софтуер, доц. Веска Нончева;
 • Програмиране за Интернет с HTML и JavaScript, проф. Минчо Сандалски (от ФИСН на ПУ);
 • Уикипедия и уики технологии, проф. Станимир Стоянов, хон. ас. Вася Атанасова; 
 • Програмиране в среда Arduino, проф. Георги Тотков, гл. ас. Светослав Енков;
 • Иновационни технологии в обучението, доц. Елена Сомова, док-т Ваня Лазарова;
 • Приложна криптография с .Net Framework, доц. Елена Сомова, хон. ас. Тони Каравасилев;
 • Агентни системи, доц. Христо Крушков, хон. ас. Стефан Ставрев (управител на „Трай Софт ЕООД”);
 • Проектиране, изграждане и стилизиране на уеб страници, доц. Христо Крушков, ас. Христо Тошков;
 • Системи уравнения, доц. Румяна Маврова;
 • Уеб хостинг технологии – част 1, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Владимир Темелков;
 • Методи за решаване на екстремални задачи, проф. Христо Семерджиев.

22. ФС прие: в срок до 17.06.2013 г. (понеделник) ръководителите на катедри да изпратят на имейла на Надя Милева предложенията за избираеми (задочно обучение) и факултативни дисциплини за Есенния триместър на учебната 2013/2014 година.

23. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2012/2013 година, Пролетен триместър:

 • Проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов – допълнително 120 часа за водене на избираема дисциплина „Приложения на алгебрични методи в елементарната математика”, редовно обучение (двоен хонорар - по 12 лв. на час);
 • Мая Василева Стоева (магистър) – допълнително 100 часа за водене на упражнения по дисциплината „Уеб дизайн” на 3 курс БИТ през Пролетния триместър;
 • Евгения Максимова Алендарова (магистър) – 80 часа за водене на упражнения по дисциплината „Управление на проекти” през Пролетния триместър;
 • Александър Насков Трайков (магистър) – 80 часа за водене на упражнения по дисциплината „Обектно-ориентирано програмиране” през Пролетния триместър;
 • Магдалена Асенова Веселинова (магистър) – допълнително 150 часа за водене на упражнения по дисциплината „Бази от данни”;
 • Асен Калинов Сотиров (магистър) – допълнително 150 часа упражнения за водене на часове по дисциплината „Софтуерни технологии”, редовно обучение.

24. ФС прие: на 19.06.2013 г. (сряда) от 13:00 ч. да се проведе извънреден Факултетен съвет.

25. ФС прие следното решение: ФС е против извеждане на УКЗ от структурата на ФМИ, реорганизирането му и възлагане на задачи на звеното и неговите членове, несвързани с учебния процес във Факултета.
Звено „Учебни компютърни зали“ към Факултета по математика и информатика изпълнява, освен дейностите касаещи администрирането на компютърната мрежа на факултета, и специфични функции по подготовка и осигуряване на учебния процес в компютърните лаборатории за всяка учебна дисциплина: софтуер, хардуер, свързаност, мултимедия и др.
Преструктуриране на отлично работещото звено УКЗ към ФМИ ще доведе и до срив на учебния процес на Факултета.

26. ФС прие предложението до АС на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” за утвърждаване на следните семестриални такси за платените форми на обучение за учебната 2013/2014 година във Факултета по математика и информатика:
1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • “Софтуерни технологии”(обучение 1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 860 лв.;
 • “Софтуерни технологии” (обучение 2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 860 лв.;
 • “Бизнес информатика с английски език” (обучение 1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 860 лв.;
 • “Бизнес информатика с английски език” (обучение 2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 860 лв.;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)” (обучение 1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 980 лв.;
 • “Приложна математика” (обучение 1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 860 лв.;
 • “Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (обучение 1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 660 лв.;
 • “Обучение по информатика и информационни технологии в училище”(обучение 2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 660 лв.;
 • “Обучение по математика в училище” (обучение 1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 760 лв.;
 • “Обучение по информационни технологии в началното училище (обучение 1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 660 лв.
 • “Обучение по информационни технологии в прогимназията” (обучение 1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 660 лв.

2) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • “Учител по информатика и информационни технологии” (обучение 1 г.) – 2 (две)семестриални такси по 460 лв.;
 • “Учител по математика” (обучение 1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 460 лв.
 • Учител по информатика и информационни технологии (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация "Учител по математика" във ФМИ на ПУ). Две такси по 240 лв.
 • Учител по математика (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали¬фи¬кация "Учител по информатика и информационни технологии" във ФМИ на ПУ). Две такси по 240 лв.

3) ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО ИНФОРМАТИКА

 • за провеждане на 40-часов курс – 250 лв.
 • за провеждане на 80-часов курс – 450 лв.

4) ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА

 • за провеждане на 40-часов курс – 200 лв.
 • за провеждане на 80-часов курс – 380 лв.

27. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” на следното правило за записване на класирали се кандидат-студенти на регионални състезания и олимпиади:
записването на класиралите се кандидат-студенти на регионални състезания на зрелостници (организирани съвместно с ФМИ) и националния кръг на олимпиадите по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика да се извърши в периода 18 юни 2013 г. – 2 юли 2013 г.

28. ФС прие следното предложение от катедра „Математически анализ”: да не бъде прекратяван трудовият договор на проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов за срок от 1 (една) година, считано от 06.10.2013 г.

29. ФС прие следното предложение от катедра „Математически анализ”: да не бъде прекратяван трудовият договор на доц. д-р Георги Димитров Костадинов за срок от 1 (една) година, считано от 21.10.2013 г.

30. ФС прие: в срок да 19.06.2013 г. (сряда) ръководителите на катедри да изпратят на имейла на проф. Антон Илиев евентуални промени в справките за „точки наука”. Проф. Илиев запозна членовете на ФС с получените до момента резултати за „точки наука” за учебната 2012/2013 година (за периода 1.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) и обяви следното класиране по катедри:

 • катедра „Компютърни технологии” – 1358 точки;
 • катедра „Приложна математика и моделиране” – 1336 точки;
 • катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” – 828 точки;
 • катедра „Компютърни системи” – 731 точки;
 • катедра „Алгебра и геометрия” – 716 точки;
 • катедра „Компютърна информатика” – 606 точки;
 • катедра „Математически анализ” – 604 точки;
 • катедра „Софтуерни технологии” – 351 точки.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ