Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2013 Протокол № 19    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 19

ПРОТОКОЛ № 19 / 29.05.2013 г.

Днес, 29.05.2013 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи

    Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хаджиколева, гл. ас. Енков, гл. ас. Хоптериев, гл. ас. Иванова, гл. ас. Иванов

Отсъстващи: 

    ас. Инджов (в болнични)

Дневен ред:

  1. Разпределение на часовете по новите учебни планове
  2. Разни 

Решения:

    1. По т.2 КС предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Светослав Христосов Енков на тема: „Методика и средства за осигуряване на Интернет достъпност за лица със специални образователни потребности” да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, според положителната оценка на научния ръководител проф. Г. Тотков за готовността за защита.
    Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 029.05.2013 г.

Ръководител на катедра: (доц. д-р Е. Сомова)
Протоколирал: (гл. ас. Н. Касъклиев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ