Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2013 Протокол № 20    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 20

ПРОТОКОЛ № 20 / 10.06.2013 г.

    Днес, 10.06.2013 г., се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

    Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Енков, , гл. ас. Хаджиколева, гл. ас. Хоптериев, гл. ас. Иванова, гл. ас. Иванов, гл. ас. Касъклиев, ас. Инджов и с заповед на Ректора доц. Крушков, доц. Шкуртов и доц. Боева

Отсъстващи:

гл. ас. Хаджиколев (в час), проф. Донева (в НАОА, гр. София)

Дневен ред:

  1. Предварително обсъждане на дисертационен труд на докторанта Светослав Енков
  2. Разни

 

Решения:

    1. По т. 1. се проведе предварително обсъждане на дисертационния труд на гл. ас. Светослав Христосов Енков – задочен докторант към катедра „Компютърна информатика” на ФМИ, на тема „Методика и средства за осигуряване на Интернет достъпност за лица със специални образователни потребности”. КС прие, че представеният от докторант Светослав Христосов Енков дисертационен труд е готов за защита пред научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.
    Гласували: 12, За: 12, Против: 0, Въздържали се: 0.

    2. По т. 1. КС предлага за състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Светослав Христосов Енков следните потенциални членове:

  • Проф. дмн. Георги Атанасов Тотков от ФМИ на ПУ, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука) и 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
  • Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
  • Доц. д-р Весела Димитрова Боева от ТУ Пловдив, ФЕА, катедра КСТ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
  • Доц. д-р Маргарита Радоева Бърнева, пенсионер, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
  • Проф. д-р Росица Желязкова Донева от ФИТ на ПУ, по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука) и 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
  • (резервен член) Доц. д-р Елена Петрова Сомова от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика;
  • (резервен член) Доц. д-р Николай Иванов Янев от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика.

    Гласували: 12, За: 12, Против: 0, Въздържали се: 0.

    3. КС предлага на ФС да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Светослав Христосов Енков пред научното жури датата 23.09.2013 г.
    Гласували: 12, За: 12, Против: 0, Въздържали се: 0.

    4. По т.2 КС предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Христо Марчов Инджов на тема: „Моделиране и управление на динамични проекти за е-обучение” да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, според положителната оценка на научния ръководител проф. Г. Тотков за готовността за защита.
    Гласували 12, За: 12, Против: 0, Въздържали се: 0

 

10.06.2013 г.

Ръководител на катедра:
(доц. д-р Е. Сомова)

Протоколирал:
(гл. ас. Н. Касъклиев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ